Borçlar Hukuku Özel Hükümler Test 3

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Test 3

Adli İdari Hakimlik ve KPSS sınavlarında çıkmış sorular

0%

1. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi iş görme borcu doğurur?

Correct! Wrong!

2. Vasiyeti yerine getirme görevlisi sulh hukuk hakimi tarafından kendisine tebliğ edilen görevi belli bir süre reddetmediği takdirde kabul etmiş sayılır. Bu süre hangisidir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesinde vekile ücret ödemenin teamülden olduğu durumlardan değildir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi özel vekalet verilmesini gerektiren durumlardan değildir?

Correct! Wrong!

5. Benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranışı esas alan borç aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

6. Taraflar arasında yapılan anlaşma uyarınca A ve B, C’ye karşı vekaleti birlikte üstlenmişlerdir. Bu olaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesini sona erdiren nedenlerden değildir?

Correct! Wrong!

8. E’nin verdiği kredi emri ile R, kendi adına ve hesabına A’ya kredi açmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

9. Komisyon sözleşmesinden doğan alacaklar için geçerli olan zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

10. F ve G arasında bir sözleşme kurulması imkanını hazırlayan E, bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazanacaktır. Buna göre E’nin yaptığı bu aracılık faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

11. Küba’dan tütün satın alan Mine, Türkiye’de bir bankaya giderek bir sistem başlatmıştır. Amir banka Küba’daki yerel bir banka aracılığıyla durumu Kübalı ihracatçıya bildirmiştir. Konşimentonun kendisine ibrazı üzerine de muhabir banka Kübalı ihracatçıya ödeme yapmıştır. Buna göre ithalatçı Mine’nin ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

12. A’nın saatini çalan B bu saati 8 bin TL’ye C’ye satmıştır. A ise saatini 7 bin TL’ye satmak konusunda daha önce D ile anlaşmıştır. Bu olaya göre B’nin normal rayicinin üzerindeki bu satışı nedeniyle elde ettiği fazla karı A’nın tahsil edebileceği dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

13. A otomobilini T’nin işlettiği otoparka bırakmıştır. Kusursuz T’nin A’nın otomobilinde meydana gelen zarar nedeniyle sorumluluğu günlük saklama ücretinin kaç katı olabilir?

Correct! Wrong!

14. M ile N arasında yapılan anlaşma uyarınca M, N’ye ömrü boyunca belirli dönemsel edimlerde bulunmayı taahhüt etmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

15. Taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca Ramazan, ölünceye kadar Oğuz’a bakacak, Oğuz’da bunun karşılığında Ankara’da bulunan evini Ramazan’a devredecektir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının temerrüdünün şartlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

17. Para borcunun söz konusu olduğu bir sözleşmede tarafların ifa yerini belirlememiş olması durumunda bu borç nerede ifa edilir?

Correct! Wrong!

18. A ile B, aralarında Ocak ayında yaptıkları satım sözleşmesinde B’nin sözleşme konusu edimi, bir sonraki ayın ortasında ifa edeceğini kararlaştırırlar. Bu sözleşmeye göre, taraflar arasında kararlaştırılan ifa günü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

19. Taraflar aksine bir anlaşma yapmadığı takdirde para borcunun ifa yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

20. Bir borç ilişkisinin taraflarının anlaşarak borçlanılan edimden başka bir şeyle ifanın gerçekleşmesini kabul etmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

borçlar özel 3
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: