ROMA HUKUKU DENEME SINAV SORULARI 5

1- Corpus Iuris Civilis hakkında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İmparator Iustinianus tarafından oluşturulmuştur.
B)  Önceki hukuk kurallarının toplanarak ihtiyaca uygun yeni kuralların da ilavesiyle oluşturulmuştur.
C)  Uygulandığı dönem için önemli bir kaynak olmasının dışında modern hukuk sistemlerine etki etmemiştir.
D)  İmparator iradesini yansıtan kanun gücünde bir eserdir.
E)  Tüm Roma vatandaşlarına uygulanmıştır.
2-  Aşağıdakilerden hangisi praetor’a başvurulması halinde praetor’un taraflardan birine bir şeyi emretmek ya da bir işin yapılmasını yasaklamak suretiyle diğer tarafı koruduğu adli koruma vasıtalarındandır?
A)Actio Honororia
B)Exceptio
C)Interdictumlar
D)Eski hakin iadesi
E)Zilyetliği temini
3-  Cumhuriyet Dönemine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  Yetkileri ayrı olan birden çok magistra vardır ve magistralar birbirlerinin yetki alanlarına müdahale edemezler.
B)  Consul adındaki magistralar patriciuslardan seçilir ve görevi devleti idare etmektir.
C)  Consulların birbirlerine karşı kullanabilecekleri veto hakları sebebiyle zamanla kararlar alınamaz, devlet işleyemez hale geldiği için consul’luk kaldırılmış yerine dictator’luk getirilmiştir.
D)  Kanun tasarıları consul tarafından hazırlandıkta sonra halk meclislerinin görüşü alınır ve yine consullar tarafından kanunlaştırılır.
E)  Praetor Urbanus ve Praetor Peregrinus’un görev süreleri 2 yıldır.
4- Cumhuriyet döneminde koyduğu kurallarla özellikle bugünkü Türk- İsviçre hukukunda “ayıba karşı tekeffül” hükümlerinin temelini atmış olan magistra hangisidir?
A) Questor’luk    B) Censor’luk     C) Aedilis Curulis  D) Tribunus Plebis      E) Tribunus Militum
5- Alıcı A, satıcı B ile 500 As karşılığında bir yük hayvanı satın almak üzere sözleşme yapmıştır. Ancak A, hileye maruz kaldığını fark etmiştir. Bu olaya göre aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I)             A, 500 As’ı ödemeden hileyi fark etmişse B’nin borcun tahsili için açacağı davada hile def’i imkanını kullanarak borçtan kurtulabilir.
II)            A, 500 As’ı ödemediği için B’nin açacağı davada hile def’ini kullansa bile borcu ödemek zorundadır.
III)          A, 500 As’ı B’ye ödedikten ve hayvanı teslim aldıktan sonra hileyi fark etmişse eski halin iadesini isteme imkanına sahiptir.
IV)          A, 500 As’ı B’ye ödedikten ve hayvanı teslim aldıktan sonra hileyi fark etmişse dava açmadan sözleşmeyi iptal ettiremeyecektir.
A) I-II- III      B) I-II-IV    C) I-III    D)II- IV    E)I- IV
6- Principatus ve Dominatus dönemleriyle ilgili aşağıda verilen biliglerden hangileri doğrudur?
I)     Principatus döneminde önemli hukukçular, onların eserleri ve ihtilaflara yaptıkları yorumlar, verdikleri cevaplar ön plana çıkmıştır.
II)    Klasik Hukuk döneminde yazılan Gaius’un Institutiones’i günümüze kadar intikal etmiştir.
III)  Kalasik Sonrası hukuk dönemi bozulma ve yozlaşma sürecini ifade ederken imparator Iustinianus’un çabaları ve hazırlattığı Corpus Iuris Civiles külliyatı ile Roma hukuku yeniden canlanmıştır.
IV)  Corpus Iuris Civiles Klasik Dönemde hazirlanmıştır.
A) I-II-III-IV                  B)I-II-III           C)I-II-IV  D)II-III-IV                  E)II- IV
7- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  Roma’da yürürlükteki hukuka Ius Naturale denilmektedir.
B)  Ius Civile sadece Roma vatandaşlarına uygulanan hukuk iken Ius Gentium yabancıların birbirleri ile olan ilişkilerine uygulanan hukuktur.
C)  Ius Gentiumdan yararlanan yabancılar Romalıların peregrinus adını verdikleri yabancılardır.
D)  Ius Praetorium sadece praetor adı verilen magistraların koydukları kurallardan oluşan hukuk iken; Ius Honorarium praetor dışındaki princepslerin koydukları kurallardan oluşmuştur. E) Ius Civile yürürlükteki hukuktur; Ius Commune ise tabii hukuktur.
8- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Şahsi hak kavramına Roma Hukukunda rastlanmaktadır.
B)  Günümüzde nispi hak olarak da bilinen şahsi haklar hukuki ilişkiyi ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilmektedir.
C)  Günümüzde nispi haklarda numerus clausus ilkesi geçerli değildir.
D)  Roma hukukunda ilk zamanlarda akit serbestisi olmadığı için Ius Civilenin öngörmediği bir akit geçerli değildir.
E)  Roma hukukunda zamanla praetorlar, Ius Civile’nin kabul etmediği pek çok anlaşmayı geçerli saymış, bu sebeple yeni nispi haklar ortaya çıkmıştır
9- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Cüz’i halefiyet, inşai devren iktisabın iki türünden birisidir.
B)  Nakledici devren kazanmada hak, hiçbir değişikliğe uğramadan devrana intikal eder
C)  Roma hukukunda miras yoluyla intikal külli halefiyet olarak  kabul edilmektedir.
D)  Cüz’i halefiyette halef, selefe sadece bir hakta halef olabilmektedir.
E)  Sahipsiz ve terk edilmiş malların mülkiyeti aslen kazanılabilir
10- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
I) Takas iki taraflı bir hukuki işlemdir.
II)  Tek taraflı hukuki işlemlerin bir kısmında irade beyanının yöneltildiği bir muhatap bulunur.
III)En az iki kişinin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla oluşan hukuki işlemlere contractus denir.
IV)          Tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerin kurulabilmesi için iki irade beyanına gerek yoktur; bir tek irade beyanı yeterlidir.
A) I-IV                         B) I-II-IV     C) II-III-IV    D)Yalnız I                E)Yalnız IV
11- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Zihni kayıt, tek tarafın isteğiyle, irade ve beyan arasında istemeden yaratılan uygunsuzluktur.
B)  Muvazaa, irade ile beyan arasında istenerek yaratılmış uygunsuzluktur.
C)  Şahısta hata, her durumda hukuki işlemi geçersiz kılmayabilir.
D)  Konuda hata halinde işlem her zaman iptal edilebilir.
E)  Şaka beyanı, irade ile beyan arasında tek tarafın isteğiyle yaratılan uygunsuzluk hali değildir.
12- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Kurucu unsurlardan biri ya da birkaçının eksik olması halinde hukuki işlem yok hükmündedir.
B)  Etkinlik unsuru eksik olan işlemler eksik işlemlerdir; bu eksiklik tamamlanana kadar hukuki işlemin hükümleri askıdadır.
C)  Geciktirici şarta bağlı sözleşmeler eksik hukuki işlemlerdir.
D)  Geçerlilik unsurlarında eksiklik bulunan bir işlemde geçerlilik unsuru tamamlanırsa işlem başından itibaren geçerli hale gelir.
E)  İptal hakkı tek taraflı bir irade beyanıyla kullanılabilirken bazı hallerde mahkeme kararına ihtiyaç vardır.
13- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Bir hukuki işlem gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olayın gerçekleşmesi şartına bağlanabilir.
B)  Bir kişinin ölümü sonucuna bağlı olarak hukuki işlemlerde ölüm şartı geçerlidir.
C)  Roma’da taliki şarta bağlı hukuki işlemler bilinirken; infisahi şart bilinmemektedir..
D)  Şart ile vade arasındaki en önemli fark şartta belirsizlik varken vade de kesinlik vardır.
E)  Romalılar vade ile elde edilecek sonuca fesih üzerinden ulaşılabilmekteydiler.
14- “ B ile evlenmezsen hizmet sözleşmene son vereceğim” cümlesindeki şartın nitelendirilmesi aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)  Olumsuz, karma, infisahi şart
B)  Olumsuz, tesadüfi, infisahi şart
C)  Olumsuz, karma, taliki şart
D)  Olumlu, karma, infisahi şart
E)  Olumlu, tesadüfi, taliki şart
15- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  Romada bilinen tek temsil türü doğrudan temsildir.
B)  Dolaylı temsilde temsilci hukuki işlemi başkası adına ve başkası hesabına yapar.
C)  Evlat edinme gibi bazı hakların temsil aracılığıyla kullanılması mümkün değildir.
D)  Doğrudan temsilde, temsil edilenin kimliğinin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gerekir.
E)  Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve kısıtlılık gibi hallerde iradi temsilden söz edilir.
16- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Romada azat edilen köleler doğuştan hür doğanlarla aynı haklara sahip değildi.
B)  Romada köle ana- babadan doğan çocuklarda köle kabul edilirdi.
C)  Kölelik bir ceza aracı olarak da kullanılmaktaydı.
D)  Köle kaçarsa ya da kaybedilirse patronus’un hakimiyeti sona ererdi.
E)  Sahibi olmayan bir köle sahipsiz mal gibi muamele görürdü.
17- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  Sınırlı ehliyetsizler kendilerine yasal danışman tayin edilmiş kimselerdir
B)  Roma hukukunda fiil ehliyetini kısıtlayan sebepler günümüz hukukundakine benzer şekilde olup yaş küçüklüğü, israf ve akıl hastalığından ibarettir
C)  7-14 yaş arası küçüklerde vasi tarafından önceden verilen izne dayanılarak hukuki işlemler geçerli bir şekilde yapılabilmektedir.
D)  Romada rüşt yaşı kızlarda 12, erkekler de 15’dir
E)  Baliğ küçüklere bazı hallerde hukuki işlemler için özel bir def’i hakkı ve eski halin iadesini isteme hakkı tanınmıştır.
18- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Manus’un kazanılması için zamanaşımı süresinin kesintisiz olması gerekirdi.
B)  Manus’lu evlilikler mal birliği rejimini ifade ederken; manussuz evlilikler mal ayrılığı rejimini ifade etmekteydi.
C)  Usus’taki kesintiler, evi terk etmeler sadece ususun kesilip yeniden başlamasına sebep olmazken ayrıca evliliğin devamını da engellerdi.
D)  Roma da evlilikte dos olarak mameleki değeri olan her şey verilebilmekteydi.
E)  Evlilikte dos’un intikali manusun varlığına bağlı olarak değişmekteydi; yani, manuslu evliliklerde dos’un mülkiyet geçerken, manussuz evlilikler de dos bağış niteliği taşımaktaydı.
19- Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I) Eşya bir ayni hakkın konusunu oluşturur.
II)    Kişisel niteliği olmayan varlıklar eşyadır.
III)  insan vücudu eşya olmadığı için vücuttan ayrılan parçalar da eşya değildir.
IV)  Roma’da dini eşyalar da alışveriş konusu yapılabilmektedir.
A) I-II     B) II-III     C) I-III    D)I-IV    E)III- IV
20- Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I)    Özüne zarar gelmeksizin bir yerden bir yere taşınabilen şeylere taşınır eşya denir.
II)   Eşya birliğinde yer alan şeyler arasında aslilik fer’ilik ilişkisin vardır.
III)  Teferruat (eklenti) birleşik eşyadır.
IV) Eşyayı meydana getiren parçalardan bazılarının ayrılması halinde o eşyanın fonksiyonlarını yerine getiremiyorsa birleşik eşyadır.
A) I-II               B) I-III-IV         C) I-IV    D) II-III             E) II-III-IV