İcra ve İflas Hukuku II. Ara Sınav (2018/2019)

DEÜ HUKUK FAKÜLTESİ

İcra ve İflas Hukuku II. Ara Sınav (06.05.2019)

Sınav Yörüngesi: Sınav süresi 50 dakikadır. Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz ve sadece kurşun kalemle işaretleme yapınız. Sınav süresince veya sınav sonunda cevapların ayrı bir kağıda alınması yasaktır. Soru kağıdı sizde kalacaktır, iade etmeyiniz. Başarılar dilerim.

 

SORULAR

Aşağıdaki 7 soruyu Olay 1’e göre cevaplayınız.

OLAY 1

Başarır Taşımacılık AŞ ile Akdeniz Bank 01.02.2018’de Ticari Genel Kredi Sözleşmesi akdetmiştir.

Başarır Taşımacılık A.Ş.’nin hakim ortağı Can Başarır, şirketin kredi borcunun teminatı için Akdeniz Bank lehine 1. Dereceden Karşıyaka’da bulunan -müstakil konut niteliğindeki- taşınmazı üzerinde 3.000.000 TL limitli ipotek tesis etmiştir. Şirketin diğer ortakları Deniz Başarır ve Elif Yılmaz ise, şirketin kredi borcunun teminatı için Akdeniz Bank lehine (yine 3.000.000 TL limit ile) müteselsil kefil olmuşlar ve bu sıfatla, kredi sözleşmesinde taahhütte bulunmuşlardır.

Ayrıca, Akdeniz Bank, Başarır Taşımacılık A.Ş.’den 01.02.2018 düzenleme tarihli, kendi lehine, ancak ödeme tarihi ve bedeli açık bir bono almıştır.

Kredi bir yılı aşkın süre sorunsuz ödenmesine rağmen, 2019 Mart ayı taksidi ödenememiştir. Banka tarafından verilen sözlü sürenin geçmesi üzerine, banka kredi sözleşmesini kat ederek sözleşmeden doğan bütün bakiye alacağı olan 2.650.000 TL’nin 5 gün içinde ödenmesi için Başarır Taşımacılık A.Ş.’ye, Can Başarır’a ve müteselsil kefillere noterden ihtarname göndermiş ve bu ihtar bütün ilgililere 18.04.2019’da tebliğ edilmiştir. Verilen süre sonunda borç ödenmediği için ayrıca Akdeniz Bank, elindeki bonoyu 2.650.000 TL bedel ve 02.05.2019 tarihli vade üzerinden doldurmuştur.

0%

1. Olaya göre Akdeniz Bank'ın başvurabileceği takip yolları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2. Olaya göre Akdeniz Bank'ın başvurabileceği rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

3. Olayda Can Başarır'a ihtarname gönderilmeseydi bunun sonucu ne olurdu?

Correct! Wrong!

4. Olayda aşağıdakilerden hangisi / hangileri aleyhine ihtiyati haczin şartları gerçekleşmiştir?
I. Başarır AŞ
II. Can Başarır
III. Deniz Başarır

Correct! Wrong!

5. Olaydaki bonoya dayanılarak başlatılacak takipte, senet metninde (bononun zorunlu unsurlarından olan) düzenleme yerinin bulunmadığı kabul edilirse, bu defi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

6. Bir önceki soru açısından, bonoda düzenleme yerinin bulunduğunu, ancak haksız yere 3.650.000 TL üzerinden düzenlendiği kabul edilirse, bu defi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7. Akdeniz Bank'ın Karşıyaka'da bulunan müstakil konut üzerindeki ipoteğin paraya çevrilmesi için takip talebinde bulunduğunu ve konutta kiracıların bulunduğunu kabul edelim. Bu durumda icra dairesi aşağıdaki işlemlerden hangisini veya hangilerini yapmalıdır?
I. Kiracılara takip hakkında haberdar edip, bir ay içerisinde taşınmazın boşaltılmasını emretmek,
II. Kiracılardan muaccel kira bedellerini icra dairesine ödenmesini emretmek
III. Tapu dairesine haber verip, taşınmazın tapu kaydına takibe dair şerhin düşülmesini sağlatmak.
IV. Tapu dairesinden taşınmazla ilgili kayıtları istemek.

Correct! Wrong!

8. Dava açma sürelerinin olayda gerçekleştirildiğini kabul edersek, işyeri ve ticari motorlu araçlarının devri için hangi iptal sebepleri gerçekleştiği sonucuna ulaşılır?

Correct! Wrong!

