Roma Hukuku Deneme Soruları

ROMA HUKUKU DENEME SINAV SORULARI
SINAV TALİMATI: Sınav süresi 35 dakika olup cevap anahtarına kodlama yapılmayan cevaplar geçerli kabul edilmeyecektir.
1- M.Ö 27’de Roma Hukukunun önemli gelişmeler gösterdiği İlk İmparatorluk dönemini başlatan
imparator aşağıdakilerden hangisidir?
A) Caesor
B)Constantinus
C)Octavius
D)Diacletionus
E)Maximanus
2- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Ius Civile, Romalıların örf ve adetlerinden oluşan, şekilci ve sert hükümler içeren bir kaynaktır.
B)  Roma hukukunda Krallık döneminde özel hukuk alanında Ius Civile uygulanmaktadır.
C)  Civis kelime olarak vatandaş anlamına geldiği için Ius Civile de vatandaşlar hukuku
anlamını taşısa da Krallık Döneminde yabancılarla olan ilişkilerden ötürü ihtiyaçları karşılamak için pregrinuslara da uygulanmıştır.
D)  Krallık döneminde hukuk kuralları ile din kuralları arasında sıkı bir ilişki olduğu için rahip hukukçular Roma hukukunun gelişiminde katkı sağlamışlardır.
E)  Eski krallık dönemi krallık dönemiyle başlayan, Cumhuriyet döneminin ortalarına kadar devam eden dönemdir.
3- Cumhuriyet döneminde halkı sınıflandırma yetkisine serbestçe sahip olan ve “şerefsizlik”
sıfatını da vermeye yetkili olan magistra hangisidir?
A) Censor’luk
B) Aedilis Curulis
C) Tribunus Plebis
D)Tribunus Militum
E) Questor’Luk
4- A, bir süredir B’nin  evini satın almak istemekte; ancak B buna razı gelmemektedir. Sonunda A, B’ye evini satmazsa onu öldüreceğini söyleyerek silah zoruyla B ile 3000 As karşılığı evini satın almak üzere sözleşme yapmıştır. Bu olaya göre aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I) B, evi teslim etmemişse, A’nın B aleyhine açacağı bir davada ikrah def’ini ileri sürerek borçtan kurtulma imkanı vardır.
II) B, evi teslim etmeyip sözleşmeyi ihlal ettiği için A’nın B aleyhine açacağı davada ikrah def’ini kullansa bile borcu ödemek borcu ödemek zorundadır.
III) A, 3000 As’ı ödemiş B’de evi teslim etmiş olsa bile B, eski halin iadesini isteme hakkına sahiptir.
IV) A, 3000 As’ı ödemiş B’de evi A’ya teslim etmiş B sözleşmeyi dava açmadan iptal ettiremeyecktir.
A) I-II- III
B) I-II-IV
 C) I-III
D)II- IV
E)I- IV
5- Principatus dönemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Dönemin sonlarına doğru princeps dışındaki diğer magistralar gibi praetorluk da şeref
makamına dönüşmüştür.
B)  Edictum Perpetuumlar her praetor tarafından yayınlanmak zorunda olunan beyannamedir ve
içeriğini sadece princeps değiştirebilir.
C)  Dönemin organlarından olan halk meclislerinin görevleri azalmış zamanla yok olmuştur.
D)  Bu dönemde senatus güç kazanırken bu döneme kadar istişari nitelikte olan senato kararları
senatus consultum adı altında kanun hükmü olmuştur.
E)Kanun yapma yetkisi Senatus’un  görüşü alınmak suretiyle princeps’e geçmiştir.
6- Aşağıdaki Roma Hukukunun yaratıcı kaynak ve yürürlük kaynağı eşleştirmelerinden
hangisi/hangileri doğrudur?
I)   Krallık döneminde; kral- kanun, halk meclisleri- örf ve adet
II)  Cumhuriyet döneminde; halk meclisleri- kanun, praetor-edictum
III)  İlk imparatorluk döneminde; senatus- senato consultumları, princep- edictum
IV) Son imparatorluk döneminde; imparator- imparator emirnameleri, senatus- senatus concultumları
A) I-II-IV                      B) II-III C)I-II-III   D)Yalnız I               E)Yalnız IV
7- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Ayni hak- şahsi hak ayrımı ilk kez Romalılar tarafından yapılmıştır.
