Anayasa Hukuku Test 2

 

Anayasa Hukuku Test 2

0%

1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2-) Türkiye’de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır?

Correct! Wrong!

3-) 1982 Anayasasının hazırlanması sürecinde kurulan Danışma Meclisinin kaç üyesi vardır?

Correct! Wrong!

4-) Milletlerarası antlaşmaları onaylama ve yayımlama yetkisi kime aittir?

Correct! Wrong!

5-) 2001 değişikliği ile Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliklerinde iptale karar verebilmesi için ne kadar oy çokluğu şart koşulmuştur?

Correct! Wrong!

6-) KHK’lar ne zaman yürürlüğe girerler?

Correct! Wrong!

7-) Milli Birlik Komitesi tarafından çıkarılan 157 ve 158 sayılı kanunlarla kurulmuş bulunan Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi olarak iki kanattan meydana geliyordu. Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

8. Çağdaş sosyal devlette vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?

Correct! Wrong!

9-) Seçim süresince ve seçimden sonra, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisi, aşağıdaki yargı organlarından hangisine verilmiştir?

Correct! Wrong!

10-) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde çoğunluk aşağıdaki grupların hangisinin elindeydi?

Correct! Wrong!

11-) 2001 değişikliği ile siyasi partilerin kapatılması konusunda aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

Correct! Wrong!

12-) Anayasa değişikliklerinde zorunlu yada ihtiyari halkoylaması değişikliğin Resmi Gazetede yayımlanmasından ne kadar sonra yapılır?

Correct! Wrong!

13-) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve çalışma esasları ile personel atama işlemlerinin düzenlenmesi konularında, hangi yürütme işlemi çıkarılabilir?

Correct! Wrong!

14-) TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir?

Correct! Wrong!

15-) Aşağıdaki anayasalardan hangisi döneminde, somut norm denetiminde, Anayasa Mahkemesine “olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı” karar verme yetkisi tanınmıştır?

Correct! Wrong!

16-) Cumhurbaşkanının cezai sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

17-) Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm, çekilme veya başka bir sebeple boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar, Cumhurbaşkanlığına hangi makam vekillik eder?

Correct! Wrong!

18-) Anayasaya uygunluk denetiminde denetim konusu olan normun, aşağıdakilerden hangisine uygun olması aranmaz?

Correct! Wrong!

19-) Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin hangi ilkesine aykırılık oluşturur?

Correct! Wrong!

20. Yasama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Anayasa Hukuku Test 2
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

Anayasa Hukuku Test 1'de yer alan soruları çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.
Anayasa Hukuku Ders Notlarımızı da gözden geçirmeyi unutmayın!

Anayasa Hukuku


Önerilen Kaynaklar:
Ana kaynak: anayasa hukukunun genel esaslarına ve Türk anayasa Hukukuna ilişkin temel eserler, Z.Gören, Anayasa Hukuku, E.Teziç, Anayasa Hukuku, K.Gözler, Anayasa Hukuku vd.

Dersin Amacı
1- Anayasa hukukuna ilişkin genel esasların (anayasa hukukunun kaynakları, siyasal iktidarın ve devletin anayasa hukuku açısından analizi vd.) öğretilmesi,
2- Anayasa hukukunun bilimsel yöntemi çerçevesinde devletin temel yapılanmasının(yasama, yürütme, yargı) incelenmesi,
3- Temel hak ve özgürlüklerin anayasa hukuku kapsamında ve birey devlet ilişkiler çerçevesinde incelenmesi
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Anayasa hukuku kapsamındaki temel kurum ve kavramlara hakim olabilme2  Anayasa Hukukunun inceleme konularını bilimsel yöntemle analiz edebilme3  Anayasa Hukukunun, diğer hukuk dallarıyla ilişkisini ifade edebilme4  Anayasa hukukunda hukuk devleti, sosyal devleti, demokrasi, insan hakları ,temel hak ve özgürlükler gibi kavram ve kurumları birey-devlet ilişkisi ve devlet organizasyonu içerisinde irdeleyebilme5  Anayasa hukukuna ilişkin bilimsel vd. güncel gelişmeleri bilinçli bir şekilde değerlendirebilme