Süre Tutum Dilekçesi Nedir? Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Süre tutum dilekçesi örnek olarak hazırlanmış olup dilekçeyi kendi durumunuza göre uyarlamanız gerekmektedir. İstinaf ve ceza mahkemelerine verilebilecek süre tutum dilekçesi örnekleri aşağıdadır.

Süre tutum dilekçesi nedir?

Bilindiği üzere ceza yargılamasında istinafa ya da temyize başvuru süresi kararın tebliği ya da tefhimi ile başlamaktadır. Mahkeme tarafından verilen hükmün gerekçesi yazılmadan hüküm sonucunun duruşmada hazır bulunanlara bildirilmesine tefhim denilmektedir.

Hükmün tefhim edildiği durumda, istinaf ya da temyize başvuru süresi hükmün duruşmada öğrenilmesiyle başlamaktadır. İşte hükmün yazılmasına ve tebliğine kadar geçen sürede istinaf ya da temyiz süresinin kaçırılmasının önlenmesi amacıyla verilen dilekçe süre tutum dilekçesi olarak adlandırılmaktadır. Bu dilekçe esasen bir istinaf ya da temyiz dilekçesidir.

Ceza ve hukuk mahkemesi istinaf süresi ne kadar?

Süre tutum dilekçesinin içeriği nasıl olmalıdır?

Mahkemeye sunulan süre tutum dilekçesinin içeriği, istinaf ya da temyiz kanun yoluna gidileceğini ortaya koyan iradeyi ortaya koymaktadır. Dilekçenin, gerekçeli karar henüz açıklanmadığından istinaf ya da temyiz nedenlerini içermesi beklenemez.

Yargıtay içtihatlarında istikrarlı olarak süre tutum isteminde bulunulması durumunda temyiz isteğinin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren işleyeceği belirtilmektedir. Diğer yandan Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin fiilen göreve başlamasından sonra hükmün gerekçesiyle birlikte tefhim edilmediği hâllerde istinaf süresinin gerekçeli kararın tefhiminden itibaren işleyeceğini kabul etmektedir.

İlk derece mahkemesinin tefhim edilen kısa kararında gerekçe bulunmaması halinde kanun yoluna başvurma süresini kaçırmak istemeyen taraflar, gerekçeli kararın açıklanmasını beklemeden kanun yoluna başvurma iradesini ortaya koyan dilekçeler sunabilirler.

İstinaf mahkemelerinin daha etkin ve nitelikli çalışmalarını sağlamak amacıyla istinaf dilekçelerinin istinaf nedenlerini içermesi zorunluluğu öngörülmüştür. Bu nedenle, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren gerekçeli istinaf ya da temyiz dilekçesinin ilgili mercie sunulması gerekir.

Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra, gerekçeli istinaf ya da temyiz dilekçesinin sunulmaması nedeniyle talep reddedilebilir. Nitekim Anayasa Mahkemesi bu konuyu inceleyerek süre tutum dilekçesi verilmiş olsa dahi gerekçeli kararın tebliğini takiben istinaf nedenlerinin dilekçeyle mahkemeye bildirilmemesinde ihlal olmadığı sonucuna ulaşmıştır (B. No: 2017/29989, 19/04/2018).

İstinaf mahkemesi kararına karşı verilebilecek süre tutum dilekçesi örneği.

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

SANIK (ya da KATILAN) : (dilekçenin bu bölümüne adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve adresinizi yazınız).

VEKİLİ                                   : (varsa avukatınızın adını, soyadını ve adresini yazınız)

SANIK                                   : (varsa diğer sanıkların isimlerini buraya yazınız)

SUÇ                                       : (istinafa konusu kararda esas alınan suçun ne olduğunu dilekçenin bu bölümüne yazınız).

İSTİNAF KONUSU KARAR : … Ceza Mahkemesinin E. …/…, K. …/… ve …/…/… tarihli kararı

KONU                                   : Mahkemenizin yukarıda tarih ve numarası belirtilen kararın istinaf incelemesi sonucunda bozulması talebimizdir. İstinaf nedenlerimiz gerekçeli kararın tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır (Bu açıklamayı mutlaka yazınız. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren süresi içinde istinaf nedenlerinin mahkemeye bildirilmesi zorunludur).

AÇIKLAMALAR                  :

1- … Ceza Mahkemesinin E…./… numaralı dosyasında, …/…/… tarihli duruşmasında üzerime atılı suçtan … ile cezalandırılmama karar verilmiştir.

2- Verilen karar duruşmada tefhim edilmiş olup gerekçesi tebliğ edilmemiştir. Kararın hangi gerekçelerle verildiğini henüz bilmemekteyim. Bu nedenle süre tutum dilekçesini verme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

3- Gerekçeli kararın tebliği sonrasında, gerekçeli istinaf dilekçesi mahkemenize sunulacaktır.

NETİCE ve TALEP              : Yukarıda açıklanan gerekçelerle, istinaf talebimizin kabulü ile kararda Ceza Muhakemesi Kanuna göre hukuka aykırılık nedeni bulunduğundan hükmün BOZULARAK mahkemesine gönderilmesine, bu mümkün olmadığı taktirde istinaf mahkemenizde davanın yeniden görülüp duruşma açılarak beraat kararı verilmesini talep ederim. …/…/… (tarih).

Ad-soyad-imza

…………………………………………………………………………………..

Yargıtaya verilebilecek süre tutum dilekçesi 

YARGITAY (…) CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                   : E…/…, K…./…

TEMYİZ EDEN              : (dilekçenin bu bölümüne adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve adresinizi yazınız).

VEKİLİ                         : (varsa avukatınızın adını, soyadını ve adresini yazınız)

MÜDAHİL/KATILAN      : (davada müdahil varsa buraya yazınız)

KONU                          : Ceza Mahkemesinin E. …/…, K. …/… ve …/…/… tarihli temyiz talebini  gösterir süre tutum dilekçesinin sunulmasından ibarettir.

 AÇIKLAMALAR               :

1- … Ceza Mahkemesinin E…./… numaralı dosyasında, …/…/… tarihli duruşmasında üzerime atılı suçtan … ile cezalandırılmama karar verilmiştir.

2- Verilen karar duruşmada tefhim edilmiş olup gerekçesi tebliğ edilmemiştir. Kararın hangi gerekçelerle verildiğini henüz bilmemekteyim. Bu nedenle süre tutum dilekçesini verme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

3- Gerekçeli kararın tebliği sonrasında, gerekçeli temyiz dilekçesi mahkemenize sunulacaktır.

NETİCE ve TALEP              : Yukarıda açıklanan nedenlerle, gerekçeli kararın tebliğinden sonra detaylı temyiz dilekçesi sunma hakkım saklı kalmak kaydıyla BOZMA kararı verilmesini talep ederim. …/…/… (tarih).

Ad-soyad-imza