Roma Hukuku Çıkmış Sorular

SORULAR

S. 1. M.S. 325 yılında İznik konsülünü toplayan ünlü Roma İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir?
a) Caesar b) Constantin  c) Agustus  d) Iustinianus  e) Maximianus
S. 2. Aşağıdakilerden hangisi praetor peregrinus’un görev alanına girmiyordu?
a) Edictum yayınlamak  b) Interdictum vermek c) Roma vatandaşları ile yabancılar arasındaki davalara bakmak d) Def’i hakkı tanımak  e) Vatandaşlık hakkı tanımak
S. 3. Klasik Dönem hukukçularından olan ve yazdığı Institutiones isimli eseri günümüze kadar intikal eden ünlü Roma hukukçusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Capito  b) Ulpianus  c) Paulus  d) Gaius   e) Sabinus
S. 4. Aşağıdakilerden hangisinin, Roma Hukukunun Avrupa memleketleri tarafından benimsenmesinde etkisi olmamıştır?
a) Bologna hukuk mektebi  b) Postglossatorlar  c) Corpus Iuris Civilis  d) Avrupa’daki ticarî gelişmeler  e) Interpolatio’lar
S. 5. Aşağıdakilerden hangisi mutlak haktır?
a) Para alacağı  b) Bir taşınmazın devrini isteme hakkı  c) Kiracının kiralanan taşınmaz üzerindeki hakkı  d) Efendinin köle üzerindeki hakkı  e) Temsil olunanın temsilciye karşı ileri sürebileceği haklar
S. 6. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukukî işlemlerden sayılabilir?
a) Takas  b) Bağışlama  c) Vekâlet  d) Stipulatio  e) Miras mukavelesi
S. 7. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf işlemi değildir?
a) Para biriktirme  b) Malın mülkiyetini devretme c) Mal üzerinde intifa hakkı tesis etme  d)
Elden bağışlama  e) Alacağı devretme
S. 8. A, Türkçe öğretmeni Ö ile, çocuğuna güzel konuşma dersi verme konusunda bir sözleşme yapmıştır. Ö, ders vereceği çocuğun, A’nın hukuk fakültesine giden oğlu B olduğunu zannetmektedir. Ders vermeye başlayınca A’nın kekeme olan oğlu C için sözleşme yaptığını anlamıştır. Bu olayda Ö’nün hatası ne tür bir hatadır?
a) Şahısta hata  b) Konuda hata  c) Hukukî işlemin konusunu oluşturan şeyin temel niteliklerinde hata  d) Hukukî işlemin mahiyetinde hata e) Saik hatası
S. 9. Aşağıdakilerden hangisi Roma Hukukunda bilinmiyordu?
a) İnfisahi şart  b) Hata  c) İkrah  d) Vazülyetlik e) Sebebe bağlı olmayan hukukî işlemler
S. 10. Aşağıdakilerden hangisinde yokluk müeyyidesi sözkonusu olmaz?
a) Real akitlerde mal teslim edilmemişse  b) In iure cessio işlemi magistra önünde yapılmamışsa  c) Sözleşme ahlâka aykırı ise d) Bağışlama sözleşmesinde bağışlananın kabul beyanı eksikse  e) Bugünkü hukukumuzda, evlenme işlemine resmî memur katılmamışsa
S. 11. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İptali hâkim kendiliğinden dikkate alır.  b) İptali, işlemin iptalinde menfaati olan her ilgili ileri sürebilir.  c) İptal, yapılan işlemi geleceğe etkili olarak ortadan kaldırır  d) İptal edilebilen işlemlere geçersizlikleri askıda olan işlemler de denir.  e) Bugünkü hukukumuzda iptal hakkı kural olarak varması gerekli tek taraflı bir irade beyanıyla kullanılabilir.
S. 12. Yanlış olanı işaretleyiniz.
a) Doğrudan temsilde temsilcinin sınırlı ehliyetsiz olması yeterlidir.   b) Temsil olunan belli bir konuda borçlandırıcı işlem yapması için temsil yetkisi vermiş daha sonra aynı konuda hem kendisi hem de temsilci işlem yapmışsa, ilk yapılan işlem geçerli, diğeri geçersiz olur.  c) Temsil ilişkisi kural olarak, temsil olunan tarafından geri alma, temsilci tarafından istifa yoluyla her zaman sona erdirilebilir.  d) Temsil olunan verdiği yetkiyi daha sonra tek taraflı olarak vereceği talimatlarla sınırlandırabilir.  e) Kendisiyle işlem yapılan üçüncü kişi temsil olunanın kim olduğunu bilmese bile, karşısındaki kişinin temsilci sıfatıyla hareket ettiğini biliyorsa veya bunu da bilmese dahi kiminle işlem yaptığı kendisi için önemli değilse doğrudan temsil sözkonusu olur.
