Borçlar Hukuku Genel hükümler Çıkmış Sorular

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DENEME İMTİHANI
S. 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)  Maddî edimler mutlaka borçlu tarafından ifa edilmesi gerekmeyen edimlerdir.
b)  Şahsî edimler mutlaka borçlu tarafından ifa edilmesi gereken edimlerdir.
c)  Müspet edimlerin şahsen ifası gerekir.
d)  Yapmama borçları bir müspet edimdir.
e)  Verme edimlerinde borçlu borcunu bir şeyin mülkiyetini devretmek suretiyle ifa eder.
S. 2. Aşağıdakilerden hangisi nispîlik ilkesinin istisnalarından biri değildir?
a)  Tam üçüncü kişi lehine sözleşme
b) Çok taraflı sözleşmeler
c) Kuvvetlendirilmiş şahsî haklar
d)Halefiyetin sözkonusu olduğu haller.
e) Borcun üçüncü kişi tarafından ifası
S.3. Aşağıdakilerden hangisi kanundan doğan borçlar grubuna dahil değildir?
a)  Haksız fiilden doğan borçlar
b)  Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
c)  İlân suretiyle vaatten doğan borçlar
d)  Vekâletsiz iş görmeden doğan borçlar
e)  Kusursuz sorumluluk hallerinden doğan borçlar
S. 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Seçimlik borçlarda seçim hakkı kullanılmadan önce edimlerden biri alacaklının kusuru ile imkânsız hale gelmişse;
a)  Seçim hakkı borçluya aitse, borcun konusu diğer edim olur.
b)  Seçim hakkı borçluya aitse borçlu, imkânsızlaşan edimi seçerek borcundan
kurtulabilir.
c)  Seçim hakkı borçluya aitse borçlu, diğer edimi seçip ifa ederek, imkânsızlaşan edim için tazminat isteyebilir.
d)  Seçim hakkı alacaklıya aitse alacaklı, imkânsızlaşan edimi seçip hakkından
vazgeçebilir.
e)  Seçim hakkı alacaklıya aitse alacaklı sağlam kalan edimi seçip ifayı talep edebilir.
Fakat imkânsızlaşan edim için tazminat öder.
S. 5. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Para borcu zamanında ödenmemişse alacaklı, sözleşmede hüküm bulunmasa
ve gecikme yüzünden bir zarar görmese bile temerrüt faizi isteyebilir. Bunun
için borçlunun kusuru ile temerrüde düşmesine de gerek yoktur.
b) Hem adi hem de ticarî işlerde akdî faiz istenebilmesi için bunun sözleşme ile
kararlaştırılması gerekir.
c) Temerrüt faizine temerrüt faizi yürütülemez. Bu kural ticarî işler için de geçerlidir.
d) Hâkim, fahiş olan temerrüt faizini, adi işlerde cezaî şarta ilişkin olan BK. m. 161/III hükmünü kıyasen uygulayarak makul bir seviyeye indirebilir.
e) Sözleşmede daha yüksek bir akdî ya da temerrüt faiz oranı belirlenmemişse, yabancı para borçlarının faizinde Devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır.
S. 6. Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlar için söylenemez?
a)  Eksik borçlar cebrî icraya konu olamayan borçlardır.
b)  Eksik borçlar davaya konu olamayan borçlardır.
c)   Eksik borçlar ödendiği zaman verilen şeyler sebepsiz zenginleşme davası ile geri istenebilir.
d)  Eksik borçlar ödendiği zaman bu ödeme geçerli olur.
e)  Eksik
S. 7. Aşağıdakilerden hangisi miktar itibarıyla sınırlı malvarlığı ile sorumluluk değildir?
a) Kefilin sorumluluğu
b) Sözleşme ile borçlunun belli bir miktara kadar sorumlu olacağının kararlaştırılması hali
c) Başkasının borcu için bir malını rehin verenin bu borçtan dolayı sorumluluğu
d) Müşterilerin yanlarında getirdikleri eşyanın kaybından dolayı otelci ve hancıların sorumluluğu.
e) Hiçbiri
 S. 8. Aşağıdakilerden hangisi yan edim yükümlülükleri için söylenemez?
a)  Yan edim yükümlülükleri aslî edimden bağımsız olarak dava edilemezler.
b)  Yan edim yükümlülükleri, aslî edime tâbi ve ikinci derecede nitelik taşırlar.
c)  Yan edim yükümlülükleri sözleşmeden doğabilecekleri gibi kanundan ya da dürüstlük kuralından doğabilirler.
d)  Yan edimler aslî edimden bağımsız bir amaç ve muhtevaya sahiptirler.
e)  Bir borç ilişkisinde yan edim yükümlülüğü olan bir yükümlülük, başka bir borç
ilişkisinde aslî edim yükümlülüğü olabilir.
S. 9. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan yükümlülükler için söylenemez?
a)  Akde tipini veren yükümlülükler, aslî edim yükümlülükleridir.
b)  Yan edim yükümlülükleri sözleşmeden, kanundan ya da dürüstlük kuralından doğabilirler.
c)  Alıcının, satın aldığı malın ayıplarını satıcıya zamanında ihbar etmemesi yan yükümlülüklerin ihlâli anlamına gelir.
d)  Yan yükümlülükler ihlâl edildiği zaman bağımsız bir ifa davası açılamaz.
e)  Yan edim yükümlülüklerinin ihlâli ifa davasının yanı sıra eğer zarar varsa alacaklıya tazminat talep etme imkânı da verir.
S. 10. Satılan malın ayıplı olması halinde alıcının ayıbı satıcıya ihbar etmesi;
a)  Bir yan edim yükümlülüğüdür.
b)  Bir yan yükümlülüktür.
c)  Bir koruma yükümlülüğüdür.
d)  Külfettir.
e)  Aslî edim yükümlülüğüdür.
S. 11. Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran hakların özelliklerinden değildir?
a)  Yenilik doğuran haklar fer’i haklardandır.
b)  Yenilik doğuran haklar tek taraflı bir irade beyanıyla kullanılırlar. Karşı tarafın kabulüne gerek yoktur.
c)  Bu haklar, bir defa kullanılmakla tükenirler.
d)  Yenilik doğuran hakların kullanılabilmeleri için kural olarak dava açmaya gerek yoktur.
e)  Yenilik doğuran haklardan, kullandıktan sonra rücu etmek mümkün değildir.
S. 12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)  Def’i hakları fer’i haklardandır.
b)  Def’inin ileri sürülmesi hak sahibinin hakkını ortadan kaldırmaz. Sadece bu hakkın kullanılmasını engeller.
c)  Def’i hakkının mutlaka mahkemede ileri sürülmesi gerekir.
d)  Ödemezlik def’i, kesin def’ilerdendir.
e)   Hâkim def’iyi resen (kendiliğinden) dikkate almak zorundadır.
S. 13. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)  İtiraz, borcun sona erdiğini ya da doğmadığını gösteren bir olayın ileri sürülmesidir.
Borçlu dilerse itirazdan vazgeçebilir.
b)  İtirazı, menfaati olan herkes ileri sürebilir.
c)  Kesin def’ilerde def’i hakkının ileri sürülmesiyle alacaklının alacak hakkı sona erer. Fakat geciktirici def’iler alacağı sona erdirmez sadece belli bir süre ileri sürülmesini engeller.
d)  Kefalet sözleşmesinde, kefilin önce asıl borçluya müracaat edilmesini isteme hakkı bir bağımlı def’idir.
e)  İtirazın ilk cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir.
S. 14. Aşağıdakilerden hangisi, hukukî işlemin kurucu unsurlarından değildir?
a) İcap
b)  Kabul
c)  Evlenmede nikâh memurunun akde iştirak etmesi
d)  Real akitlerde akde konu olan şeyin karşı tarafa teslimi
e)  Taşınmaz satım sözleşmesinin tapu müdürlüğünde yapılması.
S. 15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)  Tasarruf işlemleri mal varlığının aktiflerinde azalmaya yol açar.
b)  Taahhüt işlemleri (borçlandırıcı işlemler) mal varlığının pasiflerini arttırır.
c)  Kazandırıcı işlemler mal varlığının mevcutlarında artışa yol açar. Alacaklar ve pasiflere etki etmez.
d)  Borçtan kurtarıcı işlemler işlemi yapan kişinin pasiflerinde azalmaya yol açar. Fakat
bu işlemin aynı zamanda aktifleri azaltması da mümkündür.
e)  Taraflardan biri için tasarruf işlemi olan bir işlem diğer taraf için kazandırıcı işlem
olabilir.
S. 16. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a)   Sebebe bağlı hukukî işlemlerde sebep geçerli değilse kazandırıcı işlem de geçerli olmaz.
b)   Soyut hukukî işlemlerde sebep geçersiz olsa bile kazandırıcı işlem geçerlidir.
c)    Soyut hukukî işlemlerde borçlu, sebebin geçersiz olduğunu ispat etse bile hiç bir hak ileri süremez.
d)   Soyut hukukî işlemlerde hakkı devreden kişinin istihkak davası açma imkânı bulunmamaktadır.
e)   Soyut hukukî işlemlerde sebebin yokluğunu borçlu ispat etmek zorundadır.
S. 17. S, A’ya 01. 02. 2009 tarihinde mektup yazarak, elinde çok kaliteli 5 ton zeytinyağının
olduğunu, isterse bunları, birim fiyatı 3 Liradan kendisine satabileceğini bildirmiştir. Mektup A’ya 08. 02. 2009 tarihinde ulaşmıştır. A, bir süre düşündükten sonra 10. 02. 2009 tarihinde S’ye hitaben bir mektup yazarak zeytinyağlarını birim fiyatı 2,5 Liradan alabileceğini bildirmiş, mektubu
postaya 12. 02. 2009 tarihinde vermiştir. Mektup S’nin eline 17. 02. 2009 tarihinde ulaşmıştır. Bunun üzerine S, 18. 02. 2009 tarihinde, zeytinyağlarını 2,5 Liradan satabileceğini bildiren yeni bir mektup yazarak 19. 02. 2009 tarihinde mektubu postaya vermiştir. Mektup A’nın eline 25. 02. 2009 tarihinde ulaşmıştır.
Buna göre, S ile A arasında kurulan satım sözleşmesinin hüküm ve sonuç doğurmaya başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a)  12.2. 2009
b)  17.2. 2009
c)  18.02.2009
d)  19.2. 2009
e)  25.2. 2009
S. 18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların;
a)  Sadece objektif esaslı noktalar üzerinde anlaşmaları yeterlidir.
b)  Objektif ve sübjektif esaslı noktalar üzerinde mutlaka anlaşmaları gerekir. Yan noktalar üzerinde anlaşmaları şart değildir
c)  Objektif ve sübjektif esaslı noktalarla objektif yan noktalar üzerinde mutlaka anlaşmaları gerekir. Sübjektif yan noktalar üzerinde anlaşmaları şart değildir.
d)  Objektif esaslı noktalarla objektif yan noktalar üzerinde mutlaka anlaşmaları gerekir.
Diğer noktalarda anlaşmaları şart değildir.
e)  Objektif ve sübjektif esaslı noktaların yanı sıra, objektif ve sübjektif yan noktalar üzerinde de anlaşmaları gerekir.
S. 19. Aşağıdakilerden hangisi bir sözleşmenin kurulabilmesi için aranan şartlardan değildir?
a)   Taraf iradelerinin kanunun öngördüğü şekle uygun olarak açıklanmış olması.
b)   Gaipler arasında kurulan sözleşmelerde, kabul beyanının mucibin hukuk alanına ulaşması.
c)  Kabul beyanının icaba uygun olması.
d)  Real akitlerde irade beyanının yanısıra akde konu olan malın karşı tarafa teslimi.
e)   İrade beyanlarının karşılıklı olması
S. 20. İptal hakkı ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a)  İptal hakkının kullanılması halinde sözleşme geleceğe etkili olarak ortadan
kalkar.
b)  İptal hakkından feragat eden ve akdi ayakta tutmak isteyen kişi, buna rağmen karşı taraftan tazminat talep edebilir.
c)   İrade sakatlığı hallerinde iptal hakkı 1 yıl içinde kullanılmalıdır. Fakat kanun bu
konuda 10 yıllık bir üst sınır öngörmemiştir.
d)  İptal hakkı bozucu yenilik doğuran haklardandır. Şekle tâbi değildir. Şarta
bağlanamaz ve kullanıldıktan sonra dönülemez.
e)  Kanunî süre içinde bu hak kullanılmazsa, hak sahibi iptal hakkından feragat etmiş sayılır.
Kanunda öngörülen süre zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü süredir.
S. 21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a)  Hata halinde akdi iptal eden taraf kusurlu ise, iyiniyetli karşı âkidin uğradığı menfi zararı tazmin etmek zorundadır.
b)  3. şahsın hilesi halinde hileye maruz kalan kişi akdi her zaman iptal edebilir. Fakat karşı âkitten değil, 3. şahıstan tazminat talep edebilir.
c)  3. şahsın hilesini karşı âkit biliyorsa, hileye maruz kalan kişi karşı âkitten de tazminat isteyebilir
d)  Hileye maruz kalan kişi akde icazet verse dahi tazminat talep edebilir.
e)  Hile ancak kasıtla işlenebilir. İhmal ya da ağır ihmal yeterli değildir.
S. 22. Muvazaa hakkında söylenenlerden hangisi doğru değildir?
a) Bir alacak hakkını, yazılı borç ikrarına dayanarak iyiniyetle iktisap eden kimseye karşı muvazaa iddiasında bulunulamaz.
b) Sadece iki taraflı işlemlerde değil, varması gerekli irade beyanıyla kurulan bazı tek taraflı işlemlerde de muvazaa mümkündür.
c)  Üçüncü kişiler muvazaayı her türlü delil ile ispat edebilirler.
d) Muvazaalı işlem ile kendilerinden mal kaçırılan mirasçılar murisin halefi oldukları için
üçüncü kişi sayılmazlar. Bu nedenle muvazaayı yazılı delil ile ispatlamaları gerekir.
e) Bedelde muvazaa bir nispi muvazaa çeşididir.
S. 23. İkrah hakkında söylenenlerden hangisi doğru değildir?
a)  İkrahtan söz edebilmek için, tehdit edilene ya da yakınlarına yönelik ağır bir tehlike
olmalıdır. Tehlikenin ağırlığı objektif şartlar dikkate alınarak belirlenir.
b)  Üçüncü kişinin ikrahı halinde karşı âkit ikrahı bilmese bile sözleşme iptal edilebilir.
c)  Üçüncü kişi ikrahı biliyorsa, ikraha maruz kalan, dilerse karşı âkitten, dilerse ikrahı gerçekleştirenden tazminat isteyebilir.
d)  İkrahın olabilmesi için, tehdidin hukuka aykırı olması gerekir. Fakat bazen, kanunî bir
yetkinin kullanılacağı tehdidi dahi ikrah teşkil edebilir.
e)  İkrah halinde akit, korkunun ortadan kalktığı andan itibaren 1 yıl içinde iptal
edilebilir. Bu süre zamanaşımı değil, hak düşümü süresidir.
S. 24. Aşağıdakilerden hangisinde hukukî işlemin konusunda hata vardır?
a) Beşiktaş futbol kulübünün, dünyaca ünlü golcü futbolcu Ronaldo’yu transfer ettiğini
düşünerek yanlışlıkla defans oyuncusu olan başka bir Ronaldo ile sözleşme
yapması halinde.
b) Galatasaray kulübünün, yollarının ve çevre düzenlemesinin yapıldığını zannederek Olimpiyat Stadı’nı kiralaması fakat stadın düşünülen özelliklere sahip olmaması halinde.
c) Hakan Şaş’ı kiralamak isteyen Trabzonspor kulübünün Galatasaray kulübü ile yaptığı sözleşmeye yanlışlıkla Hasan Kabze’nin adının yazılması halinde.
d) Fatih Akyel’i kiralamak isteyen Trabzonspor kulübünün, yanlışlıkla satın alma konusunda iradesini beyan etmesi halinde.
e) Fenerbahçeli futbolcu Anelka’nın, Konyaspora, yanlışlıkla kafa yerine el ile gol atması halinde.
S. 25. Muvazaa hakkında söylenenlerden hangisi doğru değildir?
a)  Sözleşmenin konusunda ya da şartlarında yapılan muvazaa bir nispî muvazaadır.
b)  Muvazaa sözleşmenin tamamını kapsıyorsa tam muvazaadan, bir kısmını kapsıyorsa kısmî
muvazaadan söz edilir.
c)  Nispî muvazaa halinde görünürdeki işlem geçersiz, gizli işlem, şekle uygun olarak yapılmışsa ve diğer unsurları da tamsa geçerlidir.
d)  Bağışın satış gibi gösterilmesi halinde sözleşmenin niteliğini değiştiren muvazaadan söz edilir.
e)  Muvazaa halinde, öğrenme anından itibaren 1 yıl, fakat her halde işlemin yapıldığı andan itibaren 10 yıl içinde iptal davası açılmalıdır.