ROMA HUKUKU DENEME SINAV SORULARI 3

SINAV TALİMATI: Sınav süresi 35 dakika olup cevap anahtarına kodlama yapılmayan cevaplar geçerli kabul edilmeyecektir.
1- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  Roma Devleti ‘gens’ adı verilen topluluklardan oluşur.
B)  Her gens’in kendine ait arazisi, dini, sınırlı da olsa siyasi müessesesi vardır.
C)  Genslerin birleşmesiyle oluşan topluluklara curia denir.
D)  Genslerin birleşmesiyle oluşan topluluklara tribus denir.
E)  Civitaslar, gens- curia- tribus üçlemesinden oluşan birlikdir.
2- Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? I) Praetor stipulatioları sözlü bir akittir.
II)   Praetor stipulatioları yazılı bir akittir.
III)  Stipulatolar belirli şekli şartlarına uyulmasıyla kurulur ve tek tarafa borç yükler.
IV) Praetorlar, imperiumlarına dayanarak kimi hukuki işlemlerde stipulatio yaparak bir tarafı diğer taraf lehine borçlanmaya zorlamışlardır.
A) I-III-IV                     B) I-II-IV          C) II-III-IV    D)I-II-III-IV                  E)I- II- III
3- Cumhuriyet Dönemine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
I)    İlerleyen süreçte consuller yargılama işlerine bakamaz olunca praetorluk ihdas edilmiştir.
II)   Praetorların veto yetkisi yoktur.
III)  Bir kimseye dava hakkı verip vermemek Praetorlara aittir.
IV) Praetolar göreve gelince önceki praetorun edictumunun tamamını ya da bir kısmını kendi edictumlarına alamazlar.
A) I-III                          B) II-III             C) II-IV    D)Yalnız II                   E)Yalnız IV
4- Aşağıdaki adli koruma vasıtalarına ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)           Adli koruma vasıtaları: Praetor davaları, Def’i hakkı, Eski halin iadesi, Praetor Stipulatio’ları ve zilyetliğin teminidir.
B)           Def’i hakkı davalı borçlunun borçlu olduğunu kabul ettiği ancak mahkum olmamasını gerektirecek bir savunmada bulunması imkanıdır.
C)           Eski halin iadesi imkanı, geçerli bir biçimde yapılan ancak sonuçları hakkaniyete uymayan hukuki işlemleri yapılmamış sayma sonucunu doğurmaktadır
D)           Exceptio için dava açılmış olması gerekirken, in integrum restitutio için dava açılmasını beklemeden hukuki işlem iptal edilebilir.
E)           Zilyetliğin temini, haksız yere birine ait malların tamamı ya da bir kısmı üzerindeki zilyetliğe el konulması halinde zilyetliğin iadesi imkanı vermektedir.
5- A, bir süredir B’nin  dükkanını satın almak istemekte; ancak B buna razı gelmemektedir. Sonunda A, B’ye dükkanını satmazsa onu öldüreceğini söyleyerek silah zoruyla B ile 2000 sestertius karşılığı dükkanını satın almak üzere sözleşme yapmıştır. Bu olaya göre aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I)             B, dükkanı teslim etmemişse, A’nın B aleyhine açacağı bir davada ikrah def’ini ileri sürerek borçtan kurtulma imkanı vardır.
II)            B, dükkanı teslim etmeyip sözleşmeyi ihlal ettiği için A’nın B aleyhine açacağı davada ikrah def’ini kullansa bile borcu ödemek borcu ödemek zorundadır.
III)          A, 2000 sestertius’u ödemiş B’de dükkanı teslim etmiş olsa bile B, eski halin iadesini isteme hakkına sahiptir.
IV)          A, 2000 sestertius’u ödemiş B’de dükkanı A’ya teslim etmiş B sözleşmeyi dava açmadan iptal ettiremeyecktir.

