Mesleki İngilizce (Hukuk İngilizcesi) Kelimeler ve Anlamları (3.Sınıf)

mesleki ingilizce ders notları 3. sınıf birinci döneminde alınmakta olan derse göre hazırlanmıştır. Genel olarak bu derste boşluk doldurma ve kelime şeklinde bir sınav sistemi mevcuttur. Aşağıdaki koyu renkli bölümler öğrenilerek ders kolaylıkla vize notu ile geçilebilir.
..
.
– “act” includes omission fiil(davranış) terimi ihmali içerir
– A contract is to be interpreted according to the  common intention of the parties even if this differs from literal meaning of the words.
– A party is bound to fulfil its obligations even if performance has become more onerous ifa zorlaşsa bile, taraf borçlarını ifa etmekle bağlıdır.
– A party is bound to fulfil its obligations even if performance has become more onerous ifa zorlaşsa bile, taraf borçlarını ifa etmekle bağlıdır.
– A party’s representation or non-disclosure is fraud if it was intended to deceive.
– Accounts/Income hesaplar / gelirler
– Acted Intentionally or with Gross Negligence kasten veya ağır ihmalle hareket
– Adaptation of contract sözleşmenin uyarlanması
– Agent acting in exercising of its authority yetkisi dahilinde hareket eden temsilci
– Agent acting without or outside its authority yetkisiz veya yetkisinin dışında hareket eden acenta
– Alternative Performance seçimlik ifa
– An intentional act includes an act done recklessly kasıtlı bir fiil tedbirsizce yapılan bir fiili içerir
– Any notice may be given by any means, whether in writing or otherwise, appropriate to the circumstances
– Application of the principles by way of analogy kıyas yoluyla ilkelerin uygulanması
– Appropriation of performance ifanın mahsup sırası
– Balance due       bakiye borç
– Bequeath vasiyet etmek
– Categories of representation temsil çeşitleri
– Client    temsilci
– Competing demands yarışan talepler
– Conditions fort he conclusion of a contract bir sözleşmenin kurulması için gerekli şartlar
– Confidentiality / Non-compete Gizlilik / Rekabet Yasağı
– Contra Proferentem Rule lehe yorum kuralı
– Contract fon an Indefinite Period belirsiz süreli sözleşme
– Contracts Infringing Mandatory Rules emredici kuralları ihlal eden sözleşmeler
– Contracts not concluded through offer and acceptance icap ve kabul yoluyla yapılmayan sözleşmeler
– Cumulation of remedies çözümlerin bir araya getirilmesi
– Determination of Price fiyat tespiti
– Disputes/ arbitration ihtilaflar/ tahkim yolu
– Duty to co-operate işbirliği yükümlülüğü
– Early Performance erken ifa
– Effect of avoidance iptalin hükmü
– Excessive benefit or unfair advantage aşırı yararlanma veya haksız menfaat
– Exclusion or restriction or remedies müracaat yollarının sınırlanması veya hariç tutulması
– Express, Implied and Apparent Authority açık, örtülü ve görünen yetki
– Fraud hile
– Freedom of contract sözleşme özgürlüğü
– Fundamentel Non-Performance temel ilkelere göre hiç ifa etmeme
– Good faith and fair dealing iyi niyet ve hakkaniyet (dürüstlük kuralı ?)
– If any person knew or foresaw a fact or ought to have known or foreseen it, this knowledge, foresight or behaviour is imputed to the party itself. Bir kişi, gerçeği bilmiş veya öngörmüş ya da bilmesi veya öngörmesi  gerekiyorsa, bu bilgi, öngörü veya davranış o kişiye isnad edilir.
– If no time has been fixed by the offeror acceptance must reach it within a reasonable time.
– If the parties intend to be legally bound and they reach a sufficient agreement, a contract is concluded without any further requirement. Taraflar hukuki olarak bağlanmak niyetindeyseler ve yeterli bir anlaşmaya vardılarsa, başka herhangi bir şart aranmaksızın sözleşme kurulmuş olur
– If the place of performance of a contractual obligation is not fixed b yor determinable from the contract, it shall be: in the case of an obligation to pay Money, the creditor’s place of business at the time of conclusion of the contract.
