Hukuk Başlangıcı Test 4

Hukuk Başlangıcı Test 4

Devletin oluşumunu, devlet otoritesinin kaynağını, bu otoritenin meşruiyet ölçülerini ve bu otorite karşısında kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, soyut olarak inceleyen hukuka ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi karma nitelikli hukuk dalından biridir?

Correct! Wrong!

Pozitif hukukun kaynaklarından hangisi yardımcı kaynaklara girer?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi şahsi irtifaklardandır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel hakların türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklardan değildir?

Correct! Wrong!

Tüzük ve yönetmeliklerin iptal edilmesi için hangi yargı yoluna başvurulmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki yorum metodlarından hangisinde kanunun sözleri esas alınmaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi bağlayıcılık bakımından en güçlüdür?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hukuk adllarından hangisinde teamüllerin önemi vardır?

Correct! Wrong!

Öğrencilik, öğretmenlik statüsü hangi hukuk dalını ilgilendirir?

Correct! Wrong!

Temyiz kudretine sahip 18 yaşını doldurmamış kişilerdir. Sıkı sıkıya bağlı hakları kullanma açısından bir kısıtlamaları bulunmamaktadır. Bunlar kimlerdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Hukuk devletinin özel şartlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Yargı organına hakim olan temel ilkelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Kara Avrupası Hukuk sisteminin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Kişilik ne zaman başlar?

Correct! Wrong!

A arabasını yakan B’ den aynı arabadan almasını istemektedir. Burada ne tür bir yaptırım vardır?

Correct! Wrong!

A çöpten bulduğu altın kolyeyi nasıl kazanmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardan değildir?

Correct! Wrong!

1990 yılında çıkan hukuk kuralı 25 yıldır hiç uygulanmamıştır, ancak varlığını sürdürmektedir. Bu duruma ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir kanunun yürürlülükten çıkma yollarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Kamu hukuku müeyyidesi hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından biridir?

Correct! Wrong!

Hakların kullanılması yollarından hangisi hakkını kendi kendine koruma yoludur?

Correct! Wrong!

Son yıllarda olan değişiklik hangisidir?

Correct! Wrong!

Hukuk Başlangıcı Test 1 başlıklı yazı da ilginizi çekebilir!
Hukuk Başlangıcı Pratik Sorular ve Cevapları konumuzdan faydalanabilirsiniz

Hukuk Başlangıcı


Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Özekes Muhammet, Temel Hukuk Bilgisi,2.Bası, Yetkin Yayınları, Ankara .
Yardımcı kaynaklar: Aybay Aydın/Aybay Rona, Hukuka Giriş, 7. Bası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
Can Halil/Güner Semih, Hukukun Temel Kavramları, 3. Bası, Arıkan Yayınevi,
Gözler Kemal, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi Yayınları, Gözübüyük A. Şeref, Hukuka Giriş, 8.Baskı, Ekin Kitabevi,
Diğer ders materyalleri:
Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr,
Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr,
Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr, Resmi Gazete,
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmaktır. Bu derste öğrencilere, hukuk öğrenimleri boyunca görecekleri derslere ilişkin temel ve genel bilgiler verilmekte; öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin, alt yapısı hazırlanmaya çalışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Hukuk kavramlarını açıklayabilme.
2  Hukuk kurallarını yorumlayabilme.
3  Hukuk dallarını ayırt edebilme.
4  Hukukçu kimliğini tanımlayabilme.
5  Uyuşmazlıkların çözümü için hukuk kurallarını uygulayabilme.
6  Temel kavramlara, kurumlara, kurallar, kaynaklara hâkimiyeti sağlayabilme.
7  Hukuku, hukuk sistemini, yargılama teşkilatını tanımlayabilme.