İYUK Boşluk Doldurma Soruları

İYUK’ A NE KADAR HAKİMSİN?

1) İdari işlemler hakkında yetki şekil sebep konu ve Maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptali için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar………………. , idare eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan ihlal olanlar tarafından açılan davalar ………………. .

2) Milli Eğitim Bakanlığı ile ölçme seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar için dava açma suresi……………… .

3) İdari yargılama usulü kanununun uygulanmasında ki yetki ……………………………….

4) Aynı maddi veya hukuki sebepten Doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm diğerini etkileyecek nitelikte olan davalara……………………………….. denir.

5) 2019 yılı itibari ile konusu ………. bini geçmeyen vergi davaları Tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince Verilen kararlar kesin olup İstinaf yoluna başvurulamaz.

6) ……………………… usulüne Tabi olan davalarda İstinaf yoluna başvurulamaz.

7) …………. davalarında teminat istemeyebilir.

8) Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi başkanlığına veya 4 maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerde herhangi bir eksiklik bulunursa ……… gün içerisinde tamamlanması istenir.

9) Tatil günleri sürelere…………. . Şu kadar ki surenin son günü tatil gününe rastlarsa süre Tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar………. .

10) İlgililer haklarında idari davaya konu olabilecek işlem veya eylem için idari makamlara başvurabilirler idare, …….. gün içinde bir cevap vermezse istek reddedilmiş sayılır .

11) Dilekçeler Danıştay’da ……………………………. kaydedilir ve ……………………………. görevli dairelere havale olunur.

12) Danıştay’ ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla görmüş olduğu davalarda savcının düşüncesi taraflara tebliğ edildikten sonra taraflara tebliğ tarihinden itibaren ……………… içinde görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.

13) Duruşmalı işlerde karar en geç ………… gün içinde verilir

14) İvedi yargılama usulünde 7 gün içinde…………………….. yapılır.

15) Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz ……………………….

16) Bağlantılı davalar lan birinin Danıştay’da bulunması halinde dava dosyası ……………………….gönderilir.

17) İki dava arasındaki bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki ………………………. ve ………………………. kararları kesindir.

18) İstinafa başvurulduğunda Bölge İdare Mahkemesi yapmış olduğu inceleme Sonunda ilk derece mahkemesi kararının hukuka uygun bulursa İstinaf başvurusunun ………………………. karar verir.

19) Çekinmeye mecbur olan Başkan üye veya hakimin katılması ile karar verilmiş olması ……………………….sebebidir

20) Danıştay ile Bölge İdare idare ve vergi mahkemelerine ait her türlü tebliğ işleri ilgililer tarafından ………………………. olarak ödenir.

Cevaplar=
iptal davaları / Tam yargı davaları

10 gündür.

Kamu düzenindendir.

Bağlantılı dava.

6.0000

İstinaf

İPTAL davaları

30 gün

Dahildir/uzar.

Altmış

Evrak müdürlüğünce/ Genel Sekreterlikçe

10 gün

15 gün

İlk inceleme

Edilemez

Danıştaya

Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi kararları

Reddine.

Yargılamanın yenilenmesi

Peşin olarak