Medeni Hukuk Test 2

0%

Aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlin de hâkim, hukuk yaratma (kural koyma) yoluna başvurabilir?

Correct! Wrong!

Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan davranışına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Belli bir konuda, kanun tarafından mutlaka düzenlenmesi gereken olumlu veya olumsuz bir hükmün kanunda bulunmaması ve yorum yoluyla da kanundan bu konuya ilişkin bir hükmün çıkarılmaması hâlinde, aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un geriye yürümemesi ilkesinin istisnalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerin hangisi taraflar kendi iddiasını ispatla yükümlü ilkesinin istisnalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Reklam

Hâkimin takdir yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Bilinen bir hukuki durumdan bilinmeyen bir durumun varlığı sonucuna ulaşmaya hukukta verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hâkim hukukta boşluk olması durumunda aşağıdaki yollardan hangisine başvurur?

Correct! Wrong!

Hâkimin hukuk yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Türk Medeni Kanunu’nun 2, maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi dürüst davranmanın işlevlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Reklam

Correct! Wrong!

Medeni Hukuk


Önerilen Kaynaklar
1. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku, C.II, Aile Hukuku, 12. Bası, İstanbul
2. AKİPEK, Jale G. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medenî Hukuku, C.I, Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, İstanbul
3. AKYOL, Şener, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul
4. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul
5. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, İstanbul
6. DURAL, Mustafa/SARI, Suat: Türk Özel Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul
Dersin Amacı
Medeni Hukuk dersi; Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile hukuku ana başlıkları genel hukuk ilkeleri, hukukun temel kavramlarına gerçek ve tüzel kişilerde, kişiliğin kazanılması, kişiliğin sona ermesi, hak ve fiil ehliyetine sahip olma, kişiliğin korunması, ad ve adın korunması yolları, yerleşim yeri ve gerçek kişilerin hısımlık ilişkileri, toplumun temeli olan aileyi oluşturan kişilerin aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kuralların ayrıntılı olarak incelenmesini amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Medenî Hukuk kavramlarını açıklayabilme.2  Başlangıç Hükümlerini ve hukukun genel ilkelerini, diğer hukuk dallarındaki hukukî ihtilaf/sorunlar ile ilgilendirebilme.3  Medeni Hukuk dersinin kapsamına giren konularda hukuku uygulayabilme.4  Medeni Hukuk kurallarının uygulanacağı konularda hangi hukuk kuralı/larının uygulanacağı konusunda doğru karar verebilme.5  Medeni Hukuk alanındaki kanuni düzenlemeleri, medeni hukuk yanında diğer hukuk dallarında da olaya uygulayabilme.6  Medeni Hukuk alanındaki mevzuat nedeniyle uygulamada ortaya çıkan sorunları tespit edebilme.7  Medeni Hukuk kurallarının eksiklikleri sebebiyle uygulamada ortaya çıkan sorunlara doktrindeki görüşleri de dikkate alarak çözüm önerileri üretebilme.