İcra ve İflas Hukuku Test 4

İcra ve İflas Hukuku Test 4

1. İcra ve iflas Kanunu’na göre, duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç ne kadar süre içinde karar vermelidir?

Correct! Wrong!

2. Taşınmaz malların açık artırma ile satımında aşağıdakilerden hangisi tapu sicilinin işlevini yerine getirir?

Correct! Wrong!

3. Genel iflas yolunda şikayetin yaplacağı merci aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

4. Hakkında borç ödemeden aciz belgesi düzenlenmiş bir borçta alacaklı, mirasın açılmasından itibaren ne kadar süre içerisinde hakkını aramamış ise borçlunun mirasçıları, borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilme hakkını kazanırlar?

Correct! Wrong!

5. İflasta itibarın yerine getirilmesine ilşikin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki alacaklardan hangisi için genel haciz yoluna başvurulamaz?

Correct! Wrong!

7. Hacizli taşınmaz malların açık arttırma yoluyla satımında taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin bu taleplerini bildirme süresi ilandan itibaren ne kadardır?

Correct! Wrong!

8. İflas yoluyla takip yapan alacaklının iflas isteme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

9. Hacze iştirakte, icra müdürünün alacaklıların müracaatı üzerine, aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek oranda yaptığı hacze verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

10. İptal davasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

11. Genel haciz yoluyla yapılan takipte takip talebinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

12. Taşınmazların açık artırma ile satımında kesinleşen kıymet takdiri için ne kadar süre geçmeden yeni bir kıymet takdiri yapılamaz?

Correct! Wrong!

13. Alacaklı, iflas davasından en son ne zamana kadar feragat edebilir?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdakilerden hangisi iptale tabi tasarruflardan biri değildir?

Correct! Wrong!

15. İcra ve iflas kanununa göre, icra mahkemesi, zorunluluk bulunan durumlarda duruşmaları en fazla kaç gün süre ile erteleyebilir?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdakilerden hangisi takip talebinde bulunmanın maddi hukuk bakımından meydana getirdiği sonuçlardan biridir?

Correct! Wrong!

17. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato tasfiye memurları aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Correct! Wrong!

18. Aşağıdakilerden hangisinin satışında arttırma bedelinin rüçhanlı alacakların toplamından fazla olması, satış ve paylaştırma giderlerini karşılaması şartı aranmaz?

Correct! Wrong!

19. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda, ödeme emrine itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde mal beyanında bulunma süresi ile, itiraz edilip de itirazın reddedildiği durumda mal beyanında bulunma süresi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir?

Correct! Wrong!

20. İflas davasını borçlunun muvafakatiyle geri alan alacaklının iflas davasını yenileyebilmesi için beklemesi gereken müddet aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İcra ve İflas Hukuku Test 4
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: