Hukuk Başlangıcı Test 2

 

Hukuk Başlangıcı Test 2

0%

Bir ziyafette elle yemek yeme alışkanlığı aşağıdaki kurallardan hangisine ters düşer?

Correct! Wrong!

Devletin yol veya çocuk bahçesi açmak ve benzeri amaçlarla bir kimsenin arsasını, takdir edilen bedeli ödemek suretiyle elinden almasına ne denir?

Correct! Wrong!

Anayasamızın benimsemiş olduğu “herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisine girer?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devlete uyrukluk bağı ile bağlanamaz?

Correct! Wrong!

Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarının çeşidi olan kişisel haklardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Hukuki fiil ne demektir?

Correct! Wrong!

Safiye, kitabını çaldırmıştır. Hırsız, bu durumu bilmeyen Arzu’ya kitabı satmış ve teslim etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Bir kimsenin gaipliğine hangi makam karar verir?

Correct! Wrong!

Ormanda avlanmakta olan bir avcının geri dönmemesi halinde, gerçek kişilik aşağıdakilerden hangisi ile sona erdirilir?

Correct! Wrong!

Ailevi durumu açığa vurulduğu için ruhi bunalıma düştüğünü iddia eden kişi, aşağıdaki davalardan hangisiyle karşı taraftan 1.000.000TL talep edebilir?

Correct! Wrong!

Bir derneğin kendiliğinden dağılma halinin tesbitine kim karar verir?

Correct! Wrong!

Hukuka aykırı saldırı gerçekleşmeden önce aşa­ğı­da­ki davalardan hangisi açılır?

Correct! Wrong!

Devletin, en son mirasçı sıfatıyla miras bırakanın borçlarından ancak kendisine intikal eden mallarla sorumlu olması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Correct! Wrong!

Hazır olanlar arasında yapılan bir sözleşme hangi anda meydana gelmiş sayılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi tek tarafa borç yükler?

Correct! Wrong!

İmzanın bizzat borç altına giren kimse tarafından ve kendi el yazısı ile atılması gerekir. Aşağıdaki kişilerden hangisi, borç altına girecek kişi namına, kendi imzasını atabilir?

Correct! Wrong!

Sözleşmenin taraflarının yaptıkları hukuki işlemi bir başka işlem arkasına saklamalarına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bir sözleşmede her iki tarafın irade açıklaması arasında bilerek ve istenerek meydana getirilen uygunsuzluğa ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Temsilciyi, ulaktan (haberci) ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hukuk Başlangıcı Test 2
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

Hukuk Başlangıcı Test 1 başlıklı yazı da ilginizi çekebilir!
Hukuk Başlangıcı Pratik Sorular ve Cevapları konumuzdan faydalanabilirsiniz

Hukuk Başlangıcı


Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Özekes Muhammet, Temel Hukuk Bilgisi,2.Bası, Yetkin Yayınları, Ankara .
Yardımcı kaynaklar: Aybay Aydın/Aybay Rona, Hukuka Giriş, 7. Bası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
Can Halil/Güner Semih, Hukukun Temel Kavramları, 3. Bası, Arıkan Yayınevi,
Gözler Kemal, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi Yayınları, Gözübüyük A. Şeref, Hukuka Giriş, 8.Baskı, Ekin Kitabevi,
Diğer ders materyalleri:
Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr,
Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr,
Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr, Resmi Gazete,
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmaktır. Bu derste öğrencilere, hukuk öğrenimleri boyunca görecekleri derslere ilişkin temel ve genel bilgiler verilmekte; öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin, alt yapısı hazırlanmaya çalışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Hukuk kavramlarını açıklayabilme.
2  Hukuk kurallarını yorumlayabilme.
3  Hukuk dallarını ayırt edebilme.
4  Hukukçu kimliğini tanımlayabilme.
5  Uyuşmazlıkların çözümü için hukuk kurallarını uygulayabilme.
6  Temel kavramlara, kurumlara, kurallar, kaynaklara hâkimiyeti sağlayabilme.
7  Hukuku, hukuk sistemini, yargılama teşkilatını tanımlayabilme.