Medeni Hukuk Test 1

0%

Aşağıdakilerden hangisi tam ehliyetsizin yasal temsilcisinin yapamayacağı işlemlerdendir?

Correct! Wrong!

Kişiliğin başlama anı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gaiplik davalarında yetkili mahkemelerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması yasağı ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki vardır?

Correct! Wrong!

Belirli bir işin görülmesi için mahkemece atanan vesayet organı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Advertisement

Medeni Kanun’un 1. maddesi gereğince, hâkimin kanunu, sözünün yanı sıra özüyle de uygulayabilmesi için ne yapması gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için açılacak davalardan değildir?

Correct! Wrong!

A arkadaşı C'den altın bir kolye ödünç almış ve sonra bu kolyeyi komşusu B’yee satmıştır. B kolyenin A'ya ait olduğunu zannetmektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

'Bir örf adet hukukunun hukuk kuralı haline gelebilmesi için toplum içinde o kurala uyulmasının zorunlu olduğu yönünde genel bir inancın olması gerekir'. Burada örf adet hukukunun hangi unsuru söz konusudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kısıtlama nedenlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Medeni Hukuk


Önerilen Kaynaklar
1. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku, C.II, Aile Hukuku, 12. Bası, İstanbul
2. AKİPEK, Jale G. AKINTÜRK, Turgut: Türk Medenî Hukuku, C.I, Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, İstanbul
3. AKYOL, Şener, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul
4. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul
5. DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, İstanbul
6. DURAL, Mustafa/SARI, Suat: Türk Özel Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul
Dersin Amacı
Medeni Hukuk dersi; Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile hukuku ana başlıkları genel hukuk ilkeleri, hukukun temel kavramlarına gerçek ve tüzel kişilerde, kişiliğin kazanılması, kişiliğin sona ermesi, hak ve fiil ehliyetine sahip olma, kişiliğin korunması, ad ve adın korunması yolları, yerleşim yeri ve gerçek kişilerin hısımlık ilişkileri, toplumun temeli olan aileyi oluşturan kişilerin aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kuralların ayrıntılı olarak incelenmesini amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Medenî Hukuk kavramlarını açıklayabilme.2  Başlangıç Hükümlerini ve hukukun genel ilkelerini, diğer hukuk dallarındaki hukukî ihtilaf/sorunlar ile ilgilendirebilme.3  Medeni Hukuk dersinin kapsamına giren konularda hukuku uygulayabilme.4  Medeni Hukuk kurallarının uygulanacağı konularda hangi hukuk kuralı/larının uygulanacağı konusunda doğru karar verebilme.5  Medeni Hukuk alanındaki kanuni düzenlemeleri, medeni hukuk yanında diğer hukuk dallarında da olaya uygulayabilme.6  Medeni Hukuk alanındaki mevzuat nedeniyle uygulamada ortaya çıkan sorunları tespit edebilme.7  Medeni Hukuk kurallarının eksiklikleri sebebiyle uygulamada ortaya çıkan sorunlara doktrindeki görüşleri de dikkate alarak çözüm önerileri üretebilme.