B)  Mutlak haklar, hak sahibine hakka konu olan varlık ya da şey üzerinde doğrudan hakimiyet sağlayan, herkese karşı ileri sürülebilen bir haklardır.
C)  Ayni hak, eşya üzerinde sahip olunan mutlak hakkı ifade etmektedir.
D)  Mülkiyet hakkı, hak sahibine sadece kullanma ve tasarrufta bulunma yetkisi veren ayni
bir haktır.
E)  Mutlak haklarda esas olan numerus clausus ilkesidir.
8- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
I)   Kazandırıcı zamanaşımı ile kazanılan bir hak aslen iktisap edilir.
II)   Roma hukukundaki, kadının malvarlığımın kocasına intikalini sağlayan manus işlemi
devren iktisapla kazanıma örnektir.
III)  Bir satım sözleşmesi ile kölenin mülkiyetinin devri, Cüz’i halefiyeti ifade etmektedir.
IV) Roma hukukunda adrogatio denilen evlat edinme işlemi devren iktisapla kazanımda
cüz’i halefiyeti nitelendirmektedir.
A) I-II               B) Yalnız II   C) Yalnız III    D)Yalnız IV     E)III- IV
9- Aşağıda verilen sözleşme ikililerinden hangisinde her iki sözleşme de ivazsız hukuki işlemdir?
A)  Hizmet sözleşmesi- İstisna Sözleşmesi
B)  Vekalet sözleşmesi- Bağışlama sözleşmesi
C)  Kira sözleşmesi- Ariyet sözleşmesi
D)  Bağışlama sözleşmesi- Vekalet sözleşmesi
E)Bağışlama sözleşmesi- Ücretsiz vekalet sözleşmesi
10- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Üçüncü kişilere karşı bir hukuki işlem yapar gibi görünmek isteyen taraflar aslında o hukuki işlemi yapmak istemiyorlarsa mutlak muvazaa söz konusudur.
B) Muvazaa tek taraflı bir hukuki işlem değildir.
C) Mutlak muvazaada gerçekte istenen işlem, kanunun belirlediği şartlara uygun olarak yapılmışsa geçerli sayılır.
D) Nisbi muvazaa da gerçekte istenen işlem, kanunun belirlediği şartlara uygun olarak yapılmışsa geçerli sayılır.
E) Çok sevdiği oğluna arsasını bağışlamak isteyen babanın, bu durumdan kızının haberdar olmaması için satım işlemi yapması durumunda nisbi muvazaa söz konusudur.
11- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Roma hukukunda Klasik dönemden sonra hata edilen işlemlerde de kişinin gerçek
iradesinin dikkate alınması gerektiği sonucu rızai sözleşmelerin kabulüyle başlamıştır.
B)  Romalılar, hatayı consensusu ortadan kaldıran ve sözleşmeyi engelleyen bir hal olarak
kabul etmiştir.
C)  Hile bir irade fesadı hali olup iradesi sakatlanan kişiye iptal hakkı vermektedir.
D)  Hile ve ikrah aynı zamanda bir haksız fiil olduğu için verilen zararı da tazmin etme yükümlülüğü vardır.
E)  Üçüncü kişinin hilesinde hileye maruz kalan iradesi sakatlandığı için herhalde hukuki
işlemi iptal edebilmektedir.
12- Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I)     Geçerlilik unsurlarında eksiklik bulunan bir işlemde geçerlilik unsuru tamamlanırsa işlem
başından itibaren geçerli hale gelir.
II)    Butlan yaptırımında geçersiz olan hukuki işlemin hukuk aleminde de ortadan kalkmasını
sağlamak ve üçüncü kişilere duyurmak için tespit davası açılması gerekmektedir
III)  Aile hukukunu ilgilendiren konularda butlan ve iptal yaptırımları için mahkeme kararı gereklidir.
IV)  Geciktirici şarta bağlı sözleşmeler eksik hukuki işlemlerdir.
A) I-II               B) III-IV           C) II-III       D)I-IV              E)II-IV
13- Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I)  Taliki şart geçmişe etkili olamaz ama infisahi şart geçmişe etkili olabilir.
