Anayasa Hukuku Test 3

KPSS, Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcılığı, Kaymakam Adaylığı ve Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavlarında yer alan Anayasa Hukuku Çıkmış Sınav Sorularından Örnekler

0%

I. Kabinenin parlamentoya karşı sorum­lu olması II. Devlet Başkanı ve hükümet başkanın aynı kişi olması III. Parlamentonun kabineyi istifaya zorla­yabilmesi IV. Hükümetin ancak parlamentodan gü­venoyu aldığı takdirde yürütme işlevini yüklenebilmesi Yukarıdakilerden hangileri parlamenter sistemin özellikleri arasında yer alır? (2011-KPSS/AB-PÖS)

Correct! Wrong!

"Parlamento tarafından usulüne uygun ola­rak kabul edilen bir kanunun, halkın iste­ğiyle düzenlenen bir referandum netice­sinde reddedilerek yürürlüğe girmesinin engellenmesidir." Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangi­sini açıklar? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Mil­letler "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak­lar Uluslararası Sözleşmesi" ile düzenle­nen haklardan biri değildir? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 68/4. maddesine aykırı eylemleri sebebiyle, bir siyasi partinin temelli kapatılmasına karar vermiştir. Bu karar üzerine ilgili siyasi par­ti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştur. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Millet­ler "Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme" ile düzenlenen hak ve özgürlüklerden biri değildir? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan bir davada sanık A, adil yargılanma hakkı­nın ihlâl edildiğini ileri sürmüştür. Yargılamanın sonunda A'nın mahkûmiyetine ka­rar verilmiş ve 10.01.2011 tarihinde karar kendisine tebliğ edilmiştir. A, Yargıtay’da temyize başvurmuş olup temyiz incelemesi henüz sonuçlanmamıştır. A, 11.05.2011 tarihinde adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuştur. Bu olay ile ilgili, AİHM nasıl bir karar vermelidir? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Adil yargılanma hakkına ilişkin aşağıdaki haklardan hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 7 No'lu protokol ile ek­lenmiştir? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Birleşmiş Milletler sisteminde kabul edi­len sözleşmeler ve bu sözleşmelere ek protokoller göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisinde bireysel başvuru yoluna ver verilmemiştir? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hak veya hürriyetlerden hangi­si Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile düzenlenmemiştir? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 14 No'lu Protokol ile aşağıdakilerin han­gisinde herhangi bir değişiklik yapılma­mıştır? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ka­rarları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yolunun kullanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan­lıştır? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kişi­sel başvurularda yargılama süreci ile il­gili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne gö­re, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarının seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yapılanmasında yer alan tek yargıç düze­niyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargısı içerisinde yer alan dostane çözüm yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yolunda kabul edilebilirlik şartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Correct! Wrong!

Bir anayasayı yine o anayasada öngörülen usullerle değiştiren iktidar aşağıdakilerden hangisidir? (2011-Sayıştay Denetçi Yrd.)

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “Anayasa’nın üstünlüğü” ilkesiyle doğrudan ilgilidir? (2010-Kaymakam Aday.)

Correct! Wrong!

Anayasa Hukuku Test 1'de yer alan soruları çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.
Anayasa Hukuku Test 2'de yer alan soruları çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.
Anayasa Hukuku Ders Notlarımızı da gözden geçirmeyi unutmayın!

Anayasa Hukuku


Önerilen Kaynaklar:
Ana kaynak: anayasa hukukunun genel esaslarına ve Türk anayasa Hukukuna ilişkin temel eserler, Z.Gören, Anayasa Hukuku, E.Teziç, Anayasa Hukuku, K.Gözler, Anayasa Hukuku vd.

Dersin Amacı
1- Anayasa hukukuna ilişkin genel esasların (anayasa hukukunun kaynakları, siyasal iktidarın ve devletin anayasa hukuku açısından analizi vd.) öğretilmesi,
2- Anayasa hukukunun bilimsel yöntemi çerçevesinde devletin temel yapılanmasının(yasama, yürütme, yargı) incelenmesi,
3- Temel hak ve özgürlüklerin anayasa hukuku kapsamında ve birey devlet ilişkiler çerçevesinde incelenmesi
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Anayasa hukuku kapsamındaki temel kurum ve kavramlara hakim olabilme2  Anayasa Hukukunun inceleme konularını bilimsel yöntemle analiz edebilme3  Anayasa Hukukunun, diğer hukuk dallarıyla ilişkisini ifade edebilme4  Anayasa hukukunda hukuk devleti, sosyal devleti, demokrasi, insan hakları ,temel hak ve özgürlükler gibi kavram ve kurumları birey-devlet ilişkisi ve devlet organizasyonu içerisinde irdeleyebilme5  Anayasa hukukuna ilişkin bilimsel vd. güncel gelişmeleri bilinçli bir şekilde değerlendirebilme