Eşya Hukuku Test 3

1. Oturma hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2. Kadastro çalışmaları sonucunda A, B ve C’nin paylı malik oldukları
bir arsanın bir kısmı yanlışlıkla M’ye ait taşınmazın bir parçası olarak tespit edilmiş; bu tespit 10.03.2000 tarihinde

kesinleşmiş ve tapu siciline tescil edilmiştir. M bu kaydın kendi adına yanlışlıkla yapıldığını bilmemektedir ve kendi arazisinde yanlışlıkla kaydedilen bölümü de içine alacak şekilde 05.03.2002 tarihinde bir bina yapmaya başlamıştır. paylı maliklerden hiçbiri binanın tamamlandığı ana kadar duruma itiraz etmemişlerdir. buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

3. A, B ve C Aydın’da bulunan bir taşınmaz üzerinde paylı mülkiyet kurallarına göre maliktirler. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. Üst hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5. A, B bankasından aldığı 25 bin liralık kredinin teminatı olarak taşınmazı üzerinde B bankası lehine 20 bin liralık bir ipotek kurmuştur. Tapu memuru ipoteğe ilişkin tescili yanlışlık sonucu terkin etmiştir. A, daha sonra söz konusu taşınmazı Ü’ye tapuda satıp, mülkiyeti Ü adına tescil ettirmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

6. Yasal ön alım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

7. Olağanüstü zaman aşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

8. A, kitabını Ö’ye ariyet olarak vermiştir. Ödünç süresi dolmasına rağmen Ö kitabı iade etmemektedir. A, Ö’ye karşı istihkak davası açmayı düşünmektedir. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

9. K, İ lehine intifa hakkı ile yüklü bulunan taşınmazı üzerinde, doğmuş ve ilerde doğacak alacakları için L lehine birinci derecede 8 bin liralık, bir yıl sonra da M’nin N’ye olan 5 bin liralık borcu için de N lehine ikinci derecede 5 bin liralık ipotek kurmuştur. L’nin alacağının tutarı yan alacaklarla birlikte 8 bin lirayı bulmuştur. İpotek paraya çevrilmiş, taşınmazın satışından 15 bin lira elde edilmiştir. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdakilerden hangisinin tescili, tapu kütüğüne geçici olarak şerh verilebilir?

Correct! Wrong!

11. A, taşınmazını B’ye satmış ve onun adına tescil ettirmiştir. Taraflar arasında yapılan sözleşme ile A’ya taşınmazı 2 yıl sonra geri alma hakkı tanınmıştır. A’ya tanınan bu hak ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez.

Correct! Wrong!

12. Zilyetlik davası ile taşınır davasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

13. A adına tapuda kayıtlı bulunan taşınmaz sahipsiz hale gelince M sahip olma niyetiyle taşınmaz üzerinde zilyetlik kurmuştur. Taşınmazın bu şekilde işgal yoluyla mülkiyetinin kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdakilerden hangisinde rehnin kurulması için taraflar arasında bir sözleşmenin yapılmasına gerek yoktur?

Correct! Wrong!

15. S, B’nin A’ya olan borcu için A lehine Ankara’da bulunan bir taşınmazı üzerinde ipotek kurmuştur. Borç muaccel olunca S, B’nin borcunu A’ya ödemek için ifa teklifinde bulunmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleştiğinde taşınmaz yükü sona ermez?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi kat mülkiyetinde yöneticinin görevlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

18. Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

19. Ayırt etme gücüne sahip olmayan A’nın malik olduğu taşınmaz, A’nın tescil istemi üzerine, B adına 03.05.1999 tarihinde tapuya tescil edilmiştir. 03.05.2005 tarihinde ölen B, bu tarihe kadar taşınmazda iyi niyetle, çekişmesiz ve aralıksız zilyet olmuştur. B’nin mirasçıları C, D ve E’dir. Bu mirasçılardan yalnızca C, 03.05.2010 tarihine kadar taşınmazı fiili hakimiyetinde bulundurmuştur. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

20. A sahip olduğu taşınır üzerinde İ lehine intifa hakkı tanımış, İ bu hakka dayanarak eşya üzerinde K lehine kira hakkı ve Ü’ye olan borcuna karşılık da rehin hakkı kurmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Eşya Hukuku Test 3
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

Bir önceki yazımız olan Anayasa Hukuku Test 1 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yap