İcra İflas Hukuku 2018-2019 Final Sınavı Soru ve Cevapları

SINAV TALİMATI: Sınav süresi 70 dakikadır. Sınav 25 test sorusu ve 2 adet metin sorusundan oluşmaktadır. Test sorularının cevaplarını sizlere dağıtılan optik formlara işaretleyiniz. Metin sorularını ise, dağıtılacak olan cevap kağıtlarına okunaklı biçimde yazınız. 

Dr. D. T. Türkel / Arş. Gör. A. Haşhaş

Metin Soruları:

  1. Alacaklının talebiyle doğrudan iflas sebeplerinden sadece 5 tanesini yazınız. (10 p.)
  2. (konkordatoda) Geçici mühletin sonuçlarını açıklayınız. (15 p.)

 

0%

1. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ihtiyati haczin konusunu oluşturamaz?
I. Tasarrufun iptali davasının konusunu oluşturan taşınmaz.
II. Sebepsiz zenginleşmeden doğan para alacağı
III. Nişanın bozulması sebebiyle iadesi istenen ve dava konusu oluşturan altın takı seti

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki sebepler için geçerli olan şikayet süreleri hangi şıkta sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
I. Devlet malı üzerindeki haczin kaldırılması
II. Kambiyo senetlerine özgü takipte senet metninde bono kelimesinin yer almaması sebebiyle takibin iptali
III. Kredi kurumunun noter aracılığıyla gönderdiği ödeme talebine karşı borçlunun usulüne uygun olarak itiraz ettiğini ispat etmesi (İİK m.150ı)

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi/hangilerinde borçlu talep hakkına sahip değildir?
I. Haczedilen mal hakkında istihkak davası açılması
II. Sıra cetveline itiraz için icra mahkemesine şikayette bulunulması
III. Menfi tespit davasında kötüniyet tazminatı- talep hakkı

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi taraf takip işlemidir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdaki taleplerden hangisi başvurulan mercii bakımından diğerlerinden farklıdır?

Correct! Wrong!

Reklam

6. Aşağıdakilerden hangisi ilamlı icraya konulamaz?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri icra hukukunda hukuki dinlenilme hakkının sağlanmasına hizmet eder?
I. Gecikmiş itiraz
II. Ödeme emrindeki ihtar kısmına dair kayıt
III. Aciz vesikası

Correct! Wrong!

8. İstisnai bir kural olarak, gemi ipoteği ile temin edilen alacak haklarının takibi ihtiyati hacizle korunabilmektedir. Bu konuda ihtiyati haciz kurallarına istisna getirilmesinin sebebini aşağıdaki gerekçelerden hangisi oluşturmaktadır?

Correct! Wrong!

9. Atıyla birlikte köyüne yakın yerlerde gezerek süt satan B'nin aşağıdaki mallarından hangisi/hangileri haczedilemez?
I. At
II. Süt güğümleri ve ibrikleri
III. B2nin üzerinde bulunan günlük hasılatı

Correct! Wrong!

10. Aşağıdaki kurumlardan hangisinde alacaklı veya borçlunun kötüniyeti/ dürüstlüğü özel olarak dikkate alınır?
I. Konkordato
II. Menfi tespit davasının sonuçlarında
III. Muaccel alacaklar açısından ihtiyati hacizde
IV. Doğrudan iflas sebeplerinde

Correct! Wrong!

Reklam

11. Olaya göre Akdeniz Bank'ın başvurabileceği takip yolları açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

12. Olaya göre Akdeniz Bank'ın başvurabileceği rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

13. Olayda Can Başarır'a ihtarname göndeirlmeseydi bunun sonucu ne olurdu?

Correct! Wrong!

14. Olayda aşağıdakilerden hangisi/hangileri aleyhine ihtiyati haczin şartları gerçekleşmiştir?
Başarır AŞ
Can Başarır
Deniz Başarır

Correct! Wrong!