S. 13. Aşağıdakilerden hangisi Ius Civile tarafından öngörülen azat etme şekillerinden biri değildi?
a) Değnekle azat etme   b) Sayım yoluyla azat etme   c) Kilisede azat etme  d) Vasiyetname ile azat etme  e) Mektupla azat etme
S. 14. Anne ve babasını savaşta kaybeden 11 yaşındaki erkek çocuğu Accarias, geçimini sağlayabilmek için babasının dükkânını işletmeye karar vermiştir. Dükkânın borçlarını ödeyebilmek için depoda duran 20 çuval unu Bacchis’e satmıştır. Satışı öğrenen Accarias’ın vasisi Valentinus satışa onay vermiştir. Buna göre hangisi doğrudur?
a) Satışı doğrudan vasisinin yapması gerekirdi. Bu nedenle geçersizdir..b) Vasinin auctoritas’ı olmadığı için satış geçersizdir  c) Satış geçersizdir ancak sonradan verilen onay
(icazet) ile geçerli hale gelmiştir.  d) Accarias, anne ve babası öldüğü için sui iuris’tir. Bu tür işlemleri kendi başına yapabilir.  e) Vasinin auctoritas’ı olmadığı için satış geçersizdir. Ancak vasi daha sonra auctoritas’ını bildirirse geçerli hale gelir.
S. 15. Aşağıdakilerden hangisi hem Roma, hem Türk hem de İslâm hukukunda kabul edilen mutlak bir evlenme engelidir?
a) Üçüncü dereceye kadar kan hısımlığı  b) Evlâtlık ilişkisi  c) Süt kardeşliği  d) Vatandaş olmamak  e) Evli olmak
S. 16. Roma’da, aşağıdakilerden hangisinin mülkiyeti yabancılar tarafından kazanılabilirdi?
a) Köleler  b) Eyaletlerdeki taşınmazlar  c) İtalya arazisi  d) Eşya taşımak için kullanılan hayvanlar  e) Hiçbiri
S. 17. Aşağıdakilerden hangisi muayyenlik (belirlilik) ilkesinin bir sonucudur?
a) Sınırları belirli ve bağımsız bir eşya üzerinde tek bir mülkiyet hakkı kurulabilmesi.   b) Bugünkü hukukumuzda taşınırların mülkiyetinin zilyetliğin devri, taşınmazların mülkiyetinin tescil ile kazanılabilmesi  c) Ancak kanunda belirlenen aynî haklar tesis edilebilmesi   d) Taşınmazların devrinin sebebe bağlı olması ve sebebin devir esnasında belli edilmesi  e) Belirli bir zamanaşımı süresi dolduktan sonra mülkiyetin kazanılabilmesi.
S. 18. Aşağıdakilerden hangisi zilyet yardımcısıdır?
a) Evdeki elektrikli süpürgeyi kullanan hizmetçi  b) Ödünç alan  c) Kiracı  d) Nakliyeci  e) Hiçbiri
S. 19. Aşağıdakilerden hangisinde zilyetlik, yeni zilyet vasıtasız zilyet kılınmak suretiyle devredilmektedir?
a) Temsilci vasıtasıyla iktisap b) Hükmen teslim c) Zilyetliğin havalesi  d) Kısa elden teslim
(brevi manu traditio)  e) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi
S. 20. Aşağıdakilerden hangisi formula usulünün özelliklerinden değildi?
a) Davanın iki aşamada görülmesi  b) Borçluya def’i hakkının tanınması   c) Delil serbestisinin oluşu  d) Hakimin kararının temyiz edilebilmesi e) Magistra önüne çağrılan kişi gelmezse para cezası gibi bazı müeyyidelerin uygulanması
S. 21 Aşağıdakilerden hangisinde aslen iktisap sözkonusudur?
a) Bağışlama  b) satım  c) İhraz  d) Bir kişi lehine sınırlı ayni hak tesisi d) Trampa (Mal değişim sözleşmesi)
S. 22. Manus nedir?
a) Kadının koca evine götürdüğü malvarlığı  b) Kadının, malvarlığı ile birlikte kocasının hâkimiyeti altına girmesi sonucunu doğuran işlem  c) Kadının kocasının hâkimiyetinden çıkması sonucunu doğuran işlem  d) Kadının kocasına göstermek zorunda olduğu sadakat  e) Evlenme iradesi
S. 23. A, yüzüğünü B’ye hediye etmiş ancak şehir dışına giden B, dönünceye kadar yüzüğü saklamasını rica etmiş, böylece yüzük A’da kalmıştır. Fakat taraflar yüzüğün B’ye ait olduğu konusunda anlaşmışlardır. Bu olayda zilyetlik nasıl devredilmiştir?
a) Kısa elden teslimle  b) Hükmen teslimle  c) Zilyetliğin havalesi yoluyla d) Traditio ile e)
Zilyetlik zaten B’de olduğu için intikal etmemiştir.
S. 24. Senatonun princepslerin güdümüne girmesi, yargının bağımsızlığını kaybetmesi, böylece yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin princepslerin elinde toplanması hangi sonucu beraberinde getirmiştir?
a)  Çok başlılık ortadan kalktığı için daha güçlü ve huzurlu bir toplum yapısı ortaya çıkmıştır.
b)  Güçlenen princepsler düşmanlarla mücadelede daha çok başarılı olmuşlar ve Romanın sınırları genişlemiştir.  c) Kararlar daha çabuk alınabildiği için ekonomik istikrar ve gelişme sağlanmıştır.
d) Yargılamayı özel hakemler yerine imparatora bağlı uzman hâkimler yaptığı, yasama alanında da yine uzmanların hazırladığı tasarılar senatoda kolayca kanunlaştığı için daha adil bir hukuk düzeni tesis edilebilmiştir.  e) Cumhuriyet rejimi tamamen ortadan kalkmış, imparatorluğa geçilmiştir.
S. 25. Ayıba karşı tekeffül hükümleri ilk defa hangi magistralar tarafından konulmuştur?
a) Consuller  b) Praetorlar  c) Censorlar  d) Aedilis curulisler  e) Tribunus plebisler