Kıymetli Evrak Hukuku Test 1

Kıymetli evrak hukuku adli ve idari yargı hakimliği, kpss test soru ve cevapları

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın unsurlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Kıymetli evraka bağlanan hakkın borçlusu olan kimsenin borç altına girdiğini gösterir ibare aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıda yer alan haklardan hangisi kıymetli evraka bağlamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıda yer alan kıymetli evraktan hangisi TTK'da kaleme alınmamıştır?

Correct! Wrong!

Kıymetli evraka bağlanan hakkın doğumunu senedin düzenlenmesi olarak açıklayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kıymetli evraktan hangisine konulacak "menfi emre kaydı" o senedi eksik nama yazılı hale değil hamiline yazılı hale getirmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kıymetli evraktan hangisi hamiline yazılı olarak düzenlenebilmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kıymetli evraktan hangisi hamiline yazılı olarak düzenlenemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kıymetli evraktan hangisi alacaklısına senette yer alan asıl alacak hakkını değil asıl alacağın fer'isi sayılacak hakları talep etmek hakkını vermektedir?

Correct! Wrong!

Hamiline yazılı kıymetli evrakın nama veya emre yazılı hale dönüştürülmesi (iradi tahvil)ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Hamiline yazılı kıymetli evrakın ziyaı halinde hak sahibi tarafından açılacak iptal davasında yapılacak ilanlar ile ilgili aşağıdaki sürelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Kambiyo taahhüdünde bulunabilmek için senedi düzenleyen kişinin kural olarak fiil ehliyetine sahip olması şarttır. Bu şartın aşağıda verilen zamanlardan hangisinde tamam olması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

Poliçenin hukuki mahiyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki unsurlardan hangisinin çekte bulunmaması çeki geçersiz hale getirir?

Correct! Wrong!

Banka ve müşterisi arasında yapılan anlaşma uyarınca, bankanın müşterisinin çeklerini belirli bir limite kadar veya tamamını ödemeyi taahhüt ettiği çek türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir çekte ödeme yeri ve keşide yeri aynı yerdeyse ibraz süresi kaç gündür?

Correct! Wrong!

Karşılıksız çek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Kıymetli evrakın ödenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Kıymetli 1

Tebrikler
Daha çok çalışmalısın

Share your Results: