Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test Soruları

 

1. I. her borç ilişkisinin amacı ifadır. II. Alacaklı, borçlu ve edim borç ilişkisinin unsurlarındandır. III. Borcun gereği gibi ifa edilmemesine adem-i ifa denir IV. İfa türleri verme borcu, vermeme borcu ve yapma borcudur. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi bir ifa türü değildir?

Correct! Wrong!

3. I. Fiil ehliyeti kişinin medeni haklarını kullanabilme ehliyetidir. II. Edimin ifası taşınır-taşınmaz mal mülkiyeti, alacağın temliki ise hukuki işleme gerek vardır. III. Misli eşya, ölçü, tartı ve sayı ile özelliklere haiz benzerleri olan eşyalardır. IV. Alinin Veliye Kaplumbağa Terbiyeisi tablosu borcu vardır. Bı borç parça borcudur. V. Genelde misli eşya cins borcu, misli olmayan eşya ise parça borcudur. Taraflar bunun aksini sözleşme serbestisinden yararlanarak kararlaştırabilir. Bu ifadelerden hangileri doğrudur.

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6. I. ifa yeri taraflarca açık veya zımni olarak belirlenebilir. II. Para borcu bir nevi (cins) borcudur. III. İfanın yeri, zamanı ve konusu borç ilişkisi açısından ciddi önem taşır. IV. Bölünemez borç ve müeccel borç kural olarak kısmen ifa edilebilir. Hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

7. Henüz vadesi gelmemiş olan borca "................ borç" denir. Borcun vadesi yani ifa zamanı geldiği takdirde borç artık "........................." olur.

Correct! Wrong!

8. Borçlunun ifa etmek istemesine karşın alacaklının haklı bir nedene dayanmaksızın bu ifayı reddetmesi haline ne denir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. İbra bir tasarruf işlemidir. II. Yenilemenin şartları eski borcun ortadan kalkması, yeni ve geçerli bir borcun meydana gelmesi, tarafların yenileme için açıkça anlaşmış olmasıdır. III. Borcun tecdidi zımmi de olur. IV. Borçlar sadece ibra, birleşme, tasak, zamanaşımı, tecdit ve ifa ile sona erer.

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. İcap tek taraflı bir hukuki işlemdir II. İcap sözleşme yapma çağrıdısır. III. Bir sözleşme meydana gelebilmesi için şart olan, karşılıklı ve birbirine uygun iki irade beyanından birincisi kabul, ikincisi icaptır. IV. Bir sözleşme yapma çağrısı icabın karşı tarafa yöneltilme, sözleşmenin tüm esaslı unsurlarını kapsama ve icabı yapanın icabıyla bağlı kalması unsurlarını taşımıyorsa, o sözleşme yapma çağrısı icaba davet olur.

Correct! Wrong!

13. A ile B komşudur. A'nın evindeki kiremitlerin aşırı rüzgar nedeni ile B'nin evine zarar vermesi halinde, söz konusu zarar bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

14. Sözleşme serbestisi kapsamına giren aşağıdaki özgürlüklerden hangisi, sözleşme taraflarının kanunda düzenlenen sözleşmeleri veya bunlara ait unsurları bir araya getirmek ya da tamamen yeni sözleşme türleri kurmak imkanına sahip olmalarını sağlar?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdakilerden hangisinde sebepsiz zenginleşme davası açılabilir?

Correct! Wrong!

16. Amcası A, yeğeni B'ye üniversiteyi kazanması şartıyla 20 bin lira bağışlamayı taahhüt eder. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdaki alacaklardan hangisi alacağın temliki yoluyla temlik edilebilir bir alacak niteliği taşır?

Correct! Wrong!

18. Başkasına ait bir borcu ifa eden kimsenin kanun hükmüne dayanarak alacaklının yerine geçmesi ve onun hak ve yetkilerine sahip olmasına ne denir?

Correct! Wrong!

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

20. Aşkın zarar, ifanın konusu .................................. olan bir alacak-borç ilişkisinde temerrüde düşen borçlunun .................... ödemesine rağmen alacaklının zararını karşılayamaması halinde ortaya çıkan ek zarardır. Boşluklara sırasıyla neler gelmelidir?

Correct! Wrong!

Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.

Share your Results: