Uluslararası Hukuk Sınav Soruları

Uluslararası Hukuk Çıkmış Sınav Soruları

1)Uluslararası Adalet Divanına intikal eden danışma görüşü alınan davalardan 5 tane yazınız.

-Batı sahra davası

-BM hizmetinde uğranılan zararların tazmini davası

-Darzing Demiryolu davası

-Soykırım Sözleşmesine çekince konulabilir mi

-Silahlı çatışmalarda nükleer silah kullanımının hukukiliğine ilişkin dava

2)Birleşmiş Milletlerin amaçlarını yazarak bu amaçlara ulaşmak için kullandığı ilkeleri yazınız.

Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak

Uluslararası dostça ilişkileri geliştirmek

Uluslararası uyuşmazlıkların veya sorunların çözüldüğü bir merkez olmak

Uluslararası işbirliğini geliştirmek

Bu amaçlara ulaşmak için kullandığı ilkeler; Üye devletlerin egemen eşitliği, iyi niyet ilkesi, Üye devletlerin ulusal yetkisine giren konulara karışmama, Kuvvet kullanma yasağı(jus cogens norm), uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözme, BM anlaşması çerçevesinde alınacak her türlü eylem ve karara yardımcı olmak, üye olmayan devletlerinde uluslararası barış ve güvenliği sağlamasına katılımlarını gerçekleştirme.

3)Hakça ilkeler ve hakkaniyet ve nispet arasındaki farkı yazınız.

Divanın hakkaniyet ve nispet yoluyla karar verebilmesi için tarafların rızası olmalıdır, Hakça ilkeler için rızaya gerek yoktur.

Hakkaniyet ve nispet hukuk dışıdır, hakça ilkeler hukukidir.

4)Uluslararası hukukta yapılan andlaşmaların geçersizliğini gerektiren sebepler?

İç hukuk düzenlemelerine aykırılık

Hata

Hile ve temsilcinin ayartılması

Jus Cogens normlara aykırılık

Tehdit

Bu üstteki sebeplerin bir andlaşmayı geçersiz kılması için aykırılıklar aşikar ve temel bir kuralı ihlal etmelidir. Yapılan hatalar yükümlülüğü olan devletin kendi hatası olmamalıdır.

5)Türk hukukunda uluslararası andlaşmaların önemini ve yerini açıklayınız.

Any. md. 90’a göre andlaşmaların kanunlara eşit olduğu belirtilmiştir.Ancak 2. cümlede aykırılık dolayısıyla iptal davası açılamayacağını belirterek kanunlardan bir üst konuma taşımaktadır. Ayrıca Any. md. 90’a eklenen hükme göre Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmalar kanunlarla aynı konuda farklı hüküm içermesi durumunda andlaşma hükümleri esas alınması gerektiği, andlaşmaları kanunlardan daha üstün konuma taşımaktadır. Hukukumuzda bir kanunun kabul edilirken bütün olarak değilde madde madde ayrı ayrı incelenmesi , ancak andlaşmaların direk olarak topluca kabul edilmesi yine kanunlarla andlaşmanın arasındaki bir farkı koyup, kanunlardan daha üste taşımaktadır.

6)Uluslararası hukukta devletin sorumluluğu bulunabilmesi için davranışın devlete atfedilmesi gerekmektedir. Devlet zarardan sorumlu tutulabilmesi için kendisinin neden olmadığı ve desteği olmadan başlayan bir olay olursa buna sonradan katılması gerekmektedir. Bu duruma örnek olacak davayı yazınız.

Tarhan Rehineler Davası. Söz konusu davada öğrenciler Birleşik Krallığa ait büyükelçilik ve konsolosluklara saldırmış ve onlara zarar vermiştir. Burada kadar devletin bir etkisi olmadığı için devlet sorumluluğuna hükmedilmemiştir. Ancak sonradan devletin yapmış olduğu açıklamalarda öğrencilerin davranışı desteklenmiştir. Bu yüzden adalet divanı devletin sorumluluğuna karar vermiştir.

7)Devletin bir davranıştan dolayı sorumlu olabilmesi için davranışın hukuka aykırı olması gerekmektedir. Peki bu hukuka aykırılığı kaldıran sebepler nelerdir?

Rıza, meşru müdafa, mücbir sebep, zorda kalma(distress), zaruret hali(nessecity), karşı önlemler, jus cogens normlara uyma.

8)1958 tarihinde devletlerin Cenevre Sözleşmesi olarak kabul ettiği sözleşmeler?

-Karasuları ve Bitişik bölge sözleşmesi

-Açık deniz sözleşmesi

-Kıta sahanlığı sözleşmesi

-Balıkçılık ve Açık deniz canlı kaynaklarının korunması sözleşmesi

9)Münhasır Ekonomik Bölgenin ortaya çıkış nedeni?

Münhasır ekonomik bölge çıkışıyla birlikte balıkçılık bölgesi önemini yitirmiştir. Denizin balık rezervinin sonsuz olmadığının anlaşılması ve 1958 tarihli sözleşmelerin yetersiz olduğu anlaşılması, önlemlerin alınmasının gerektiğinin ortaya çıkmasıdır.

10)Jus cogens norm nedir, jus cogens norm olmak için gerekenler nelerdir?

Uluslararası toplumun ortak çıkarlarının ve uluslararası hukuk sisteminin korunması amacını taşıyan kurallardır.Bir kural jus cogens olması için; Bütün devletler tarafından kural tanınıyor olmalıdır. Tanıma ve kabul edilme bu kuraldan hiçbir zaman sapılmayacağı düşüncesiyle yapılmış olmalıdır.

Jus cogens norma örnekler: Kuvvet kullanmanın yasaklanması, köle ticareti