Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Test 1

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Adli İdari Hakimlik Sınavları ve KPSS sınavında çıkmış sorulardan örnekler

0%

1. Aşağıdaki şirket tiplerinden hangisi, sözlü şekilde düzenlenmiş şirket sözleşmesi ile kurulabilir?

Correct! Wrong!

2. Adi şirkette kar ve zararın paylaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. Adi şirket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

4. Beş anonim şirket, İstanbul’da 3. Boğaz köprüsünün yapımı için açılan ihaleye girmek amacıyla hukuki bir birliktelik oluşturmuştur. Şirketlerden her biri hem nakit sermaye hem iş makineleri hem de emek getirmeyi taahhüt etmiştir. Şirketlerin kendi aralarındaki ilişkiyi gösteren sözleşme noterde imzalanmıştır. Şirketler, köprünün yapım işleriyle ilgili konularda imza atma yetkisini, sonradan oy birliği ile aldıkları bir kararla proje müdürüne bırakmışlardır. Şirketlerin oluşturduğu bu hukuki kurum, ihaleyi kazanmıştır. Bu olaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5. Ticaret şirketlerinde katılım payının taahhüdü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

6. Kollektif şirket ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki sermaye unsurlarından hangisi anonim şirkete sermaye payı olarak konulabilir?

Correct! Wrong!

8. I. Anonim şirketin alacaklıları şirketin borçları için pay sahiplerinin şahsi malvarlıklarına başvurabilirler. II. Anonim, şirket tüzel kişiliği haiz bir şirket türüdür. III. Anonim şirket sadece gerçek kişiler tarafından kurulabilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim Şirketler ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

9. Anonim şirketle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirkette genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili değildir?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisinde anonim şirkette genel kurul tarafından yürütülmesi zorunlu olan bir görev belirtilmiştir?

Correct! Wrong!

12. Anonim şirkette genel kurul kararının iptali davası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

13. Ege tarım ürünleri sanayi va ticaret AŞ’nin 10.09.2012 tarihinde Manisa’da yapılan Genel Kurul toplantısında 2012 yılı faaliyet raporları ve bilançosu onaylanmış ve yeni kurulan fabrikanın finansmanını sağlamak amacıyla kar payı dağıtılmamasına ve kar payının sermayeye eklenmesine karar verilmiştir. Şirket sermayesinin %5’ine sahip olan ortak Ahmet Kaymak kararlara muhalif kalarak durumu zapta yazdırmıştır. Genel Kurul toplantısının ardından 2010 yılında şirketi zarara uğrattıkları gerekçesiyle Yönetim Kurulu aleyhine sorumluluk davası açılması için şirkete başvuru yapılmıştır. Bu olaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdaki haklardan hangisi, anonim şirkette sadece azlık oluşturan pay sahiplerine tanınmış olup pay oranı azlık oluşturmaya yetmeyen pay sahipleri tarafından kullanılamaz?

Correct! Wrong!

15. Anonim şirkette, yönetim kurulunun şirketi temsil yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

16. Eşit işlem ilkesine aykırı olan yönetim kurulu kararlarının yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket paylarına tanınabilecek imtiyaz konusu değildir?

Correct! Wrong!

18. Limited şirketin tüzel kişiliğini kazandığı an aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

19. Ortakların belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle de meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli şirket tipine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi Kollektif şirkette ortaklıktan çıkma veya çıkarılmanın sonuçları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Test 1
TEBRİKLER
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
DAHA ÇOK ÇALIŞMALISIN
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: