İş Hukuku Test Soruları

İş Hukuku Çıkmış Sorular ve Test Soruları

İşveren adına hareket eden ve işin işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Türk Hukukunda işverenin eşit işlem yapma borcunun temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

100 veya daha yukarı gros tonilatoluk gemilerde iş sözleşmesi ile çalışan gemi adamlarına aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümleri uygulanır?

Correct! Wrong!

Bir işyerinde makine donanımının kurulması için işe alınan işçiyle yapılan sözleşmeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, bir işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun kurulması için en az kaç işçi çalışması gerekir?

Correct! Wrong!

Bir işin, süreksiz iş olarak değerlendirilebilmesi için niteliği bakımından en çok kaç iş günü devam etmesi gerekmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ücret çeşitlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Yapılan işin sonucuna göre hesaplanan ücrete ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Doğumdan sonra 8 haftalık doğum izni kullanan işçi Ayşe, bildirim süresi de kendisine belirtildikten sonra kaç hafta sonra işveren tarafından haklı nedenle iş sözleşmesi Feshedilebilir?

Correct! Wrong!

Bir iş yerinde 2 çalışan işçilerin iş güvencesi olup olmamasında o iş yerinde çalışan işçi sayısı önemlidir. Ancak iş yerinde çalışan işçilerin kapsamına girmeyen kişiler vardır. Aşağıdakilerden hangisi Bunlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

İş Hukuku ders notları ve sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

Önerilen Kaynaklar:
Sarper Süzek, İş Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2017; Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, 29. Bası, İstanbul 2016; Hamdi Mollamahmutoğlu, Muhittin Astarlı, İş Hukuku, 6. Bası, Ankara 2014; Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, 6. Bası, Ankara 2017; Can Tuncay, Toplu İş Hukuku,6. Bası, İstanbul 2017.

Dersin Amacı
İş hukuku kavram ve kuralları bir sistematik içinde incelenerek, bu kuralların içerik ve amaçlarının öğrenilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, iş hukuku normlarının nasıl uygulanacağı hususunda da öğrencilerde bakış açısı oluşturulacaktır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Pozitif iş hukuku mevzuatının içeriğini ve uluslararası kaynaklarını tespit edebilme
2  İş hukuku normlarının işlevlerini açıklayabilme
3  İş hukuku normlarını somut olaylarla ilişkilendirebilme
4  Mevcut iş hukuku uygulamalarını ve özellikle yargı kararlarını irdeleyebilme
5  Mevcut normlarla yeni düzenleme önerilerini değerlendirebilme
6  İş hukuku normlarının birbirleri ile ilişkili olarak sentezine varabilme