– Implied Terms açık şartlar
– Imputed Knowledge and Intention bilginin ve kasdın isnadı
– Inaccuracy in cummunication iletimde yanlışlık
– Insolvent iflas etmiş, haciz altına alınan kişi
– Intermediary’s Insolvency or fundamental non-performance to third party aracı kişinin acze düşmesi
veya üçüncü kişiye karşı esaslı ademi ifası
– Interpretation and supplementation yorum ve boşluk doldurma
– Invalidity or unenforceability of provision            hükmün geçersizliği veya uygulanamazlığı
– It is contrary to good faith and fair dealing , in particular, for a party to enter into or continue negotiations with no real intention of reaching an agreement with the other party.
– İf the parties intend to be legally bound and they reach a sufficient agreement, a contract is concluded without any furter requirement. Taraflar hukuki olarak bağlanmak niyetindeyseler ve yeterli bir anlaşmaya  vardılarsa başka herhangi bir şart aranmaksızın sözleşme kurulmuş olur
– İnitial impossibility başlangıçtaki imkansızlık
– Losses and Gaines kayıplar ve kazançlar
– Mandatory law emredici kurallar
– Matters not covered ele alınmayan hususlar
– Negotiations Contrary to Good Faith iyi niyete aykırı müzakereler
– Nonrefundable deposit iade edilmeyen depozito
– Notice fixing additional period for performance ifa için ilave süre tespit bildirimi
– Obligations implicities    örtülü borçlar
– Order of Performance ifa sırası
– Partial Avoidance kısmi iptal
– Partial ineffectiveness sözleşmenin kısmi geçersizliği
– Partner withdrawal or death ortaklıktan çıkma ya da ölüm
– Partnership Outline ortaklık çerçevesi
– Professional’s written confirmation vekilin yazılı onayı
– Reasonableness makul olma
– Rejection of an Offer teklifin reddi
– Requirement of notice ihbar zorunluluğu
– Responsibility   sorumluluk
– Right to Termination the Contract sözleşmeyi feshetme hakkı
– Shares paylar
– Simulation          muvazaa
– Statements Giving Rise to Contractual Obligations asli yükümlülük doğuran beyanlar
– Stipulation in favour of a third party       üçüncü kişinin yararına şart
– Subagent alt temsilci
– Subcontractor   Alt yüklenici
– Terms not individually negotiated ayrı ayrı müzakere edilmeyen şartlar
– Testament         vasiyetname
– Third Party’s Right with respect to confirmation yetki teyidi hakkında üçüncü kişinin hakkı
– To deceive aldatmak
– To render işlemek
– To renounce feragat etmek
– To tender ihale etmek
– To the extent that performances of the parties can be rendered simultaneously, the parties are bound tor ender them  simultaneously unless the circumstances indicate otherwise.
– Unilateral Determination by a Party taraflardan birinin tek yanlı tespiti
– Usages and practices  teamül ve uygulamalar
– Validity geçerlilik
– When a rejection of an offer reaches the offeror, the offer lapses. Bir icabın reddi icap sahibine
ulaştığında, icap hükümsüz olur
– When Interest to be added to Capital          faizin ana paraya eklenmesi
– When the parties have concluded an apparent contract which was not intended to reflect their true aggreement, as between the parties the true agreement prevails tarafların arlarındaki gerçek anlaşmayı gizleyen görünürde bir anlaşma yapmaları halinde, aralarındaki gerçek anlaşma öncelikli olur.
– When the parties have concluded an apperent contract Which was not intended to reflect their true
agreement, as between the parties true agreement The prevails.
– Where a person acting as an agent acts without authority or outside the scope of its authority, its acts are not binding upon ……. And …….?
– Where an obligation may be discharged bo one of alternative performances the choice belongs to the party
which is to perform unless the circumstances indicate otherwise.
mesleki ingilizce dersine çalışırken yardımcı olması dileği ile.