Anayasa Hukuku Test 1

 

Anayasa Hukukuna Giriş

0%

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2. Bütçe kanun tasarısı mali yılbaşından en az kaç gün önce TBMM’ye sunulur?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından yapılmaz?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine bir örnektir?

Correct! Wrong!

5. 1961 Anayasasının yapım sürecinde Temsilciler Meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi, 1876 Kanuni Esasi’de 1909 yılında yapılan değişikliklerden değildir?

Correct! Wrong!

7. Genel ilkeleri düzenleyen ve bunların uygulanma biçimlerini kanunlara bırakan anayasaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

8. Kuvvetler ayrılığı kavramı ile ifade edilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

9. Anayasa değişikliklerinin şekil açısından bozuk olması halinde, iptal davasının yayın tarihinden itibaren kaç gün içinde açılması gerekir?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdakilerden hangisi şekli anlamda kanundur?

Correct! Wrong!

11. Anayasa hükümlerinin hiçbir şekilde değiştirilmeyecek nitelikte olması hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

12. Anayasa değişikliği teklifi TBMM tarafından 3/5 veya daha fazla, fakat 2/3’ten daha az oyla kabul edilmişse, Cumhurbaşkanının iade yetkisinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?

Correct! Wrong!

14. Amacı özgürlükçü demokrasiyi ortadan kaldırmak olan akımlara meşru siyasal faaliyet alanını kapatan demokrasi anlayışı hangisidir?

Correct! Wrong!

15. 1808 tarihli Sened-i İttifak, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ve ilk şekliyle 1876 Anayasa-sının uygulanmasını engelleyen temel eksiklikleri nereden kaynaklanıyordu?

Correct! Wrong!

16. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası döneminde yaşanan, siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkları giderici birtakım hükümler getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu hükümlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının başlıca özelliklerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

18. Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin hangi ilkesine aykırılık olmuştur?

Correct! Wrong!

19. 1982 Anayasası, temel hak ve hürriyetlerin ancak Anayasada belirtilen şartlarla sınırlandırılabileceğini öngörmüş, böylece sınırlamanın bazı sınırları olduğunu kabul etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

20. Sosyal devletin mülkiyet hakkı anlayışı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Anayasa Hukuku Test 1
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

Anayasa Hukuku Test 2'de yer alan soruları çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.
Anayasa Hukuku Konu Anlatımına da çalışmayı unutmayın!

Anayasa Hukuku


Önerilen Kaynaklar:
Ana kaynak: anayasa hukukunun genel esaslarına ve Türk anayasa Hukukuna ilişkin temel eserler, Z.Gören, Anayasa Hukuku, E.Teziç, Anayasa Hukuku, K.Gözler, Anayasa Hukuku vd.

Dersin Amacı
1- Anayasa hukukuna ilişkin genel esasların (anayasa hukukunun kaynakları, siyasal iktidarın ve devletin anayasa hukuku açısından analizi vd.) öğretilmesi,
2- Anayasa hukukunun bilimsel yöntemi çerçevesinde devletin temel yapılanmasının(yasama, yürütme, yargı) incelenmesi,
3- Temel hak ve özgürlüklerin anayasa hukuku kapsamında ve birey devlet ilişkiler çerçevesinde incelenmesi
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Anayasa hukuku kapsamındaki temel kurum ve kavramlara hakim olabilme2  Anayasa Hukukunun inceleme konularını bilimsel yöntemle analiz edebilme3  Anayasa Hukukunun, diğer hukuk dallarıyla ilişkisini ifade edebilme4  Anayasa hukukunda hukuk devleti, sosyal devleti, demokrasi, insan hakları ,temel hak ve özgürlükler gibi kavram ve kurumları birey-devlet ilişkisi ve devlet organizasyonu içerisinde irdeleyebilme5  Anayasa hukukuna ilişkin bilimsel vd. güncel gelişmeleri bilinçli bir şekilde değerlendirebilme