15. Somut olayda Akdeniz Bank'ın başlatacağı takip açısından kimler arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunabilir?

Correct! Wrong!

Reklam

16. Akdeniz Bank'ın Karşıyaka'da bulunan müstakil konut üzerindeki ipoteğin paraya çevrilmesi için takip talebinde bulunduğunu ve konutta kiracıların bulunduğunu kabul edelim. Bu durumda icra dairesi aşağıdaki işlemlerden hangisi veya hangilerini yapması gerekir?
I. Kiracılara takip hakkında haberdar edip, bir ay içerisinde taşınmazın boşaltılmasını emretmek
II. Kiracılardan muaccel kira bedellerinin derhal alacaklıya ödenmesini emretmek
III. Tapu dairesine haber verip, taşınmazın tapu kaydına takibe dair şerhin düşülmesini sağlatmak.
IV. Tapu dairesinden taşınmazla ilgili kayıtları istemek

Correct! Wrong!

17. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte ipotek senedi altındaki imzanın sahteliği için aşağıdaki yollardan hangisine başvurulması gerekir?

Correct! Wrong!

18. Üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davası açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

19. Alacaklı tarafından istihkak davası açıldığında (İİK m.99) dava konusu takip ve haciz işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I. Dava konusu mal üçüncü kişinin zilyetliğinde haczedilmiştir.
II. Dava konusu mal üzerinde haciz yasağı bulunmamaktadır.
III. İstihkak davasında davalı üçüncü kişiyle bilikte borçlu da olabilir.

Correct! Wrong!

20. Aşağıdaki dava türlerinden hangisinde/hangilerinde takip hakkında tedbiren durdurma kararı verilmesi hükmedilecek tazminatın şartını oluşturmaktadır?
I. Üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davası
II. İtirazın iptali davası
III. Borçtan kurtulma davası

Correct! Wrong!

Reklam

21. Aciz vesikası ve rehin açığı belgesi karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

22. İPTAL EDİLMİŞ SORU Taşınmazın rayiç değerinin altında ihaleye çıkarıldığını düşünen alacaklı, 22/04/2019 tarihli ihalenin feshi için bu sebebe dayanarak 02/05/2019'da mahkemeden talepte bulunmuştur. Mahkeme ise bu talebi reddetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bu red hükmünün gerekçesini oluşturmaya uygundur?
I. İhalenin feshi bir haftalık hak düşürücü süre içinde talep edilmemiştir, bu sebeple talebin reddi gerekir.
II. İhalenin feshi yedi günlük hak düşürücü süre içinde talep edilmemiştir, bu sebeple talebin reddi gerekir.
III. Taşınmazın kıymet takdirine süresi içinde itiraz etmeyen borçlunun, taşınmazın rayiç değerinin altında ihaleye çıkarıldığını ihalenin feshi için ileri sürmesi mümkün değildir, bu sebeple talebin reddi gerekir.
Alacaklının, dava konusu sebep bakımından ihalenin feshini talep etmek konusunda aktif taraf sıfatı yoktur, bu sebeple talebin reddi gerekir.

Correct! Wrong!

23. Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan takip yoluyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
I. Bu takip yoluna başvururken nispi başvurma harcı alınır.
II. Bu takip yolunda ödem eemrine itiraz herhangi bir icra dairesine yapılabilir.
III. Bu takip yolunda borçlunun avukatla temsil eidlmesi zorunludur.

Correct! Wrong!

24. Haksız ihtiyati hacizden doğan sorumluluk ile devletin İİK m.5'en doğan sorumluluğu açısından aşağıdakilerden hangisi/hangileri benzerlik gösterir?
I. Sorumluluğun kusura bağlı olup olmaması
II. Davanın görüleceği yargı kolu
III. Talep edilebilecek tazminat türleri

Correct! Wrong!

25. Genel haciz yoluyla takibin kesinleşmesinden sonra açılan menfi tespit davası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!