Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Final Sınavı Soruları

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER
FİNAL SINAVI SORULARI (06.06.2012) 3.SINIF
MEHMET EMİN ARTUK
SORULAR
1)
a- Şahsi cezasızlık sebebi ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep kavramını örnek vererek açıklayınız.
b- Taksirli suçlarda şahsi cezasızlık ya da cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebebin gerçekleşmesi mümkün müdür? 5237 sayılı TCK’nın düzenlemesi çerçevesinde açıklayınız.
c-Etkin pişmanlık kavramını örnek vererek açıklayınız.
 
2) TCK’nın 257 inci maddesinde ” (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. denilmektedir.
a)257 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında yer alan “kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında” ibaresinin ne anlama geldiğini örnek vererek açıklayınız.
b) kamu görevlisine görevinin gereklerine uygun davranması için menfaat sağlayan ferdin cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığını açıklayınız.
c) Bu Suça teşebbüs mümkün müdür? Açıklayın.
 
3) TCK’nın 247 nci maddesinde “Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir.
a) Zimmet suçunun fail ve mağdurunu belirtiniz. Bu suç iştirak bakımından özellik arz eder mi?
b) Bu suçun failinin zimmetinin açığa çıkmamasını sağlamak için sahte belge düzenlemesini suçların içtimaı açısından değerlendiriniz.
c) Müsamaha edilebilen zimmet kavramını açıklayınız.
 
Not: Cevaplar ne yazık ki sitemizde yer almamaktadır. 
 

Ceza Hukuku Özel Hükümler


Dersin Amacı: 

Ceza hukukunda çeşitli özel suç tiplerinin açıklanmasıdır.

Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2011

Yardımcı kaynaklar: Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe/Başbüyük/Meraklı; Pratik
Çalışma Kitabı III; Ceza Hukuku Özel Hükümler; Ankara 2011

Tezcan/Erdem/Önok; Ceza Hukuku Özel Hükümler; Ankara 2011
Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2010

Dersin İçeriği: 

Bu derste kanunun sistematik bölüşümü içerisinde kısım ve bölüm ayırımı göz önünde tutularak önce kısım içerisindeki suçların genel nitelikleri ve özellikleri, daha sonra kanundaki sıra takip edilerek bölümlerin özellikleri daha ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır. Nihayet her bir  bölüm içerisinden bir suç alınarak, bu suç maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık unsuru yönlerinden incelenmekte ve bunun yanı sıra teşebbüs, içtima ve iştirak durumlarında farklılık gösteren hususlara değinilmektedir.