Roma Hukuku Çıkmış Sınav Soruları

SORULAR

S. 1. Roma’da Cumhuriyet Döneminde görev yapan Magistra’larla ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a) Consuller bir yıl görev yapardı ve görevleri bittikten sonra on yıl boyunca tekrar consul olamazlardı.  b) Devleti iki consul birlikte yönetirdi; her konuda eşit yetkilere sahip iki consul’ün birbirini veto hakkı vardı.  c) Consullerden biri diğerini dictatör ilan edebilirdi: Ancak, dictatör’ün görev süresi en çok altı aydı ve diğer consul’ün görev süresiyle sınırlıydı. d) Consuller dilerlerse magistra sıfatıyla yargılama faaliyetlerine de katılabilirlerdi.
e) Praetor urbanus (şehir praetoru) Roma vatandaşlarının birbirlerine karşı açtıkları davalara bakarken, praetor peregrinus (yabancılar praetoru) yabancıların birbirlerine karşı açtıkları davalara bakmakla görevliydi.
S. 2. Hangisi Cumhuriyet Dönemi Roma Hukuku için söylenemez?
a) Eski Hukuk Döneminin genel özellikleri bu dönemin ortalarına kadar devam etmiştir?  b) Ius Honorarium adı verilen ve magistralar tarafından konulan kurallardan oluşan hukuk bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır.  c) Gaius, Paulus, Labeo, Ulpianus gibi büyük hukukçular bu dönemde yetişmiştir.  d) Ius Gentium bu dönemde ortaya çıkmış ve Ius Civile’yi etkilemeye başlamıştır.  e) Praetor’lar bu dönemde edictum yayınlamaya başlamıştır. S. 3. XII Levha Kanunu hangi dönemde yapılmıştır?
a) Krallık Dönemi  b) Cumhuriyet Dönemi  c) İlk İmparatorluk Dönemi d) Son imparatorluk Dönemi  e) Iustinianus Dönemi
S. 4. Ayıba karşı tekeffül hükümleri ilk defa hangi magistralar tarafından konulmuştur?
a) Consuller  b) Praetorlar  c) Censorlar  d) Aedilis curulisler  e) Tribunus plebisler
S. 5. Prateor beyannameleri hangi dönemde dondurulmuştur?
a) Krallık Dönemi  b) Cumhuriyet Dönemi  c) İlk İmparatorluk Dönemi d) Son imparatorluk
Dönemi  e) Iustinianus Dönemi
S. 6. Klâsik Dönem olarak bilinen Roma Hukukunun en parlak dönemi hangi siyasî dönemde yaşanmıştır?
a) Krallık Dönemi  b) Cumhuriyet Dönemi  c) İlk İmparatorluk Dönemi d) Son imparatorluk
Dönemi  e) Iustinianus Dönemi
S. 7. Roma Hukukunun Avrupa Hukukunu etkilemesinde hangisi en çok pay sahibidir?
a) Glosatorlar  b) Postglassatorlar  c) Praetorlar  d) Tabii hukuk mektebi  e) Sabinianuslar
S. 8. Roma’da, bugünkü iptal müeyyidesine en çok benzeyen müeyyide aşağıdakilerden hangisiydi?
a) In integrum restitutio b) Actio  c) Exceptio  d) Interdictum  e) Stipulatio
S. 9. Bugünkü soyut (sebebe bağlı olmayan) hukukî işlemlerin temeli sayılabilecek olan işlem Roma Hukukunda hangisi idi?
a) Stipulatio  b) Satım  c) Taahhüt işlemleri  d) Tasarruf işlemleri  e) kazandırıcı işlemler
S. 10. Senatonun princepslerin güdümüne girmesi, yargının bağımsızlığını kaybetmesi, böylece yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin princepslerin elinde toplanması hangi sonucu beraberinde getirmiştir?
a)  Çok başlılık ortadan kalktığı için daha güçlü ve huzurlu bir toplum yapısı ortaya çıkmıştır.
b)  Güçlenen princepsler düşmanlarla mücadelede daha çok başarılı olmuşlar ve Romanın sınırları genişlemiştir.  c) Kararlar daha çabuk alınabildiği için ekonomik istikrar ve gelişme sağlanmıştır.
d) Yargılamayı özel hakemler yerine imparatora bağlı uzman hâkimler yaptığı, yasama alanında da yine uzmanların hazırladığı tasarılar senatoda kolayca kanunlaştığı için daha adil bir hukuk düzeni tesis edilebilmiştir.  e) Cumhuriyet rejimi tamamen ortadan kalkmış, imparatorluğa geçilmiştir.
S. 11. Corpus Iuris Civilis’in, hukuk öğrencilerine hitaben yazılmış bir ders kitabı özelliği taşıyan ancak imparator iradesini yansıttığı için kanun gücünde olan, hukuk kurumlarının belli bir sistem dahilinde anlatıldığı bölümüne ne ad verilir?
a) Institutiones  b) Codex  c) Novellae d) Digesta  e) Pandectae
S. 12. Aşağıdakilerden hangisi hukukî işlemin zorunlu unsurlarından değildir?
a) İrade beyanı  b) Real akitlerde malın teslimi  c) Şekle bağlı sözleşmelerin öngörülen şekilde yapılması  d) Hukuki sonuç  e) Sayılanların tamamı zorunlu unsurdur. S. 13. Hangisi tek taraflı hukukî işlem değildir?
a) Temsil yetkisi verilmesi  b) Vakıf kurma  c) Takas  d) Bağışlama  e) Fesih S. 14. Aşağıdaki işlemlerden hangisi taahhüt işlemlerinin özelliklerinden değildir?
a) Henüz üretilmeyen ya da başkasına ait olan mallar geçerli bir şekilde taahhüt işlemine konu yapılamazlar.   b) Aynı konuda birden fazla taahhüt işleminin yapılması mümkündür ve hepsi aynı derecede geçerlidir. c) Taahhüt işlemleri malvarlığının pasiflerini arttırırken aktiflerine doğrudan etki etmezler.  d) Taahhüt işlemleri taraflar arasında borç ilişkisi kurarlar ancak hakkı karşı tarafa devretmezler.   e) Günümüzde, modern hukuk sistemlerinde taahhüt işlemleri alanında akit serbesti ilkesi geçerlidir. Oysa Roma hukukunda numerus clausus ilkesi geçerliydi.
S. 15. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a)            Sebebe bağlı işlemlerde sebebin varlık ve geçerliliğini alacaklı ispat etmek zorundayken soyut işlemlerde geçerli bir sebebin bulunmadığını borçlu ispat etmek zorundadır.
b)            Sebebe bağlı işlemlerde sebep geçerli değilse verilen şeyler istihkak davası ile geri alınabilirken soyut işlemlerde istihkak davası açılamaz.    c) Sebebe bağlı işlemlerde sebep geçerli değilse devredilen taşınmazlar tapu sicilinin düzeltilmesi davası ile geri alınabilir.     d) Soyut bir işlem ile bir taşınmaz devredilmişse tapu sicilinin iptali davası açılamaz.    e) Soyut hukukî işlemlerde verilenler sebepsiz zenginleşme davası ile geri istenebilir.
S. 16. Aşağıdakilerden hangisinde her zaman bir esaslı hatanın varlığından söz edilebilir?
a)  Hukukî işlemin karşı tarafının kimliğinde düşülen hata
b)  Hukukî işlemin konusunda hata   c) Edim ya da karşı edim miktarında hata   d) Hesap hatası     e) Saik hatası
S. 17. Aşağıdakilerden hangisi ikrahın (korkutmanın) unsurlarından değildir?
a) Yakın bir tehlikenin olması   b) Tehlikenin, ikraha maruz kalanın kendisinin veya yakınlarının mal ya da şahıs varlığına yönelik olması  c) İkraha maruz kalanın yerine koyacağımız objektif üçüncü kişinin de böyle bir ikrahın varlığı halinde korkarak işlem yapacağının söylenebilir olması.  d) Tehdidin hukuka aykırı olması ya da hukuka uygun olsa bile karşı tarafın zor durumda bulunmasından istifade edilerek aşırı bir menfaat temin edilmesi  e) Korkutma fiili ile hukukî işlemin yapılması arasında illiyet bağının (sebep – sonuç ilişkisinin) bulunması
S. 18. Aşağıdakilerden hangisi Roma Hukukunda, Iustinianus Döneminde dahi bilinmemektedir?
a) Fahiş gabin prensibi   b) Doğrudan temsil   c) Erteleyici şarta bağlı işlemler  d) Hata  e) Muvazaa
S. 19. Aşağıdakilerden hangisi butlan (kesin hükümsüzlük) sebebi değildir?
a) Temyiz kudretinin yokluğu  b) Ahlâka aykırılık
c) Başlangıçtaki imkânsızlık  d) Şekle aykırılık   e) İrade bozukluğu halleri
S. 20. A’nın kölesi K, B’nin evini yakarak 1500 AS zarar vermiştir. Piyasa değeri 1000 As olan K’nın 500 As peculium’u bulunmaktadır. A, yangını duyar duymaz K’yı E’ye satarak mülkiyetini devretmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) B, uğradığı zararın tazmini için A aleyhine dava açabilir. Fakat A’nın sorumluluğu 500 As ile sınırlıdır.   b) B, E aleyhine dava açabilir. Fakat E’nin sorumluluğu 500 As ile sınırlıdır. E ya 500 AS’ı öder ya da köleyi B’ye teslim ederek sorumluluktan kurtulur.  c) B, E aleyhine dava açabilir. Bu davada mahkûm olan E’nin ya zararın tamamını tazmin etmesi ya da köleyi zarar gören B’ye teslim etmesi gerekir.  d) B, A aleyhine dava açabilir. A, köleyi teslim etme imkânı kalmadığı için zararın tamamından sorumludur.
e) B, A aleyhine dava açabilir. A’nın sorumluluğu 1000 As ile sınırlıdır.   S. 21. Aşağıdakilerden hangisi Roma’da aile evlâtları için söylenemez?
a) Aile evlâtlarının hak ehliyetleri hiç yoktu. b) Aile evlâtlarının üçüncü kişilere karşı olan borçları tabii borçtu.
c) Aile evlâtlarına peculium verilmişse aile babası verilen peculium nispetinde aile evlâtlarının borçlarından sorumluydu.    d) Haksız fiil işleyen aile evlâdını aile babası zarar görene noxa olarak teslim edip sorumluluktan kurtulabiliyordu. Ancak bu usul Iustinianus Döneminde terk edilmişti.    e) Aile evlâtlarının malvarlığı olmadığı için iktisap ettikleri şeyler aile babasına ait olurdu.
S. 22. Aşağıdakilerden hangisi hukukî işlem ehliyetini kısıtlayan sebeplerden biri değildi?
a) Şerefsizlik  b) Kadın olmak  c) İsraf  d) Yaş küçüklüğü  e) Akıl hastalığı S. 23. Evlenme engelleri ile ilgili söylenenlerden hangisi doğru değildir?
a) Roma Hukukunda Romalı bir kadın yabancı erkekle evlenemezdi. İslâm Hukukunda da Müslüman kadın gayri Müslim erkekle evlenemez. Bugünkü hukukumuzda ise din ya da vatandaşlık evlenme engeli değildir.   b) Her üç hukuk sisteminde de üçüncü dereceye kadar kan hısımlığı evlenme engelidir.    c) Her üç hukuk sisteminde de evlâtlık ilişkisi evlenme engelidir.    d) Roma ve Türk Hukukunda evli olmak bir evlenme engeli olduğu halde İslâm hukukunda erkekler için böyle bir engel bulunmamaktadır.  e) Roma’da, Hıristiyanlıktan sonra vaftiz babası olmak evlenme engeliydi. İslâm hukukunda ise süt kardeşliği evlenme engeli sayılmıştır. Bugünkü hukukumuzda her iki sebep de evlenme engeli sayılmamaktadır. S. 24. Manus işlemi ile ilgili söylenenlerden hangisi doğru değildir?
a) Manusun yapılması ile kadının malları kocasının hakimiyeti altına girdiği için aralarında bir çeşit malbirliği rejimi geçerli oluyordu.  b) Manusun yapılmasıyla birlikte kadın, önceden sui iuris olsa bile hak ehliyetini kaybediyordu.  c) Manus yapılmamışsa bile evlilik bir yıl boyunca kesintisiz olarak devam etmişse manus kurulmuş saylıyordu.   d) Manus yapılmamışsa ve kadın da sui iuris ise, karı koca arasında mal ayrılığı rejimi geçerliydi.  e) Boşanma halinde manus da kendiliğinden sona eriyor ve kadın sui iuris hale geliyordu.
S. 25. Aşağıdakilerden hangisi mütemmim cüz (bütünleyici parça) sayılır?
a) Çatıda duran kiremitler   b) Duvara asılan tablo   c) Arabanın bagajındaki yedek lastik   d) Geminin pusulası   e) Bisikletin pompası
Ödül sorusu:  S. 26. 1995 yılında şüpheli bir trafik kazasında kaybettiğimiz Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dr. Sadık Ahmet   b) İsa Yusuf Alptekin   c) Mustafa Cemil Kırımoğlu  d) İsmail Gaspıralı  e) Ebulfez Elçibey