A) I-II- III                     B) I-II-IV          C) I-III   D)II- IV                        E)I- IV

6- Corpus Iuris Civiles’in bölümleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I) Institutiones, hukuk öğrenimi için hazırlanmış derleme niteliğinde bir eserdir.
II)    Digesta’da klasik dönem hukukçularının eserlerinin bazıları değiştirilmiş bazıları ise aynen alınmıştır.
III)  Codex’e Iustinianus’tan önce yaşamış imparatorların emirnameri aynen konulmuştur.
IV)  Novellae, Iustinianus’un ölümünden sonra ilave edilmiştir.
A) I-II-III                       B) II-III     C) III-IV          D)Yalnız I                    E)Yalnız III
7- Aşağıdaki boşluğu tamamlayan doğru ifade hangisidir?
“………..; ferdin hukukça korunan menfaati ya da varlıkların gerçekleştirilmesine ya da
korunmasına ilişkin irade kudretidir.”
A)  Sübjektif anlamda hak
B)  Objektif anlamda hak
C)  Menfaat teorisine göre hak
D)  İrade teorisine göre hak
E)  Karma teoriye göre hak
8- Aşağıda “actio” kavramı ile ilgili verilen bilgilerden  hangileri doğrudur?
I)  Actio, bir kimsenin hakkını adli makamlar önünde talep edebilme yetkisidir.
II)Usul hukukunu hakkın korunmasına ve belirlenmesine ilişin kurallar oluşturduğu için bu bağlamda actio, usul hukukunun en önemli konusudur. III) Günümüzde ihkak-ı hak mümkündür .
IV) Günümüzde var olan genel dava kavramı Roma Hukukunda mevcut değildir.
A) I-II-III-IV    B) I-II-III            C) I-II-IV    D)II-III-IV         E)II- IV
9- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I)     Taşınmaz mülkiyetinin devri hukuki işleminde devreden kişinin irade beyanı olan tescil talebi kurucu unsur olmasının yanı sıra resmi memurunda tescil fiilini gerçekleştirmesi ek kurucu unsurdur.
II)    Geçerlilik unsurlarından biri eksik olan bir hukuki işlem kurulmuştur; ancak ölü doğmuştur, sonradan geçerli hale gelememektedir.
III)  Reşit olmamış bir küçüğün tek başına yaptığı işleme kanuni temsilcinin icazet vermesi halinde bu icazet hukuki işlemin etkinlik unsurunu ifade etmektedir.
IV)  Roma hukukunda günümüzdeki gibi bir hukuki işlem kavramı gelişmemiştir.
A) I-II-III-IV                  B) I-II               C)I-II-III   D)III-IV                     E)II-III- IV
10- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)           Roma hukukunda hukuki işlemi yapan kişilerin doğrudan ulaşmak istedikleri 4 tür sebep vardır. Bunlar: alacak sebebi, ifa sebebi, bağışlama sebebi ve teminat sebebidir.
B)           İstihkak davası sebebe bağlı ve sebebin de geçersiz olduğu hukuki işlemlerin neticesinde, verilen şeyin geri alınabilmesi için açılan davadır.
C)           Hukuki işlem sebebe bağlı değilse malı devreden kişi istihkak davası açamaz; ancak, sebebin yokluğunu ya da geçersizliğini ispat ederse sebepsiz zenginleşme davası açabilir. D) Roma hukukunda sebebe bağlı olmayan hukuki işlemeler kabul edilir.
E) Stipulatio akitleri soyut hukuki işlem olarak da yapılabilir.
11- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  Zihni kayıt, iki tarafın isteğiyle ve irade ile beyan arasında  yaratılan uygunsuzluktur.
B)  Vasıfta hata, hukuki işlemin konusunu oluşturan şeyin niteliklerine ilişkin hata olup bu hata esaslı hata değilse hukuki işlem geçersiz kılınamamaktadır.
C)  Hukuki işlemin konusunda hata her zaman esaslı hata değildir.
D)  Nisbi muvazaa söz konusu olduğunda gizlenen işlem şekil şartına uygun yapılmış olsa bile geçerli sonuç doğurmamaktadır.
E)  Şahısta hata her zaman esaslı hatadır.
12- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)           Kurucu unsurlardan biri ya da birkaçının eksik olması halinde hukuki işlem butlan hükmünde geçersizliğe tabidir.
B)           Butlan yaptırımında geçersiz olan hukuki işlemin hukuk aleminde de ortadan kalkmasını sağlamak ve üçüncü kişilere duyurmak için tespit davası açılması gerekmektedir.
C)           İptal hakkı, bu hakka sahip olan kişinin 1 yıl içersinde tek taraflı irade beyanıyla kullanılabilecek bir yaptırımken bazı hallerde mahkeme alınacak iptal kararına ihtiyaç vardır.
D)           Uyuşturucu madde temin edilmesi şartına bağlı hukuki işlemlerde söz konusu şart hukuken geçerli bir sonuç doğurabilmektedir.
E)           Romalılar için önemli sayılan malların mülkiyetinin devrinde mancipatio ve in iurre cessio işlemleri de şarta bağlı olarak yapılan işlemlerdir.
13- Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I)     Bir kişinin ölümü sonucuna bağlı olarak hukuki işlemlerde ölüm şartı geçerlidir.
II)    Şart ile vade arasındaki en önemli fark, şartta belirsizlik varken vade de kesinlik vardır.
III)  Bir hukuki işlem gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olayın gerçekleşmesi şartına bağlanabilir.
IV)  Romalılar vade ile elde edilecek sonuca fesihle ulaşılabilmektedir.
A) I-II-III           B) II-III-IV        C) II-IV   D) I-II               E) III- IV
14- “Fakülteyi 4 yılda bitirirsen seni hemen işe alırım.” cümlesindeki şartın nitelendirilmesi aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)  Olumsuz, karma, infisahi şart
B)  Olumsuz, tesadüfi, infisahi şart
C)  Olumlu, karma, taliki şart
D)  Olumlu, karma, infisahi şart
E)  Olumlu, tesadüfi, taliki şart
15- Temsille ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I) Temsil ilişkisi ikili bir ilişkidir. Bir tarafta temsil olunan varken diğer tarafta temsilci vardır. II) Temsilci temsil olunan iradesini aktarmadığı için hukuki işlemi yapmak isteyen kişinin iradesini karşı tarafa nakleden haberciden farklıdır.
III)  Temsil ilişkisinin kurulabilmesi için temsilcinin kabul beyanına ihtiyaç yoktur.
IV) Temsil yetkisi sadece hukuki işlemlerde değil maddi işlerin görülmesinde de verilebilmektedir.

A) I-II                B) III-IV           C) II-III     D) I-IV              E) II-III-IV

16- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I) Praetorlar zamanla actio noxalis; yani, kölelerin zarar görene teslim edilmesi ya da para cezasının ödemesi davasının efendiye karşı açılabileceğini kabul ettiler.
II) Köle bir fiilden zarar görürse efendi kendi zarar görmüş gibi dava açabilir.
III)  Kölelerin hak ehliyetleri olmamasına rağmen peculium’u işleterek hürriyetlerini efendilerinden satın alma imkanı vardır.
IV)  Efendisi tarafından terk edilen köle hürriyetini kazanmış olur.
A) I-II-III-IV                  B) I-II-III     C) I-III-IV    D)II-III-IV                   E)I- II
17- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I)    Roma da nişanlanma bugünkü hukukumuzda olduğu gibi şekle bağlı olmayan işlemlerdendir.
II)   Yaygın olan nişanlanmada cezai şart söz konusu değildir.
III)  Roma da nişanlanma için temyiz kudreti yanında baliğ olmak da aranmaktadır.
IV) Pater familiasların nişanlanma için evlenecek kişilerin rızasını almalarına gerek yoktur.
A) I-II-III     B) I-III-IV               C) II-III-IV  D)I-II                E)III- IV
18- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I)    Romada evliliğin kurulması için tarafların consensus’u yetmiyor, evli gibi görünmeleri de gerekiyordu.
II)   Roma’da evliliğin kurulması için gerekli olan bir diğer şartta manus işleminin gerçekleştirilmesiydi.
III)  Manus işlemi ile eşler arasındaki mal ayrılığı rejimi mal birliğine dönüşmekteydi.
IV) Eğer kadın evlendikten sonra 2 yıl kocası ile oturursa kadının kocasının ya da onun pater familias’ının hakimiyeti altına gireceği kabul edilmekteydi.
A)I-II-III            B)II-III-IV         C)Yalnız I  D)Yalnız II     E)Yalnız III
19- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  Res nec mancipi mallar numerus clausus ilkesine tabidir.
B)  Taraflar iradeleriyle res mancipi bir malı res nec mancipi yapabilirler.
C)  Res mancipi malların devir şekli traditio’dur.
D)  Mancipatio ve in iure cessio bir traditio çeşididir.
E)  Res mancipiler için öngörülen şekil şartı aleniyet fonksiyonu için önem arzetmektedir.
20- Otomobil lastiği hangi tür eşyayı ifade eder?
A) Basit eşya- mütemmim cüz
B) Birleşik eşya- teferruat
C)  Eşya birliği- mütemmim cüz
D)  Eşya birliği- teferruat
E)  Birleşik eşya- mütemmim cüz