II)           Hukuki işlemin geçerli olabilmesi için hukuk düzeninin varlığını aradığı olaylar da şart olarak kararlaştırılabilir.
III)         Gerçekleşeceği kesin olmayan ancak gerçekleşirse ne zaman gerçekleşeceği belli olan olaylarda hukuken vade söz konusudur.
IV)         Hem gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hem de gerçekleşecek olursa ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan olaylar şart olarak adlandırılır.
A) I-II-III           B) II-III-IV        C) I-III-IV   D) I-II                E) III-IV
14- “Tırlar alıcıya zamanında ulaşmazsa sözleşmeyi feshedeceğim.” cümlesindeki şartın
nitelendirilmesi aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)  Olumsuz, karma, infisahi şart
B)  Olumsuz, tesadüfi, infisahi şart
C)  Olumsuz, karma, taliki şart
D)  Olumlu, karma, infisahi şart
E)  Olumlu, tesadüfi, taliki şart
15- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  Yaygın olan temsil türü günümüzde dolaylı temsil iken; Romada bunun aksine doğrudan
temsildir.
B)  Temsilci yetki sınırlarını aşsa da temsil edilene karşı sorumludur.
C)  Romalılar hukuki işlemlerini genelde köleleri ile yaptıkları için kölelere temsil yetkisi
verilmektedir.
D)  Doğrudan temsilde temsilcinin mümeyyiz olmasının yanında tam ehliyetli olması şartı
aranmaktadır.
E)  Genel temsil yetkisinin kapsamında taşınmaz satışı da bulunmaktadır.
16- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Yeni doğmuş bir çocuğun sui iuris olması mümkün değildi.
B)  Alieni iurislerin hak ehliyetleri yoktu.
C)  Köleler gibi aile evlatlarına da peculium verilebilirdi.
D)  Kadınlar sui iusris olsalar bile ömür boyu hak ehliyetleri kısıtlıydı.
E)  Colonus’luk da bir nevi devlet arazisinde çalışan hür kişilerin toprağa bağlı köleliğini
ifade etmekteydi.
17- Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I) Roma da baliğ olmayanlar evlenememektedir.
II)   Romada endagomi yani hısımlar arası evlilik yasağı bulunmaktadır.
III)  Pater familiasların nişanlanma için evlenecek kişilerin rızalarını almaları şarttır.
IV)  Roma hukukunda birden fazla evliliğe izin verilmektedir.
A)I-II-III-IV       B)I-II-III           C)I-III-IV  D)II-III-IV         E)I-II-IV
18- Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I)  Romada evliliğin kurulması için tarafların consensus’u yetmiyor, evli gibi görünmeleri de gerekiyordu.
II)  Manus işlemi ile eşler arasındaki mal ayrılığı rejimi mal birliğine dönüşmekteydi.
III)Eğer kadın evlendikten sonra 2 yıl kocası ile oturursa kadının kocasının ya da onun pater familias’ının hakimiyeti altına gireceği kabul edilmekteydi.
IV)         Usus’taki kesintiler, evi terk etmeler sadece ususun kesilip yeniden başlamasına sebep olmazken ayrıca evliliğin devamını da engellerdi.
A)I-II-III-IV       B)I-II-III          C)II-III-IV  D)I-III-IV          E) II-IV
19- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Taraf iradesiyle res mancipi bir mal, res nec mancipi hale getirilemez.
B)  Roma Hukukunda Klasik Dönemde zamanaşımı ile iktisaplarda zilyetlik süresi taşınırlarda 1 yılken, taşınmazlarda 2 yıldır.
C)  Mancipatio  ve in iure cessio bir traditio çeşididir.
D)  Res mancipi mallar numerus clausus ilkesine tabidir.
E)  Res mancipiler için öngörülen şekil şartı aleniyet fonksiyonu için önemlidir.
20- Satın alınan bir fabrikadaki güvenlik barakası hangi tür eşyayı ifade eder?
A) Basit eşya- mütemmim cüz
B) Birleşik eşya- teferruat
C)  Eşya birliği- mütemmim cüz
D)  Eşya birliği- teferruat
E)  Birleşik eşya- mütemmim cüz