ROMA HUKUKU DENEME SINAV SORULARI 2

SINAV TALİMATI: Sınav süresi 35 dakika olup cevap anahtarına kodlama yapılmayan cevaplar geçerli kabul edilmeyecektir.
1- Roma Hukukunda aile yapısıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?
I) Gens’in temelini oluşturur.
II)   Pater familiaslar ailenin başı olması sebebiyle hakimiyetindeki aile evlatlarını köle olarak satabilir veya öldürebilir.
III)  Pater familiaslar aile evlatlarına karşı kullandığı yetkilerden dolayı sorumludur.
IV) Roma hukukunda aileler, aile reisi ölmüş ailelerin erkek evlatlarının sayısınca yeni ailelere bölünerek oluşur.
A) I-II-III-IV                           B) I-II-IV            C)I-III-IV   D)I-II                       E)III- IV
2- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  Roma hukukunda Krallık Döneminde yürütme yetkisi Rex ile beraber Senatus’a aittir.
B)  Roma hukukunun diğer dönemlerinde olduğu gibi krallık döneminde de bir çok magistralık vardır.
C)  Krallık döneminin bir diğer organı olan Comitia Curitia’lara gens mensubu olan patriciusların  yanında pleb ve client’larda girebilir.
D)  Krallık döneminde bir gens’in Roma halkı arasına katılması , vasiyetnamelerin onaylanması gibi toplumu yakından ilgilendiren konularda karar alma yetkisi sadece Rex’e aittir.
E)  Krallık döneminde Comitia Curitia’ların yetkileri sınırlı olduğu gibi, kanun yapma yetkileri de yoktur.
3- Cumhuriyet Dönemine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  İlerleyen süreçte consullardan alınan yargılama yetkisi praetor adındaki magistralara verilmiştir.
B)  Praetorlarda iki farklı görevi olan iki magistra bulunmaktadır.
C)  Bir kimseye dava hakkı verip vermemek Praetorlara aittir.
D)  Praetorlar göreve gelince edictum çıkarırlar ve bunlar her bir praetorun görev süresi boyunca yürürlükte kalır.
E)  Praetorların kanun yapma yetkisi olmamasına rağmen çıkardıkları kanun gücündeki edictumlarla yeni hukuk kuralları koyarak kanun yapma yetkisini elde etmişlerdir.
4- Alıcı A, satıcı B ile 1000 sestertius karşılığında bir köle satın almak üzere sözleşme yapmıştır. Ancak A, hileye maruz kaldığını fark etmiştir. Bu olaya göre aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I)             A, 1000 sestertiusu ödemeden hileyi fark etmişse B’nin borcun tahsili için açacağı davada hile def’i imkanını kullanarak borçtan kurtulabilir.
II)            A, 1000 sestertiusu ödemediği için B’nin açacağı davada hile def’ini kullansa bile borcu ödemek zorundadır.
III)          A, 1000 sestertiusu B’ye ödedikten ve köleyi teslim aldıktan sonra hileyi fark etmişse eski halin iadesini isteme imkanına sahiptir.
IV)          A, 1000 sestertiusu B’ye ödedikten ve köleyi teslim aldıktan sonra hileyi fark etmişse dava açmadan sözleşmeyi iptal ettiremeyecektir.
A) I-II- III                     B) I-II-IV         C) I-III    D)II- IV                        E)I- IV
5- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I)  İmparatorluk döneminde magistralık şeref makamına dönüşmüştür.
II)Principatus döneminde tüm magistralıklar kaldırılıp, onların bütün yetkilerine sahip olan bir magistralık olan “princeps” ortaya çıkmıştır.
III)          Principatus döneminde praetor beyannameleri sürekli kendini tekrarlamaya başladığı için dondurulup yerine edictum perpetuum denilen beyanname yayınlanmıştır.
IV)          Edictum perpetuumlar kalıcı beyannamelerdir. Her praetor göreve gelince bunu yayınlamak zorunda olup içeriğini hiçbir praetor değiştirememektedir.
A) I-III-IV         B) II-III-IV        C) I-II-III    D)I-III             E)III- IV
6- Roma Hukukunun yaratıcı kaynak ve yürürlük kaynağı eşleştirmelerinden hangisi/hangileri yanlıştır?
