Vergi Hukuku Test 5

Vergi Ceza Hukuku

Vergi Kabahat, Suç ve Cezaları

0%

1. Aşağıdaki hallerden hangisinde vergi cezası kesinleşmez?

Correct! Wrong!

2. Önce işlenen genel usulsüzlük cezası 20.000 TL, sonra işlenen genel usulsüzlük kabahatinin cezası 40.000 TL ise, tekerrür nedeniyle ceza kaç TL artırılacaktır?

Correct! Wrong!

3. Vergi kabahatlerinde birleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. Vergi ceza hukukunda kanunilik ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan kişi aşağıdaki kabahat çeşitlerinden hangisini gerçekleştirmiştir?

Correct! Wrong!

6. Önce işlenen vergi ziyaı kabahatinin cezası 10.000 TL, sonra işlenen vergi ziyaı kabahatinin cezaı 30.000 TL ise tekerrür nedeni ile ceza kaç TL artırılır?

Correct! Wrong!

7. Mükellefin özel işlerini yapma suçunun cezası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisinin vergi gizliliğine uyma yükümlülüğü yoktur?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe hileleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

10. Mükellef 2015 yılı gelir vergisi beyannamesinde geç tahakkuka sebebiyet vermişse, işlenen vergi ziyaı kabahati nedeniyle kesilen cezanın zamanaşımına uğramaması için mükellefe en geç ne zamana kadar tebliğ edilmesi gerekir?

Correct! Wrong!

11. Kesilen vergi cezasına karşı süresi içinde dava açılmazsa, bu cezaların aşağıdaki sürelerden hangisi içinde ödenmesi gerekir?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdaki vergi kaçakçılığı suçunu oluşturan fiillerden hangisinde teşebbüs kurumu uygulanabilir?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi kuralın kanundaki yeri, konumu ve öteki kurallarla ilişkisi dışında, kuralla ilgili daha geniş ölçekli ve kapsamlı değerlendirme işlemi yapılan bir yorum yöntemidir?

Correct! Wrong!

14. Hesap ve muhasebe hilesi yapmak suretiyle 200.000 lira vergi ziyaına sebebiyet veren bir mükellefin, hesaplanan vergi ziyaı cezasının tutarı ne kadardır?

Correct! Wrong!

15. Fikri içtima kuralı aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdakilerden hangisi vergi kabahat ve cezalarının sona erme nedenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

17. Belirli düzeydeki mal varlığının doğal afete maruz kalması halinde cezaların silinmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

18. Vergi kabahatleri açısından pişmanlık kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmektedir

Correct! Wrong!

19. Adli para cezalarının tahsil işlemleri aşağıdaki kanunlardan hangisine göre yapılmaktadır?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi pişmanlık ve ıslah kurumundan yararlanmak için gereken koşulların sağlanması halinde ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Vergi Hukuku Test 5
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: