İcra ve İflas Hukuku 2017/2018 Bütünleme Sınavı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İcra ve İflas Hukuku Bütünleme Sınavı

0%

1. Aşağıdaki hukuki yollardan hangisi başvurulacak merci bakımından diğerlerinden farklıdır?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangileri kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile genel haciz yoluyla takip arasındaki farklardan değildir?
I. Genel haciz yoluyla takipte borca itiraz takibi kendiliğinden durdururken, kambiyo senetlerine özgü takip yolunda itiraz satıştan başka takip işlemlerini durdurmaz.
II. Genel haciz yoluyla takipte itiraz icra dairesine yapılırken, kambiyo senetlerine özgü takip yolunda sadece imzaya itiraz icra dairesine yapılır, borca itiraz icra mahkemesine yöneltilir.
III. Genel haciz yoluyla takipte itiraz süresi yedi gün iken, kambiyo senetlerine özgü takipte bu süre on beş gündür.

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerine özgü takipte özel şikayet sebepleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi, kambiyo senetlerine özgü takipte şikayet süresi bakımından diğerlerinden farklıdır?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdaki talep haklarından hangisi veya hangileri ihtiyati haczin konusunu oluşturabilir?
I. İpotekle temin edilmiş kredi sözleşmesinden doğan para alacağı
II. Haksız fiilden doğan tazminat alacağı
III. Satış sözleşmesinden doğan malın teslimini talep hakkı

Correct! Wrong!

Reklam

6. İhtiyati haczin hukuki niteliği nedir?

Correct! Wrong!

7. Devlet mallarının haczi ve haline münasip evin haczi durumunda şikayet süresi ne kadardır?

Correct! Wrong!

8. Noterde düzenleme şeklinde yapılan bir rehin sözleşmesi uyarınca bir otomobil üzerinde kurulan rehin hakkı ne şekilde takip edilebilir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki talepleri konu alan hangi hükümler kesinleşmeden ilamlı icraya konulabilir?
I. Nafaka alacağı
II. Satış sözleşmesinden doğan para alacağı
III. Taşınmazın tapu kaydının iptali

Correct! Wrong!

10. Kesinleşmeden icraya konulamayan bir mahkeme kararının, ilamlı icray akonulması ve icra dairesinin icra emri düzenleyerek borçluya göndermesi durumunda, borçlu hangi yola başvurmalıdır?

Correct! Wrong!

Reklam

11. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip aısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

12. Tasarrufun iptali davası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

13. B ile A Bankası arasındaki kredi sözleşmesinden doğan borç için C, bankanın alacağını temin etmek üzere sahibi olduğu taşınmaz üzerinde ipotek hakkı tesis etmiştir. Bu durumda A Bankası kim veya kimlere karşı hangi sıfatla ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunabilir?

Correct! Wrong!

14. Haciz ve satış talebi konusunda aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Alacaklının yanında borçluda satış talebinde bulunabilir.
II. Borçlunun da haciz talebinde bulunması mümkündür
III. İcra dairesi kendiliğinden malın satışını gerçekleştirir. Bu konuda talep gerekli değildir.

Correct! Wrong!

15. İcra memuru, borçlunun iş yerinde CNC tezgahını haczetmek istemiş; borçlu bu malın ABC Finansal Kiralama AŞ'den kiralandığını; malın üzerinde o şirkete ait olduğunu belirten etiket bulunduğunu belirtmiş ve taraflar arasındaki finansal kiralama sözleşmesini faturaları ile beraber ibraz etmiştir. Bu durumda icra memuru hangi işlemi yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Reklam

16. Aşağıdakilerden hangisi taşınır ve taşınmazların satışında (paraya çevrilmesi) farklı düzenlenmemiştir?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisinde alacaklı borçlunun doğrudan iflasını talep edemez?

Correct! Wrong!

18. Olaya göre bu takip nerede yapılabilir?

Correct! Wrong!

19. Takibin Karşıyaka 2. İcra Dairesinde yapıldığını kabul edelim. bu dairenin talimatı üzerine Manisa 1. İcra Müdürü B'ye ödeme emri göndermeden hacze giderse, B haklarını korumak için aşağıdaki mercilerden hangisine şikayette bulunmalıdır?

Correct! Wrong!

20. B'nin şikayeti üzerine takip durur mu?

Correct! Wrong!

Reklam

21. 19. soruda yer alan haciz sonucunda ortaya çıkan zararlardan dolayı B'nin açacağı tazminat davası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

22. İcra müdürü B'nin haczedilen mallarından birinin çok ucuza satılacağını söyleyerek, kendisi bu malı alamayacağından, kendisi yerin kayınbiraderi K'nın ihaleye girerek almasını istemiştir. K'nın ihaleye girmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

23. Borçluya ait taşınmazın üzerinde 30 yıl öncesinde kurulmuş ve 2001 krizinden sonra batmış bir bankaya ait ipotek gözükmektedir. İpotekten kurtulmak isteyen borçlu, bunun için aşağıdaki merciilerden hangisine öncelikle başvurursa, başarı ile sonuç elde edebilir?

Correct! Wrong!

24. Aşağıdaki maddelerin hangisinde icra hukukundaki ölçülülük ilkesi tipik şekilde somutlaştığı bir hüküm yer almaktdır?

Correct! Wrong!

Borçlu borçtan kurtulma davası açtıktan sonra, takip dayanağı senetteki imzanın kendisine ait olmadığı gerekçesiyle menfi tespit davası açarsa, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!