Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 5

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 5

KPSS ve Kurum Sınavlarında Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdünün şartlarından biri değildir? (2009 Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki hallerin hangisinde zarar gören sadece menfi zararını talep edebilir? (2011 Maliye Bak. Devlet Malları Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

3. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüde düşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 Maliye Bak. Mali Hizmetler Uzman yrd.)

Correct! Wrong!

4. Borçlar Kanununa göre karşılıklı taahhütleri havi olan bir akitte iki taraftan biri mütemerrit olduğu takdirde, diğeri borcun ifa edilmesi için münasip bir mehil tayin veya münasip bir mehil tayinini hakimden isteyebilir. Ancak bazı hallerde mehil tayinine lüzum yoktu. Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden biri değildir? (2008 Halkbank Servis Görevlisi Sınavı)

Correct! Wrong!

5. İki tarafa borç yükleyen bir sözleşmede borçlunun borcunu ifa etmemesi halinde alacaklı aşağıdaki haklardan hangisine sahip değildir? (2011 Maliye Bak. Devlet Malları Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisinin ödenmesi borçlunun kusurlu olarak temerrüde düşmesi şartına bağlı değildir? (2008 KOSGEB Kobi Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

7. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde temerrüde düşen borçluya karşı alacaklı seçimlik haklarını kullanabilmek için mehil vermek zorundadır. Bu mehil işleminin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir? (2008 KOSGEB Kobi Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

8. Gecikme faiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2007 Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdü halinde alacaklının gecikme nedeniyle tazminat isteyebilme koşullarından biridir? (2007 Sayıştay Denetçi Yrd.)

Correct! Wrong!

10. E otomobilini F’ye satmıştır. F, 15 milyar lira olarak kararlaştırılan satım bedelini ödediği halde E otomobili teslim etmekten kaçınmaktadır. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004 KPSS)

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı sözleşmelerde temerrüdün doğurduğu sonuçlardan biridir? (2007 Maliye Bak. Milli Emlak Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

12. A’nın B’den 500 milyon TL alacağı vardır. B bu borcunu ödemede temerrüde düşmüştür. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2001 KMS)

Correct! Wrong!

13. Gecikme faiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2003 KPSS)

Correct! Wrong!

14. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi zamanaşımının kesilmesinin sebeplerinden biridir? (2015 Maliye Bak. Defterdarlık Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

15. Yenilemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2015 KPSS)

Correct! Wrong!

16. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi borcun sona erme hallerinden değildir? (2014 Maliye Bak. Maliye Uzman Yard.)

Correct! Wrong!

17. Türk Borçlar Kanunu’na göre borçların sona ermesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2014 Maliye Bak. Maliye Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

18. Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinde beş yıllık zaman aşımı uygulanmaz? (2014 Maliye Bak. Maliye Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

19. B, A’ya olan ve çeşitli nedenlerden kaynaklanan toplam 20 bin TL’lik borcu için bir bono düzenlemiş ve A’ya teslim etmiştir. Taraflar aralarındaki borç ilişkisinin bundan sonra bu bono çerçevesinde devam edeceğini kararlaştırmışlardır. Yukarıdaki olaya göre B’nin A’ya verdiği bu borç senedinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir? (2013 Kamu Gözetimi ve Muhasebe Denetim Standartları Kurumu Denetçilik Sınavı)

Correct! Wrong!

20. Zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2013 Türk ulusal Ajansı Uzman Yardımcılığı)

Correct! Wrong!

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 5
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: