İcra ve İflas Hukuku I. Ara Sınav (2018/2019)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2018/2019)

İcra ve İflas Hukuku I. Ara Sınav

Sınav Talimatı: Sınav süresi 60 dakikadır. Sınav 18 test sorusu ve 2 adet metin sorusundan oluşmaktadır. Test sorularının cevaplarını sizlere dağıtılan optik formlara işaretleyiniz. Metin sorularını ise, size dağıtılacak olan cevap kağıdına okunaklı bir biçimde yazınız. Sınav kağıdı sizlerde kalacaktır.

Not: Sınavda dağıtılmış olan ödeme emri elimde olmadığı için buraya ekleyemedim.

OLAY 1

Akdeniz Makine San. Tic. A.Ş. (akdeniz) ile Bekir Boz (Bekir) arasında profil boyama makinesinin üretimi ve teslimi konusunda 1/6/2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca Akdeniz, üç ay içinde makinenin üretimini tamamlayarak teslimde bulunacak ve teslimden sonra kendisi sözleşme bedeli üzerinden fatura düzenleyerek Bekir’e gönderecektir. Sözleşmeye uygun teslime rağmen Bekir, makinenin düzgün çalışmaması sebebiyle kendisine gönderilen 30.000 TL bedelli ve 01.09.2018 tarihli faturayı ödememiştir. Bunun üzerine taraflar bir araya gelerek 10.10.2018 tarihinde şu kaydı içeren bir protokol imzalamıştır.

“01.06.2018 tarihli sözleşme tahtında üretimi yapılarak teslim edilen makinelerdeki kusurların giderilerek, tamirlerinin yapılması üzerine, taraflar kabul tutanağı düzenleyecek ve bunun üzerine 01.09.2018 tarihli fatura iki gün içinde ödenecektir.”

Ne var ki, protokole uygun olarak makineleri kabul eden Bekir istendiği randımana bir türlü ulaşılamaması sebebiyle fatura bedelini ödemekten yine kaçınmıştır.

Bunun üzerine Akdeniz vekili, 30.11.2018 tarihinde takip talebinde bulunmuş ve ödeme emri ve alacağın sebebi olarak gösterilen belgelerin tamamı, Bekir’in işyerindeki daimi çalışanına 10.12.2018 (pazartesi) günü (usulüne uygun olarak) tebliğ edilmiştir.

Metin Soruları:

  1. Size dağıtılan ödeme emrinde borçlu açısından önemli bir kayda yer verilmemiştir. Bu eksiklik sebebiyle Bekir’in hangi yola, hangi sürede başvurabileceğini ve bu başvurunun sonucunda hangi yönde karar verileceğini açıklayınız.
  2. Cüz’i icranın üç türü (4 puan) ile B. İlamsız icra içinde yer alan genel haciz yoluyla takibin bütün aşamalarını eksiksiz olarak yazınız (4 puan). (Sadece türlerin ve aşamaların isimlerini yazınız, açıklamalarını yapmayınız.)

UYARI: Aşağıdaki ilk 10 soruyu yukarıdaki Olay 1 ve Ödeme emrini dikkate alarak cevaplayınız.

0%

1. Ödeme emri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2. Bekir, 11.12.2018'de eşinin Ankara'da geçirdiği ağır trafik kazası sebebiyle 19.12.2018'e kadar Ankara'daki bir hastanede refakatçi olarak kalmış ve eşiyle ilgilenmek zorunda olduğu için ödeme emrin ebu süre zarfında itiraz edememiştir. Bu durumda Bekir, 19.12.2018 tarihi itibariyle itiraz yoluyla takibi durdurmak için ne yapmalıdır?

Correct! Wrong!

3. Bekir'in avukatı -bir önceki sorudaki doğru yola başvurarak- takibe şu gerekçeyle itiraz etmiştir. "Sözleşme konusu boyama makinesi ayıplı olup bu ayıp giderilmediği sürece alacaklı şirkete karşı müvekkilin ödemezlik def'i bulunmaktadır. Ayrıca talep edilen ve yıllık yüzde 60'a ulaşan faiz de fahiştir. bu sebeplerle ödeme emrine süresi içerisinde itiraz ediyoruz."
Bu itiraz hakkında aşağıdaki önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Kısmı itirazdır.
II. Borca itirazdır.
III. Bekir itiraz sebepleriyle genel mahkemede açılacak itirazın iptali davasında bağlı değildir ve itirazda kabul ettiği vakıalar kendisine karşı senet delili olarak kullanılamaz.

