Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Test 4

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Test 4

1. Ticaret siciline geçici kayıtta ilgililere verilen ek süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisinde ticaret siciline tescil bildirici etkiye sahiptir?

Correct! Wrong!

3. Haksız rekabet nedeniyle açılacak davalarda zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

4. Tacir A bir yumuşatıcı markasının ambalaj ve işaretlerini taklit ederek ve markasında oynama yaparak “GOSLA” adı altında yumuşatıcı üretme kararı almıştır. Bu nedenle Tacir A, üreteceği yumuşatıcıların muhafaza edilmesi amacıyla çizimlerinin kendisine ait olduğunu gösteren resimlerle kutuların üretimi konusunda X Plastik Sanayi AŞ ile anlaşma yapmış ve Y Ambalaj Sanayi LTS ŞTİ ile de kutuların üzerine konulacak ambalajın üretimi için anlaşmaya varmıştır. Olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

5. I. Haksız rekabetin önlenmesi davası II. Haksız rekabetin men’i davası III. Haksız rekabetin tespiti davası IV. Maddi tazminat davası V. Manevi tazminat davası VI. Haksız rekabet sonucu ortaya çıkan mali durumun düzeltilmesi davası Tacirin veya tüketicilerin bağlı olduğu birlikler ve örgütler haksız rekabet nedeniyle doğan yukarıdaki davalardan hangisi veya hangilerini açabilirler?

Correct! Wrong!

6. Tacir tarafından tutulan ticari defterlerin TTK uyarınca saklanma süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

7. I. Ticari herhangi bir uyuşmazlığın söz konusu olduğu durumlarda II. Adi işlerden doğan herhangi bir uyuşmazlık durumunda III. Tacirin iflası halinde IV. Tacirin ölümü sonucunda mirasçılık durumunda V. Ticari işletme veya ticaret şirketlerinin tasfiyesi halinde Yukarıdaki durumlardan hangisi veya hangilerinde ticari defterlerin tacir tarafından mahkemeye teslimi gerekmektedir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi tacirin tutmak ile yükümlü olduğu ticari defterlerin bir uyuşmazlık esnasında tacirin lehine delil olabilmesi için gereken şartlardan bir tanesi değildir?

Correct! Wrong!

9. Tacir A ve Tacir B aralarında bir cari hesap sözleşmesi akdetmişlerdir. Buna göre sözleşmenin tarafı olan A ve B bu sözleşmeye aşağıdaki kayıtlardan hangisini geçiremezler?

Correct! Wrong!

10. Cari hesap sözleşmesi sonunda alacaklı çıkan taraf, karşı taraftan sadece sözleşme sonunda ortaya çıkan bakiyeyi talep edebilir ve eğer ödenmezse sadece bakiyeyi cevri ira yolu ile takip edebilir. Alacaklı, cari hesap sözleşmesindeki tüm alacak kalemlerini birbirlerinden ayrı, bağımsız olarak talep veya takip edemez. Yukarıdaki cari hesaba ilişkin verilen bilgilerle cari hesaptaki hangi ilke dile getirilmektedir?

Correct! Wrong!

11. Cari hesapta hesap devreleri sonunda taraflar birbirlerine yaptıkları bakiye ihbarına aşağıdaki sürelerden hangisi içerisinde itiraz edebilirler?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisi cari hesabı sona erdiren sebeplerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

13. Cari hesap sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle tarafların birbirlerine açacakları davalarda zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

14. I. Ticari temsilci II. Ticari vekil III. Diğer bağımlı tacir yardımcıları IV. Acente V. Komisyoncu VI. Simsar Yukarıda verilen bağımlı ve bağımsız tacir yardımcılarından hangisi veya hangileri TTK’da kaleme alınmaktadır?

Correct! Wrong!

15. Ticari işletmenin devri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

16. Ticaret sicili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir ticaret unvanı değildir?

Correct! Wrong!

18. Ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

19. Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Test 4
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: