İnsan Hakları Hukuku Test Soruları

İnsan Hakları Hukuku dersi test soruları

Aşağıdakilerden hangisi yaşam hakkı kapsamında devletlere yüklenen yükümlülüklerden negatif yükümlülük çeşididir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi mutlak terimlerle ifade edilen haklar dışındadır?

Correct! Wrong!

Hangi kavram, anlam ve kapsam itibariyle, hem askerlik ve hem de millî savunma konuları ile, dıştan gelebilecek tehlike ve saldırılara karşı koyma (dış güvenlik) yanında içte çıkabilecek olay ve kargaşalıklara karşı koymayı (iç güvenlik) da içermektedir?

Correct! Wrong!

Diğer kuruluşlardan farklı olarak üç farklı grubun temsilcilerini içeren ve organları arasında hükümet temsilcilerinin yanı sıra işçi ve işveren temsilcilerinin de yer aldığı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi anlaşma izleme birimlerinden değildir?

Correct! Wrong!

İnsan hakları hukuku dersi ile ilgili konu anlatımları ve test sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

İnsan Hakları Hukuku


Önerilen Kaynaklar:
Ana kaynak: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Kitabevi, 2007;
İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi; Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal, 2010; 

Dersin Amacı
İnsan haklarının gelişimi, Türkiye’ de ve Anayasamızda insan haklarının durumu, uluslar arası hukukta insan hakları alanındaki temel gelişmelerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  İnsan hakları konusunda temel kavramlara hakim olabilme
2  İnsan hakları bilincine sahip olabilme
3  1982 Anayasasının temel hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlerini yorumlayabilme
4  İnsan hakları alanındaki gelişmeleri irdeleyebilme
5  Uluslararası insan hakları hukukunun unsurlarını açıklayabilme