I) Krallık döneminde; kral- kanun, rahip hukukçular- emir/yorum/cevap
II) Cumhuriyet döneminde; Halk meclisleri- kanun, praetor- edictum
III)  İlk İmparatorluk döneminde; Senatus- kanun, princep- emirnameler
IV)  Son imparatorluk döneminde; İmparator- kanun, senatus- senato kararları
A) I-II                         B) III-IV                    C) II-III    D)Yalnız III      E)Yalnız IV
7- Aşağıdaki boşluğu tamamlayan doğru ifade hangisidir?
“………….; bir kimsenin kanunen bazı şeyleri yapabilme ya da bazı yetkileri kullanabilmesi demektir.”
A)  Sübjektif anlamda hak
B)  Objektif anlamda hak
C)  Hukuki ilişki teorisine göre hak
D)  Karma teoriye göre hak
E)  İrade teorisine göre hak
8- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  Aslen iktisap temel olarak bir başkasıyla hukuki ilişki içine girmeden, doğrudan mal üzerinde sağlanan hakimiyettir. Ancak önceden üzerinde mülkiyet hakkı kurulmuş bir malın bu yolla kazanılması da mümkündür.
B)  Sahipsiz mallar menkul ise işgal, gayrimenkul ise ihraz (sahiplenme) suretiyle aslen iktisap edilir
C)  Devren iktisapta hakkı devreden kişiye halef, devralan kişiye selef denir.
D)  Miras yoluyla iktisap Roma hukukunda aslen iktisabın bir türü olarak nitelendirilir.
E)  Roma hukukunda olduğu gibi günümüzde de miras yoluyla iktisap aslen iktisabın bir türüdür.
9- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Günümüz hukukuna hakim olan ilke şekil serbestisi iken; istisna olan şekil mecburiyetidir.
B)  Taraflar şekle bağlı olmayan bir hukuki işlemi kendi iradeleriyle şekle bağlı hale getirebilir.
C)  Roma hukukunda da günümüz hukukunda olduğu gibi şekil serbestisi kuraldır.
D)  Günümüzde çoğu hukuki işlem ivazlı hukuki işlem olup satım, kira, hizmet sözleşmesi bunlardan bazılarıdır.
E)  Hukukumuzda ölüme bağlı tasarruflarda numerus clausus ilkesi geçerlidir.
10- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I)    İstisnaları olmakla beraber susmak irade beyanı olarak kabul edilmektedir.
II)   Roma hukukunda şaka beyanında beyan sahibinin gerçek iradesine bakılıp hukuki işlemi iptal edebilme hakkı praetorlar sayesinde verilmiştir.
III)  Roma hukukunda zihni kayıta ilişkin uygulamalara ait esaslar günümüzdekinden farklıdır.
A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) Yalnız III    D)I-II               E)II-III
11- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Hukuki işlemin konusunda hata her zaman esaslı hatadır.
B)  Hukuki işlemin niteliğinde hata her zaman esaslı hatadır.
C)  Hukuki işlemin konusunu oluşturan şeyin miktarında hata tüm  işlemi geçersiz kılmaz.
D)  Vasıf hatası iradenin oluşumu sırasında meydana gelen bozulmadan kaynaklanır.
E)  Şahısta hata her zaman esaslı hatadır.
12- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I)             Roma hukukunda geçersizlik türü olarak eksiklik bilinmese de bazı örneklerde eksiklik sonuçlarına benzer müeyyideler uygulandığı görülmektedir.
II)            Aile hukukunu ilgilendiren konularda butlan ve iptal yaptırımları için mahkeme kararı gereklidir.
III)          İrade uyuşmazlığı, Roma hukukunda olduğu gibi günümüz hukukunda da butlan sebebidir.
IV) Roma hukukunda iptal müeyyidesi bilinmemekle beraber eski halin iadesi vasıtasıyla aynı sonuca varılmaktadır.
A) I-II-III-IV               B) I-II-IV     C) II-III-IV    D)I-II                           E)III- IV
13- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  Gerçekleşeceği kesin olmayan ancak gerçekleşirse ne zaman gerçekleşeceği belli olan olaylarda hukuken vade söz konusudur.
B)  Hem gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hem de gerçekleşecek olursa ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan olaylar şart olarak adlandırılır.
C)  “İhaleyi kazanamazsam sizinle olan sözleşmemi feshedeceğim” cümlesinde taliki, olumsuz, karma şarta bağlı bir hukuki işlem söz konusudur.
D)  Taliki şart geçmişe etkili olamaz ama infisahi şart geçmişe etkili olabilir.
E)  Hukuki işlemin geçerli olabilmesi için hukuk düzeninin varlığını aradığı olaylar da şart olarak kararlaştırılabilir.
