İdare Hukuku Test Soruları 3

İdare Hukuku Çıkmış Sorular ve Pratik Soruları

Aşağıdakilerden hangisi idarenin yapmış olduğu icrai işlemdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi idari teşkilat şemasında farklı bir yerdedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin unsurlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

İçişleri bakanı A 01.01.2018 tarihinde Balıkesir’e doktor atamıştır. Bu işlemde yapılan sakatlık nedir?

Correct! Wrong!

Büyükşehir belediyesi Ayşe’nin oturmakta olan 2 katlı evini yıkma kararı almıştır. Ancak alınan kararın bir gerekçesi kamuya yararlı bir yanı yoktur. Bu durumda işlem hangi unsur bakımından hukuka aykırıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin yararlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi anayasada kamu tüzel kişiliği belirtilen bir kurum değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın karar organlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Vali ve kaymakamın görevlerinden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi mahalli yönden yerinden yönetim içinde başka bir kategoridedir?

Correct! Wrong!

Köy ihtiyar meclisi ile ilgili hangi bilgi doğrudur?

Correct! Wrong!

İktisadi kamu kurumlarından hangisi farklı bir özelliğe sahiptir?

Correct! Wrong!

Sınava girip hukuk fakültesini kazanan öğrenci okula kayıt yaptırarak statüye girer bu öğrencilik statüsü maddi açıdan nasıl bir işlemdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi özel hukuk sözleşmesidir?

Correct! Wrong!

Devletin ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşlarının genel giderlerini karşılamak üzere gerekli parayı senet çıkarmak suretiyle halktan yada sermaye sahiplerinden borç almasını sağlayan sözleşmeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi İdare hukukunda yapılan idari sözleşmelerin sona erme şekillerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Tekel niteliğinde olmayan bir kamu hizmetinin, idare tarafından verilen izin üzerine özel kişilerce görülmesi usulüne ne denir?

Correct! Wrong!

Kamulaştırılacak malın bedeli peşin ödenir ancak bunun istisnası vardır, aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek teşkil etmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devletleştirmenin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

İdare Hukuku Test 3
İdare Hukuku Dersi soru ve konularına buradan ulaşabilirsiniz.
Önerilen Kaynaklar
1. GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara 2011.
2. GÖZLER Kemal/KAPLAN Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Bursa 2011.
3. GÖZÜBÜYÜK Şeref/ TAN Turgut, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2011.
4. GİRİTLİ İsmet/ BİLGEN Pertev/ AKGÜNER Tayfun, İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul 2011.
5. SANCAKDAR Oğuz, İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Seçkin, Ankara 2011.
6. SANCAKDAR Oğuz, İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin, Ankara 2012.
7. YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2010.
8. TEZCAN Durmuş/Kutlu Gürsel, M./Sancakdar, O./Öğütçü, M., İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, D.E.Ü. Yayını, İzmir 2001
Dersin Amacı
İdare hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak, idare hukuku ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulanmasını örneklerle göstermektir.
1   İdare Hukukunu kavram olarak tanımlayabilme
2  İdare hukukunun özelliklerini açıklayabilme
3  İdare hukuku kurallarını uyuşmazlıklara uygulayabilme
4  Anayasada idare hukukunu etkileyen anayasal ilkeleri uygulayabilme
5  İdare ve birey arasındaki dengeyi kurabilme
Dersin Öğrenme Kazanımları
İdare kavramı, idarenin eylemleri ve idari sözleşmeler, kamu hizmeti, idarenin sorumluluğu dersin başlıca konularıdır. Ayrıca idarenin oluşumunu etkileyen başlıca ilkeler ve sistemler incelenir. Merkezi idare ile yerel idare kavramları anlatılır. Kamunun teşebbüs ve iştirakleri hukuksal çerçevede ele alınır. Kamulaştırma konusu incelenir. Hukukun üstünlüğü, yargı denetimi konuları işlenir. Dünyadaki başlıca yargı denetimi sitemlerine değinilir.