Medeni Hukuk Test 5

0%

Sağ kalan eş 3. zümre ile birlikte mirasçı olduğunda terekeden hangi oranda pay alır?

Correct! Wrong!

Medeni kanuna göre evlatlık ile evlat edinen arasında en az kaç yaş fark olmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ayni hakların unsurlarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi saklı paya sahip yasal mirasçılar arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi eşya olamaz?

Correct! Wrong!

Reklam

Aşağıdakilerden hangisi evlenme nedenleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

A B’yi evlat edinmiştir. daha sonra A’nın çocuğu olmuştur. Bu durum evlatlık ilişkisini nasıl etkiler?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ayni haklara hakim olan ilkelerden değildir?

Correct! Wrong!

Nişanlanmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Miras bırakanın tasarruf yetkisinin olmadığı miras hissesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Reklam

Nişanlanmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Soy bağına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

A ve B resmi memur önünde değil de, kendi aralarında evlilik sözleşmesi yaparlar. Buna göre evlilik sözleşmesinin akibetine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

A, B’ye buzdolabını kiralamıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tereke borçlarından sorumlu değildir?

Correct! Wrong!

Reklam

30 Yaşını doldurmamış eşlerin birlikte evlat edinebilmesi için en az kaç yıldan beri evli olmaları şarttır?

Correct! Wrong!

Mirasın reddi için yasada öngörülen süre hangisidir?

Correct! Wrong!

Vasiyetname yapabilmek için kişinin kaç yaşında olması gerekir?

Correct! Wrong!

Medeni Hukuk Test 4 konusuna buradan ulaşabilirsiniz.
Önerilen Kaynaklar
1. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku, C.II, Aile Hukuku, 12. Bası, İstanbul
2. AKİPEK, Jale G. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medenî Hukuku, C.I, Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, İstanbul
3. AKYOL, Şener, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul
4. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul
5. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, İstanbul
6. DURAL, Mustafa/SARI, Suat: Türk Özel Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul
Dersin Amacı
Medeni Hukuk dersi; Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile hukuku ana başlıkları genel hukuk ilkeleri, hukukun temel kavramlarına gerçek ve tüzel kişilerde, kişiliğin kazanılması, kişiliğin sona ermesi, hak ve fiil ehliyetine sahip olma, kişiliğin korunması, ad ve adın korunması yolları, yerleşim yeri ve gerçek kişilerin hısımlık ilişkileri, toplumun temeli olan aileyi oluşturan kişilerin aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kuralların ayrıntılı olarak incelenmesini amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Medenî Hukuk kavramlarını açıklayabilme.2  Başlangıç Hükümlerini ve hukukun genel ilkelerini, diğer hukuk dallarındaki hukukî ihtilaf/sorunlar ile ilgilendirebilme.3  Medeni Hukuk dersinin kapsamına giren konularda hukuku uygulayabilme.4  Medeni Hukuk kurallarının uygulanacağı konularda hangi hukuk kuralı/larının uygulanacağı konusunda doğru karar verebilme.5  Medeni Hukuk alanındaki kanuni düzenlemeleri, medeni hukuk yanında diğer hukuk dallarında da olaya uygulayabilme.6  Medeni Hukuk alanındaki mevzuat nedeniyle uygulamada ortaya çıkan sorunları tespit edebilme.7  Medeni Hukuk kurallarının eksiklikleri sebebiyle uygulamada ortaya çıkan sorunlara doktrindeki görüşleri de dikkate alarak çözüm önerileri üretebilme.