Eşya Hukuku Test 1

Eşya Hukuku Test Soruları

1. A, P lehine intifa hakkı ile yüklü bulunan taşınmazı üzerinde, doğmuş ve ileride doğacak alacakları için B lehine birinci derecede 10.000 TL değerinde, bir yıl sonra da C’nin D’den %45 faizle ödünç aldığı 6 bin TL için D lehine ikinci derecede 7 bin TL ipotek kurmuştur. B’nin alacağının tutarı yan alacaklarla birlikte 8 bin TL’yi bulmuştur. İpotekler paraya çevrilmiş, taşınmazın satışından 16 bin TL elde edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

2. Taşınmazların olağanüstü zamanaşımıyla kazanımı ve tescile itiraz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. 17 yaşındaki A, yasal temsilcisinin iznini almadan bilgisayarını B’ye satıp teslim etmiş, B’de bunu C’ye satıp teslim etmiştir. Olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

4. Taşınmaz lehine irtifak hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi eklenti ile bütünleyici parça arasındaki farklardan biri değildir?

Correct! Wrong!

6. T, A’nın tapuda kayıtlı taşınmazını, sahte bir vekaletname ile, vekaletnamenin sahteliğinden haberdar olmayan ve olması da mümkün bulunmayan B’ye satıp mülkiyetini B adına tescil ettirmiş ve B de aynı taşınmazı daha sonra C’ye satıp C’nin adına tescil ettirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7. A, C’ye kiraladığı çamaşır makinesini B’ye satmış ve onunda çamaşır makinesini C’den alması konusunda anlaşmıştır. Buna göre B, zilyetliği hangi yoldan kazanmıştır?

Correct! Wrong!

8. Bir başkasının borcu için taşınmazını ipotek ettirmiş olan M’nin bu borcu alacaklıya ödemesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?

Correct! Wrong!

9. Tapu sicilinin tutulmasında devletin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

10. S ile A arasında yapılan satım sözleşmesi gereği S, saatini A’ya bedeli karşılığında satmıştır. Ancak S kendisine yeni bir saat alıncaya kadar söz konusu sati bir süre daha zilyetliğinde bulundurmak için A’dan izin istemiş, A da bunu kabul etmiştir. Olayda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

Correct! Wrong!

11. Ana taşınmazın, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde aşağıdaki işletmelerden hangisi kurulabilir?

Correct! Wrong!

12. Kat mülkiyetine tabi yapılarda ana taşınmazın genel giderlerine katılma borcuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

13. A bir Türk Bankası olan İ Bankası ile 620 bin dolar karşılığı olan 850 bin lira üzerinden bir kredi sözleşmesi yapar ve aralarındaki anlaşma gereğince kredinin ilk dilimi olan 200 bin lira alabilmek için İ bankası lehine taşınmazında 700 bin dolar üzerinden ipotek kurmak ister. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

14. I. Yapı maliki iyi niyetli olmalıdır. II. Yapı malikinin kullandığı malzeme kendisine ait olmalıdır. III. Arsa maliki taşkın inşatı öğrendiği andan itibaren 15 gün içinde itiraz etmemiş olmalıdır. IV. taşkın yapının değeri, taştığı arsanın değerinden açıkça yüksek olmalıdır. V. durum ve koşullar yapının kalmasını haklı kılmalıdır. Yapı malikinin taşırılan arazide buna olanak veren bir ayni hakkı bulunmamasına rağmen yukarıdakilerin hangilerinin varlığı, taşkın inşaata katlanma yükümlülüğü doğurur?

Correct! Wrong!

15. S, sahte vekaletname ile M’ye ait taşınmazı iyi niyetli A’ya satıp tapuda devretmiştir. Buna göre malik M, aşağıdaki haklardan hangisine sahip değildir?

Correct! Wrong!

16. Elbirliği mülkiyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

17. M’nin taşınmazını T sahte bir vekaletname ile iyi niyetli Ü’ye satar ve onun adına tescil ettirir. Ü bu taşınmazı iyi niyetli C’ye kiralar, kira sözleşmesi tapu kütüğüne şerh ettirilir. Bir süre sonra Ü taşınmazı 16 yaşındaki K’ye satar ve mülkiyeti K adına tescil ettirir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

18. B, 01.12.2004 tarihinde A bankasından 120 bin lira kredi almış ve taraflar bedelini bir ay sonra ödenmesi konusunda anlaşmaya varmışlardır. Ayrıca teminat olarak B, taşınmazı üzerinde A lehine rehin hakkı kurmuştur. Borç muaccel olunca B, borcun tamamını bankaya yatırmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

19. Zilyetliğin idari yoldan korunmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

20. M, 30 yaşındaki ayırt etme gücünden yoksun akıl hastası B’nin, A’dan aldığı 15 bin lira değerindeki krediyi güvence altına almak için taşınmazı üzerinde A lehine bir ipotek kurmuştur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Eşya Hukuku Test 1
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

Bir önceki yazımız olan İcra İflas Hukuku Test 1 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yap