Correct! Wrong!

4. Ödeme emrinde alacağın sebebi olarak gösterilen belgelerden hangisi/hangileri İİK m.68/1 anlamında kesin kaldırma yolunda kullanılabilecek belge niteliğindedir?
I. 01.06.2018 tarihli sözleşme
II. 01.09.2018 tarihli fatura
III. 10.10.2018 tarihli protokol

Correct! Wrong!

5. Bekir'in 3'üncü sorudaki gerekçeler ile ödeme emrine itirazı üzerine, Akdeniz vekili itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurmuştur. Ayrıca Bekir adına icra mahkemesine herhangi bir dilekçe sunulmamıştır. Bu durumda icra mahkemesinin hangi gerekçelerle hangi yönde karar vermesi gerekir?

Correct! Wrong!

6. İtirazın kesin kaldırılmasında, Bekir'in takip konusu alacağı ödediğini iddia ederek Akdeniz yetkilisinin imzasını taşıyan bir makbuzu icra mahkemesine sunduğunu kabul edelim. Bu durumda icra mahkemesinin hangi yönde karar vermesi gerekir?

Correct! Wrong!

7. İcra mahkemesi itirazın kesin kaldırılmasına karar verdiğinde, ayrıca aşağıdakilerden hangisi/hangileri konusunda da karar vermesi gerekir?
I. Para cezası
II. (Alacağın en az %20'si oranında) Kötüniyet tazminatı
III. Yargılama gideri

Correct! Wrong!

8. İcra mahkemesinin itirazın kesin kaldırılması kararı üzerine takip kesinleştiğinde, Akdeniz'in haciz talep etme süresi hangi tarijte başlayacaktır?

Correct! Wrong!

9. Akdeniz'in haciz talep etme süresi ne kadardır ve bu süreye uyulmamasının yaptırımı nedir?

Correct! Wrong!

10. Bekir, takibin kesinleşmesinden sonra süresi içinde mal beyanında bulunmamıştır. Bu halde Bekir aleyhine hangi yaptırım doğar?

Correct! Wrong!

11. Olayda V takibi İzmir icra dairesinde açmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

12. V takip talebine Ş şirketi ile imzalanan sözleşmeyi eklemiştir. Ödeme emrinin tebliği üzerine Ş şirketi "herhangi bir borcum yoktur." şeklinde itiraz etmiştir. V alacaklı adına takibe devam edebilmek için bu itirazı ortadan kaldırmak istemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

13. V'nin alacaklı adına Ş şirketine karşı başlattığı genel haciz yolu ile takipte Ş şirketi süresinde borçtan kurtulma davası açmıştır. Bu davanın açıldığı dikkate alındığında, söz konusu takiple ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

14. V'nin alacaklı adına Ş şirketia aleyhine başlatmış olduğu takip, Ş şirketinin süresinde itiraz etmemesi sebebiyle kesinleşmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

15. Takip kesinleştikten sonra Ş şirketi, V'ye takip konusu borcun tamamını icra dairesi dışında makbuz karşılığında ödemiştir. Fakat V müvekkiline aldığı parayı vermeyerek takibe devam etmiştir. Bunun üzerine Ş şirketi icra mahkemesine başvurarak ödeme sebebiyle takibin iptal edilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Ne var ki V, söz konusu belgedeki imzayı inkar etmektedir. Bu durumda icra mahkemesi hangi yönde karar vermelidir?

Correct! Wrong!

16. İcra harç ve giderleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. İcra gideri olan vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır.
II. Bir icra işleminin yapılabilmesi için buna ilişkin giderin alacaklı tarafından peşin olarak yatırılması gerekir.
III. Takibin sonunda haksız çıkan borçlu icra harç ve giderlerinden sorumlu olsa da cezaevi harcı ona yükletilmez.

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisinin haczi caizdir?

Correct! Wrong!

18. A'nın, B hakkında başlattığı genel haciz yoluyla takip kesinleşmiştir. Maaşından başka haczedilecek malı olmayan ve 5.000 lira net maaş alan memur B'nin maaşının 2.000 liralık kısmı üzerinde, diğer alacaklı C'nin alacağı için daha önceden haciz konuşmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!