Medeni Hukuk Test 5

0%

Vasiyetname yapabilmek için kişinin kaç yaşında olması gerekir?

Correct! Wrong!

Soy bağına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

A, B’ye buzdolabını kiralamıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tereke borçlarından sorumlu değildir?

Correct! Wrong!

A ve B resmi memur önünde değil de, kendi aralarında evlilik sözleşmesi yaparlar. Buna göre evlilik sözleşmesinin akibetine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

30 Yaşını doldurmamış eşlerin birlikte evlat edinebilmesi için en az kaç yıldan beri evli olmaları şarttır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ayni hakların unsurlarından değildir?

Correct! Wrong!

Mirasın reddi için yasada öngörülen süre hangisidir?

Correct! Wrong!

Nişanlanmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Miras bırakanın tasarruf yetkisinin olmadığı miras hissesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi evlenme nedenleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Medeni kanuna göre evlatlık ile evlat edinen arasında en az kaç yaş fark olmalıdır?

Correct! Wrong!

Nişanlanmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Sağ kalan eş 3. zümre ile birlikte mirasçı olduğunda terekeden hangi oranda pay alır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi eşya olamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi saklı paya sahip yasal mirasçılar arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ayni haklara hakim olan ilkelerden değildir?

Correct! Wrong!

A B’yi evlat edinmiştir. daha sonra A’nın çocuğu olmuştur. Bu durum evlatlık ilişkisini nasıl etkiler?

Correct! Wrong!

Medeni Hukuk Test 4 konusuna buradan ulaşabilirsiniz.
Önerilen Kaynaklar
1. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku, C.II, Aile Hukuku, 12. Bası, İstanbul
2. AKİPEK, Jale G. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medenî Hukuku, C.I, Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, İstanbul
3. AKYOL, Şener, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul
4. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul
5. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, İstanbul
6. DURAL, Mustafa/SARI, Suat: Türk Özel Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul
Dersin Amacı
Medeni Hukuk dersi; Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile hukuku ana başlıkları genel hukuk ilkeleri, hukukun temel kavramlarına gerçek ve tüzel kişilerde, kişiliğin kazanılması, kişiliğin sona ermesi, hak ve fiil ehliyetine sahip olma, kişiliğin korunması, ad ve adın korunması yolları, yerleşim yeri ve gerçek kişilerin hısımlık ilişkileri, toplumun temeli olan aileyi oluşturan kişilerin aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kuralların ayrıntılı olarak incelenmesini amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Medenî Hukuk kavramlarını açıklayabilme.2  Başlangıç Hükümlerini ve hukukun genel ilkelerini, diğer hukuk dallarındaki hukukî ihtilaf/sorunlar ile ilgilendirebilme.3  Medeni Hukuk dersinin kapsamına giren konularda hukuku uygulayabilme.4  Medeni Hukuk kurallarının uygulanacağı konularda hangi hukuk kuralı/larının uygulanacağı konusunda doğru karar verebilme.5  Medeni Hukuk alanındaki kanuni düzenlemeleri, medeni hukuk yanında diğer hukuk dallarında da olaya uygulayabilme.6  Medeni Hukuk alanındaki mevzuat nedeniyle uygulamada ortaya çıkan sorunları tespit edebilme.7  Medeni Hukuk kurallarının eksiklikleri sebebiyle uygulamada ortaya çıkan sorunlara doktrindeki görüşleri de dikkate alarak çözüm önerileri üretebilme.