Hukuk Başlangıcı Test 1

 

Hukuk Başlangıcı Test 1

0%

1) Hukuk kuraları ile diğer sosyal kurallar arasındaki benzerliklerin en yoğun olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

2) Devletin, kişilerle olan ilişkilerinin kamu hukukuna dahil olabilmesi için “kamu kudreti” sıfatıyla bu ilişkiye katılması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukuna tabidir ?

Correct! Wrong!

3) Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülük ancak kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasına ne denir?

Correct! Wrong!

4) Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçları toplamına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

5) Tüzükler hangi makam tarafından onaylanır?

Correct! Wrong!

6) Kişilerin manevi menfaatlerini koruyan, para ile ölçülemeyen haklar aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

7) Kendisine ihaleyle, 50 milyar liraya hastane yapımı işi verilen müteahhit devlet tarafından demir ve çimento fiyat-larına yapılan zam sonucu bu miktara hastaneyi yapamayacak hale gelmiştir Bu durumda müteahhidin hakime başvurarak sözleşmenin yeni durum ve şartlara göre değiştirilmesini istemesi aşağıdakilerden hangisine dayanır?

Correct! Wrong!

8) Ayşe, daha önce sahip olduğu kediye artık bakmak istemediği için sokağa atmıştır. Ayşe, kedi üzerindeki mülkiyet hakkını hangi sebeple kaybetmiştir?

Correct! Wrong!

9) Aşağıdakilerden hangisi ergin kılınma için gerekli şartlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

10) Bir baba ile oğul, infilak eden bir gemide kaybolmuş ve cesetleri de bulunamıyor ise, aşağıdaki durumlardan hangisi olur?

Correct! Wrong!

11) Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının özelliklerinden biridir?

Correct! Wrong!

12) Bir polis memurunun, hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kimseyi yakalayıp bir süre karakolda alıkoyması, neden hukuka aykırı bir fiil sayılmaz?

Correct! Wrong!

13) Devlet, vilayet, belediyeler ve köyler gibi kişi topluluğu niteliğindeki kamu hukuku tüzel kişilerine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

14) Bir kiracının, kiralayana karşı olan kira ödeme borcunun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

15) Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin gerekli şartlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

16) Borç ilişkisinin unsurlarından olan edim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

17) Bir sözleşmede iradesi hata, hile veya ikrah dolayısıyla bozulmuş olan tarafın bu sözleşmeyi feshetmesine ilişkin açıklama kaç yıllık hak düşürücü süreye bağlıdır?

Correct! Wrong!

18) Nisbi muvazaada gizli işlemin geçerli sayılması için aranan koşul nedir?

Correct! Wrong!

19) Hile ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

20) Temsilcinin, başkasının nam ve hesabına hukuki işlemler yapabilmesi için izinli olması, aşağıdaki temsil türlerinden hangisine girer?

Correct! Wrong!

Hukuk Başlangıcı Test 1
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:


Hukuk Başlangıcı Test 2 başlıklı yazı da ilginizi çekebilir!
Hukuk Başlangıcı Pratik Sorular ve Cevapları konumuzdan faydalanabilirsiniz

Hukuk Başlangıcı


Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Özekes Muhammet, Temel Hukuk Bilgisi,2.Bası, Yetkin Yayınları, Ankara .
Yardımcı kaynaklar: Aybay Aydın/Aybay Rona, Hukuka Giriş, 7. Bası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
Can Halil/Güner Semih, Hukukun Temel Kavramları, 3. Bası, Arıkan Yayınevi,
Gözler Kemal, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi Yayınları, Gözübüyük A. Şeref, Hukuka Giriş, 8.Baskı, Ekin Kitabevi,
Diğer ders materyalleri:
Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr,
Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr,
Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr, Resmi Gazete,
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmaktır. Bu derste öğrencilere, hukuk öğrenimleri boyunca görecekleri derslere ilişkin temel ve genel bilgiler verilmekte; öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin, alt yapısı hazırlanmaya çalışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Hukuk kavramlarını açıklayabilme.
2  Hukuk kurallarını yorumlayabilme.
3  Hukuk dallarını ayırt edebilme.
4  Hukukçu kimliğini tanımlayabilme.
5  Uyuşmazlıkların çözümü için hukuk kurallarını uygulayabilme.
6  Temel kavramlara, kurumlara, kurallar, kaynaklara hâkimiyeti sağlayabilme.
7  Hukuku, hukuk sistemini, yargılama teşkilatını tanımlayabilme.