Vergi Hukuku Testi 3

Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Süreler

Vergi Suç, Kabahat ve Cezaları

1. Aşağıdakilerden hangisi vergi idaresinin denetim yöntemlerinden bir tanesi değildir?

Correct! Wrong!

2. Mükellef A 25 Mart 2016 mesai saati bitimine kadar vermesi gereken gelir vergisi beyannamesini 12 Mart’ta kaza geçirerek hastaneye kaldırıldığı için verememiştir. A, 24 Nisan 2016’da tedavi olduktan sonra taburcu olduğuna göre beyannamesini en son hangi gün vermek zorundadır?

Correct! Wrong!

3. Gelir vergisi mükellefi A, 10 Aralık 1998 tarihinde ölmüştür. Mirasçılar A’nın gelir vergisi beyannamesini hangi tarihe kadar vermek zorundadır?

Correct! Wrong!

4. Vergi harç ve beyannamelerinin zamanında verilmemiş olması durumunda hangi suçlar/kabahatler oluşabilir?

Correct! Wrong!

5. Gelir vergisi mükellefi A’nın kayıtları arasında 2012 yılı Nisan ayında naylon fatura yakalanmıştır. A’nın söz konusu naylon faturayı muhasebecisi B ile birlikte 2011 yılı gelirlerini azaltma gayesiyle temin ettiği saptanmıştır. Mükellef A’nın bir yıl öncesinde de aynı fiili işlediği bilinmektedir. Bu olayda aşağıdaki cezai işlemlerden hangisi söz konusu olmayacaktır?

Correct! Wrong!

6. Genel usulsüzlük kabahatlerinin cezası, fiillerin re’sen takdiri gerektiren bir eylem olması durumunda iki kat olarak uygulanmaktadır. Aşağıdaki fiillerden re’sen takdiri (tarhı) gerektirmeyeni işaretleyiniz.

Correct! Wrong!

7. Yapılan inceleme sonucunda mükellef A’nın 200 lira tutarında vergi ziyaına sebep olduğu anlaşılmıştır. Hesaplanan gecikme faizi 400 lira olduğuna göre talep edilecek vergi ziyaı cezası aşağıdakilerden hangisidir.

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu oluşturan bir fiil değildir?

Correct! Wrong!

9. Aralık ayında yapılması gereken defter tasdikini ocak ayında yaptıran mükellefin bu eylemi hangi kabahate konu olur?

Correct! Wrong!

10. Vergi ve harç beyannamelerinin zamanında verilmemiş olması durumunda hangi suçlar/kabahatler oluşabilir?

Correct! Wrong!

11. A. Verginin tarh ettirilmemesi B. Beyanname vermeme, defter tutmama C. Verginin eksik tarh ettirilmesi D. Fatura fiş alınmaması Yukarıdaki verilen ödevler aşağıdaki kabahatlerden hangi gruba girmektedir?

Correct! Wrong!

12. Hangisi tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşmanın ortak özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

13. Küçüğün vergi beyannamesinin verilmemesi sonucu ortaya çıkan vergi ziyaı cezası kimden istenebilir?

Correct! Wrong!

14. Sahte belge kullanarak vergi ziyaına sebep olan mükellef A hakkında re’sen vergi tarhına gidilerek vergi ziyaı cezası kesilmiş ve kaçakçılık suçuyla ilgili işlem yapılmıştır. Ceza ihbarnamesini alan A’nın aşağıdakilerden hangi yola başvurma hakkı vardır?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdaki eylemlerden hangisi için hapis cezası uygulanması söz konusu olmaz?

Correct! Wrong!

16. Gıda Maddeleri Kollektif Şirketi ortağı ve müdürü A, 2009 yılında ölmüştür. Vergi idaresi nezdinde yaptığı incelemede matrah farkı saptamış ve A’nın payına düşen vergi ziyaı cezasını şirket adına kesmiştir.

Correct! Wrong!

17. Vergi Usul Kanununa göre fatura, malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren en geç ne kadar süre içinde düzenlenmelidir?

Correct! Wrong!

18. Usulsüzlük kabahati işleyen ve cezada indirim müessesesinden yararlanmak isteyen mükellefe sağlanacak indirim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

19. Vergi ceza hukukunda cezalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

20. A. Özel usulsüzlük B. Birinci derecede genel usulsüzlük C. İkinci derece genel usulsüzlük D. vergi Ziyaı
Hangisi ya da hangileri için tekerrür hükümleri uygulanmaz?

Correct! Wrong!

Vergi Hukuku Testi 3
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

Bir önceki yazımız olan Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 2 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yap