9. Yargıtay'ın konuyla ilgili istikrar kazanan kararları da dikkate alındığında, işyerinin ve motorlu araçların devri bakımından dava açma süresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

10. İİK'da yer alan aşağıdaki davalardan hangisinde davayla birlikte ihtiyati haciz talep etmek mümkündür?
I. İtirazın iptali
II. Tasarrufun iptali
III. Sıra cetveline itiraz davası

Correct! Wrong!

11. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte ipotek senedi altındaki imzanın sahteliği için aşağıdaki yollardan hangisine başvurulması gerekir?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisi bir icra takip işlemi değildir?

Correct! Wrong!

13. Alacaklı tarafından istihak davası açıldığında (İİK m.99) dava konusu takip ve haciz işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I. Dava konusu mal üçüncü kişinin zilyetliğinde haczedilmiştir.
II. Dava konusu mal üzerinde haciz yasağı bulunmamaktadır.
III. İstihkak davasında davalı üçüncü kişiyle birlikte borçlu da olabilir.

Correct! Wrong!

14. Üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davası açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdaki dava türlerinden hangisinde / hangilerinde takip hakkında tedbiren durdurma kararı verilmesi hükmedilecek tazminatın şartını oluşturmaktadır?
I. Üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davası
II. Menfi tespit davası
III. Borçtan kurtulma davası

Correct! Wrong!

16. Aşağıdaki taleplerden hangisinde icra mahkemesi görevli değildir_

Correct! Wrong!

17. Aciz vesikası ve rehin açığı belgesi karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

18. Taşınmazın rayiç değerinin altında ihaleye çıkarıldığını düşünen alacaklı, 22.04.2019 tarihli ihalenin feshi için bu sebebe dayanarak 02.05ç2019'da mahkemeden talepte bulunmuştur. Mahkeme ise bu talebi reddetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bu red hükmünün gerekçesini oluşturmaya uygundur?
I. İhalenin feshi bir haftalık hak düşürücü süre içinde talep edilmemiştir, bu sebeple talebin reddi gerekir.
II. İhalenin feshiyedi günlük hak düşürücü süre içinde talep edilmemişti, bu sebeple talebin reddi gerekir.
III. Taşınmazın kıymet takdirine süresi içinde itiraz etmeyen borçlunun, taşınmazın rayiç değerinin altında ihaleye çıkarıldığını ihalenin feshi için ileri sürmesi mümkün değildir, busebeple talebin reddi gerekir.
IV. Alacaklının dava konusu sebep bakımından ihalenin feshini talep etmek konusunda aktif taraf sıfatı yoktur. Bu nedenle talebin reddi gerekir.

Correct! Wrong!

19. Taşınmaz üzerinde haczi bulunan ve satış isteyen alacaklı dışındaki alacaklılarından olan A, taşınmazın satışına ilişkin ilanının kendisine tebliğ edilmediğini gerkeçe göstererek 02.05.2019'da yapılan ihalenin feshini talep etmek istemektedir. Bu durum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi için mutlaka alacaklının talebi gerekir?
I. ihtiyati haciz
II. Haciz
Satış
İİK. m. 89 uyarınca üçüncü kişiye ihbarname gönderilmesinde

Correct! Wrong!

21. İcra müdürü borçluya ait haczedilen mallarından birinin çok ucuza satılacağını söyleyerek, kendisi bu malı alamayacağından kendisi yerine kayınbiraderi K'nın ihaleye girerek almasını istemiştir. K'nın ihaleye girmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

22. Borçlu B'nin 1.000.000 liralık taşınmazı üzerindeki ipotekler ve B'den alacaklı olanlar ile alacak miktarları şu şekildedir:
D, 240.000 lira alacağı için 1. dereceden 160.000 liralık limit ipoteği tesis ettirmiştir.
E, 300.000 lira alacağı için 1. dereceden 200.000 liralık limit ipoteği tesis etmiştir.
F, 200.000 lira alacağı için 1. dereceden 200.000 liralık anapara ipoteği tesis ettirmiştir.
G, 150.000 lira alacağı için 2. dereceden 100.000 liralık anapara ipoteği tesis ettirmiştir.
Buna göre G'nin satışını istediği bu taşınmaz en düşük hangi bedelle satılabilir?

Correct! Wrong!

23. Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan takip yoluyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
I. Bu takip yoluna başvururken nispi başvurma harcı alınır.
II. Bu takip yolunda ödeme emrin eitiraz herhangi bir icra dairesine yapılabilri.
III. BU takip yolunda borçlunun avukatla temsil edilmesi zorunludur.

Correct! Wrong!

24. Aşağıdakilerden hangisi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan takip yoluna başvuru şartlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

25. Aşağıdakilerden hangisi haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat sorumluluğunun ortaya çıkması için aranan şartlardan biri değildir?

Correct! Wrong!