İhale Hukuku

 

İhale hukuku kapsamında yer alan her şey, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabiidir.  Bu kanunun tasarlanışındaki amaç kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları, yapacakları ihalelerde uygulanması gereken ilke, kural ve usulleri belirtmektir. İdareler bu kanunda sayılan ilkelere uymak zorundadırlar. Aksi takdirde yapılan ihaleler, sözleşmeler geçersiz sayılabilecektir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki ilkeler, İhalelerin açıklığı, saydamlığı, İhale içerisinde herkese eşit muamele gösterilmesini, güvenirlilik ve ihlallerin gizliliği, kamuoyunun denetimi ve ihale taraflarına ait ihtiyaçların tam olarak ve zamanında karşılanması gibi esaslara dayanır. Eğer ki aralarında kendiliğinden oluşan doğal bir bağlantısı bulunmuyorsa, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin bir arada, birlikte yapılmaması uygun görülür. Ayrıca , herhangi bir ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İlgili mevzuatın esaslarına göre Çevresel Etki Değerlendirme( ÇED) raporu gerekli görülen ihale işlerinde eğer ki İhaleye çıkılmak isteniyorsa, Çevresel Etki Raporu (ÇED) raporu temin edilerek ihaleye çıkılabilir. İhaleye katılmak için isteklilerden, bazı ekonomik ve mali yeterlilik ile ilgili belgelerin sunulması istenebilir. İhaleye katılacak kişilerden istenebilecek bir diğer belge de, bazı mesleki ve tekniki yeterliliği olduğuna dair olan belgelerdir. Yani, bu belgenin istenmesindeki amaç, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılma yetkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu belgeler arasında örneğin, son 5 (beş) yıl içerisinde yapımı denetlenen ve tamamlanan işler ile ilgili iş tecrübesini gösteren belgeler ve ya yapımı ( inşası) devam eden işlerinin ilk sözleşmede belirtilen miktarlarının tamamlandığını gösteren belgeler olabilir.

 

İhaleye kesin olarak katılamayacak kişiler de yer almaktadır. 3713 Saylı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan tek ve ya örgütle yapılan suçlardan hüküm giyen kişiler ihaleye kesinlikle katılamaz. Bu suçun hangi ülkede işlendiği fark etmeksizin bu suçu işleyen kişiler  ihaleye katılmaz. İlgili ve geçerli mercilerce, hileli ve ya kandırarak iflas ettiği kabul edilen kişiler de ihaleye katılamazlar. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Hukuku’nun ana kaynağıdır.

***
**
*