Vergi Hukuku Test 6

1. Sahte belge kullanarak vergi ziyaına sebep olan mükellef A hakkında re’sen vergi tarhına gidilerek vergi ziyaı cezası kesilmiş ve kaçakçılık suçuyla ilgili işlem yapılmıştır. Ceza ihbarnamesini alan A’nın aşağıdakilerden hangi yola başvurma hakkı vardır?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki eylemlerden hangisi için hapis cezası uygulanması söz konusu olmaz?

Correct! Wrong!

3. Gıda Maddeleri Kollektif Şirketi ortağı ve müdürü A, 2009 yılında ölmüştür. Vergi idaresi şirket nezdinde yaptığı incelemede matrah farkı saptamış ve A’nın payına düşen vergi ziyaı cezasını şirket adına kesmiştir.

Correct! Wrong!

4. Vergi Usul Kanunu’na göre fatura, malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren en geç ne kadar süre içinde düzenlenmelidir?

Correct! Wrong!

5. Usulsüzlük kabahati işleyen ve cezada indirim müessesinden yararlanmak isteyen mükellefe sağlanacak indirim oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

6. Kamu alacağının korunmasına yönelik aşağıdaki önlemlerden hangisine ilk olarak başvurulur?

Correct! Wrong!

7. Tahakkuk etmiş ve süresinde ödenmemiş bir vergi için ……………………….. işlemeye başlar.

Correct! Wrong!

8. Vergi alacağının tahsili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi vergi hukukunda “takas” ile aynı anlama gelir?

Correct! Wrong!

10. Mükellef A vadesi 25 Ekim 2009’da dolan 1000 TL tutarındaki katma değer vergisi borcunu 24 Ocak 2010 tarihinde ödemiştir. A’nın ödemek zorunda kalacağı gecikme zammı tutarı ne kadardır? (Olayın geçtiği tarihte gecikme zammı oranı %4’tür)

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi sadece vergi cezasını sona erdiren (veya hafifleten) bir nedendir?

Correct! Wrong!

12. Hata düzeltme zamanaşımının başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir?

Correct! Wrong!

13. Tarhiyat sonrası uzlaşma sadece;

Correct! Wrong!

14. …………………………………. Vergiyi doğuran olayı takip eden yılın başından itibaren 5 yıldır.

Correct! Wrong!

15. Vergiler faiz alınmak suretiyle en fazla kaç yıl tecil edilebilir?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinde açılan iptal davalarının özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

17. Vergi uyuşmazlıklarının çözümüyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

18. Vergi davası ……….. itibaren ………….. içerisinde açılabilir.

Correct! Wrong!

19. I. Cumhurbaşkanı II. İktidar ve ana muhalefet partisi III. TBMM üye tam sayısının 1/5’i Yukarıdaki kişi ve kuruluşlardan hangileri çıkarılan vergi kanunlarının Anayasaya aykırı olduğu istemi ile iptal davası açmaya yetkili kılınmıştır?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi mükelleflerin vergiye tabi olmadıklarını düşündükleri gelirler veya istisna, muafiyet gibi nedenlerden dolayı vergiye tabi olup olmadığı konusunda şüpheye düştükleri matrahlar için başvurulan bir yoldur?

Correct! Wrong!

Vergi Hukuku Test 6
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

Bir önceki yazımız olan İcra ve İflas Hukuku Test 3 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yap