Medeni Hukuk Test 4

0%

Aşağıdakilerden hangisinde taşınmaz maliki, aynı zamanda şahsen sorumludur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde taşınmaz malikinin şahsi sorumluluğu yoktur?

Correct! Wrong!

Zilyetlik davaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Taşınır davası ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı hukuku kapsayan hukuka ne denir?

Correct! Wrong!

Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne birden verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bazen bir kanun hem genel kanun hem de özel kanun aynı anda düzenleyebilir. Her iki kanunun yürürlükte olduğu hallerde hangisinin öncelikle uygulanacağına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Hukuken bir çözüme varılması gerekli olan bir konuda, uygulanabilir bir hükmün bulunmadığının açıkça belli olduğu hallerde aşağıdaki boşluk türlerinden hangisi mevcuttur?

Correct! Wrong!

Hakimin hukuk yaratmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Hakimin takdir yetkisine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Gaiplik kararının alınabilmesi için ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmesi gerekir?

Correct! Wrong!

Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan bir kimsenin gaipliğine karar verilebilmesi için son haber alma tarihinden itibaren ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

Correct! Wrong!

Fiil ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Belirli bir işin görülmesi için aşağıdakilerden hangisi sulh mahkemesi tarafından atanır?

Correct! Wrong!

Kişinin kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bir kimsenin mahkeme kararı ile ergin kılınabilmesi için kaç yaşında olması gerekir?

Correct! Wrong!

Bir dernek mahkeme tarafından kapatılırsa mal varlığının akıbeti ne olur?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Medeni Hukuk Test 3 yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Önerilen Kaynaklar
1. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku, C.II, Aile Hukuku, 12. Bası, İstanbul
2. AKİPEK, Jale G. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medenî Hukuku, C.I, Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, İstanbul
3. AKYOL, Şener, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul
4. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul
5. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, İstanbul
6. DURAL, Mustafa/SARI, Suat: Türk Özel Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul
Dersin Amacı
Medeni Hukuk dersi; Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile hukuku ana başlıkları genel hukuk ilkeleri, hukukun temel kavramlarına gerçek ve tüzel kişilerde, kişiliğin kazanılması, kişiliğin sona ermesi, hak ve fiil ehliyetine sahip olma, kişiliğin korunması, ad ve adın korunması yolları, yerleşim yeri ve gerçek kişilerin hısımlık ilişkileri, toplumun temeli olan aileyi oluşturan kişilerin aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kuralların ayrıntılı olarak incelenmesini amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Medenî Hukuk kavramlarını açıklayabilme.2  Başlangıç Hükümlerini ve hukukun genel ilkelerini, diğer hukuk dallarındaki hukukî ihtilaf/sorunlar ile ilgilendirebilme.3  Medeni Hukuk dersinin kapsamına giren konularda hukuku uygulayabilme.4  Medeni Hukuk kurallarının uygulanacağı konularda hangi hukuk kuralı/larının uygulanacağı konusunda doğru karar verebilme.5  Medeni Hukuk alanındaki kanuni düzenlemeleri, medeni hukuk yanında diğer hukuk dallarında da olaya uygulayabilme.6  Medeni Hukuk alanındaki mevzuat nedeniyle uygulamada ortaya çıkan sorunları tespit edebilme.7  Medeni Hukuk kurallarının eksiklikleri sebebiyle uygulamada ortaya çıkan sorunlara doktrindeki görüşleri de dikkate alarak çözüm önerileri üretebilme.