14- “B’yi affetmezsen sana yaptığım maddi desteği keserim.” cümlesindeki şartın nitelendirilmesi aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)  Olumsuz, iradi, infisahi şart
B)  Olumsuz, tesadüfi, infisahi şart
C)  Olumsuz, iradi, taliki şart
D)  Olumlu, karma, infisahi şart
E)  Olumlu, tesadüfi, taliki şart
15- Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, kısıtlılık hallerinde kanuni temsil ilişkisinden söz edilir.
II) Veli ve vasilerde kanuni temsilcilerdir.
III)          Doğrudan temsilde temsil edilen borcu ifa etmezse üçüncü kişi temsilciden alacağını tahsil edebilir.
IV)          Doğrudan temsilde temsil edilenin kimliğinin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi şarttır.
A) I-II              B) III-IV                C) II-III   D) I-IV             E) II-III-IV
16- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  Baba egemenliği altında bulunan kişilere sui iuris, baba egemenliği altında bulunmayan kişiye de alieni iuris denilmekteydi.
B)  Roma hukukunda pater familias’ın eşi, çocukları, gelinleri, torunları ve onların çocukları, köleleri ve hizmetçileri geniş anlamada aileyi oluşturmaktaydı.
C)  Iustinianus dönemine kadar Romada agnatio hısımlığı yani, aynı aile mensubu olma olgusu esas alınıyordu.
D)  Roma da evlat edinilecek kişinin aile evladı olması gerekirken, kendisi aile babası olan kişiler evlat edinilemiyordu.
E)  Şartları gerçekleşmişse yeni doğmuş her çocuk pater familias olabilirdi.
17- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Roma’da, Roma vatandaşı bir erkeğin Roma vatandaşı olmayan kadınla evlenmesi özel izne tabi iken; Roma vatandaşı kadınların Roma vatandaşı olmayan erkekle evlenmeleri yasaktır. B) Roma da baliğ olmayanlar evlenememektedir.
C)  Klasik öncesi dönemde imparator Augustis evlilik birliğini arttırmak ve ahlak dışı birliktelikleri önlemek için önemli kanunlar çıkarmıştır.
D)  Romada endagomi yani hısımlar arası evlilik yasağı bulunmaktadır.
E)  Roma hukukunda birden fazla evliliğe izin verilmektedir.
18- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Manus’un kazanılması için zamanaşımı süresinin kesintisiz olması gerekirdi.
B)  Manus’lu evlilikler mal birliği rejimini ifade ederken; manussuz evlilikler mal ayrılığı rejimini ifade etmekteydi.
C)  Usus’taki kesintiler, evi terk etmeler sadece ususun kesilip yeniden başlamasına sebep olmazken ayrıca evliliğin devamını da engellerdi.
D)  Roma da evlilikte dos olarak mameleki değeri olan her şey verilebilmekteydi.
E)  Evlilikte dos’un intikali manusun varlığına bağlı olarak değişmekteydi; yani, manuslu evliliklerde dos’un mülkiyet geçerken, manussuz evlilikler de dos bağış niteliği taşımaktaydı.
19- Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I)  Arpa, un, şeker gibi ölçü ya da tartı ile belirlenebilen eşyalar misli eşyalardır.
II)Sahipsiz eşyaların daha önce hiçbir mülkiyet hakkına konu olmamış olması gerekmektedir.
III) Önceden üzerinde mülkiyet hakkı bulunan ancak bu hak sona ermiş olan eşyalar sahipsiz eşya değil terk edilmiş eşyadır.
IV) Sahipsiz eşyanın mülkiyeti ihraz (sahiplenme) veya işgalle kazanılırken; sahipli eşyaların mülkiyeti devren kazanılır.
A) I-II-III-IV                  B)I-II-III           C)II-III-IV  D)I-III-IV                         E) I-IV
20- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I)    Taşınır mal, taşınmaz mal ayrımı Roma hukukunda bilinmemektedir.
II)   Birden fazla eşyanın ayrılmayacak şekilde bir araya gelmesiyle oluşan eşyaya eşya birliği denilmektedir.
III)  Birleşik eşyayı meydana getiren parçalardan her biri o eşyanın mütemmim cüz’ü dür.
IV) Bir eşyadan ayrılan parçalar olmadan o eşya fonksiyonlarını ifa edebiliyorsa birleşik eşyadan söz edilememektedir.

A) I-II              B) III-IV            C) I-II-III           D) Yalnız IV    E)II-III- IV