Kıymetli Evrak Hukuku Test 3

Kıymetli evrak hukuku adli ve idari yargı hakimliği, kpss test soru ve cevapları

Aşağıdaki def'i türlerinden hangisi senette adı geçen herhangi bir borçlu tarafından tüm alacaklılarına karşı ileri sürülebilir?

Correct! Wrong!

Emre yazılmış kıymetli evrakta ödemeyi yapacak kişi senedin arkasındaki ciro silsilesinde kopukluk olup olmadığını ve senetteki hakkı talep eden hamilin yetkili hamil olup olmadığını incelemek ile mükellefitr; senet üzerindeki imzaların sıhhatini incelemek ile mükellef değildir. Senette adı geçen borçlulardan hiçbirisi bir diğerinin imzasının sahteliğini öne sürerek alacaklıya ödeme yapmaktan kaçınamaz. Yukarıda bahsedilen ilkeye kambiyo senetlerinde ne ad verilmektedir?

Correct! Wrong!

Kambiyo senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi poliçenin zorunlu unsurlarından bir tanesi değildir?

Correct! Wrong!

Poliçenin zorunlu unsurlarından herhangi bir tanesinin eksik olması poliçeyi geçersiz hale getirir. Poliçenin zorunlu unsurlarının en geç hangi ana kadar tamam olması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

Poliçe tedavüle çıkarıldığı anda zorunlu unsurlarından biri veya birkaçı eksik ise ancak düzenleyen bu boşlukları doldurma yetkisini poliçe ile birlikte lehtara devretmişse bu poliçeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki poliçe türlerinden hangisi geçersizdir?

Correct! Wrong!

Poliçenin kabulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

Correct! Wrong!

I. Düzenleyen tarafından konulan kabul etmemeden sorumsuzluk kaydı II. Düzenleyen tarafından konulan ödememeden sorumsuzluk kaydı III. Vade kaydı IV. Görüldüğünde ödenecek poliçelere konulacak faiz kaydı. Yukarıda yer alan kayıtlardan hangisi veya hangileri poliçeye konulamaz?

Correct! Wrong!

Poliçede faiz ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Poliçede aval ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Emre yazılmış kıymetli evrakın cirosu ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

I. Görüldüğünde ödenecek poliçelerde düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl II. Görüldüğünden belirli süre sonra ödenecek poliçelerde en geç vadeye kadar III. Düzenleme tarihinden itibaren belirli süre sonra ödenecek poliçelerde en geç vadeyi takip eden 2 iş günü içerisinde IV. Belrili günde ödenecek poliçelerde en geç vadeye kadar Yukarıda belirtilen vade türleri ve belirtilen ödememe protestosu çekme süreleri ile ilgili eşleşirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Poliçede öngörülen zamanaşımı süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Bono ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi poliçe ve çek farklarından bir tanesi değildir?

Correct! Wrong!