Kategori: Ders Notları

Borçlar Genel- İfa Konusu

İfa Konusuna İlişkin Bazı Notlar I.                  Edimin Bölünebilir Olması İfanın gereği gibi yapılmış olması için alacaklı, borçlanılan edimi kişi, yer, zaman ve içerik (nitelik ve niceliğine uygun olarak) bakımından doğru …

Hukuk Başlangıcı Ders Notları

  Hukuk    nedir?… Doktrinde çeşitli tanımlar yapılmış olsa da “hukuk” kavramını ortak  bir tanımının bulunmadığı görülmektedir.           Bununla birlikte genel olarak hukuku “toplumsal ilişkileri düzenlemek amacıyla devletin yetkili organları …

Anayasa Hukuku Ders Notları

–Toplum sözleşmesi, her türlü sosyal ilişkinin ve otoritenin rızaya dayalı olmasını ifade eder. Rasyonel bireyler kendi başlarına karar alabilen sorumluluk sahibi bireylerdir ve doğa durumundaki tehlikelerden korunmak için baskı …

Türk Hukukunda Tutuklama

            Başlangıç olarak Türk doktrininde tutuklama tanımlarını incelemek gerekirse, tutukluluk; “bir yargıç kararıyla anayasada ve yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesi ile, bir kişinin henüz suçluluğu hakkında …