Kamu İhale Kurulu Kararlarına Karşı Dava

Kamu İhale Kanunu kapsamında yürütülen ihale işlemlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi sözleşme imzalamadan önce idare ile istekli arasındaki uyuşmazlıkların çözümünü mümkün kılan itirazen şikayet mekanizmasıdır. Kanunun 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü bulunmaktadır. Buradan hareketle istekliler kural olarak 10 gün içinde Kamu İhale Kuruluna başvurmakta ve Kurul başvuruları incelemektedir.

Kamu İhale Kurulu kararları üç şekilde verilebilmektedir. Buna göre;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilmektedir.

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz AHT Hukuk, bu kararların idare hukuku anlamında bir idari işlem olduğunu ve Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğini belirtmektedir. Bu dava sonucunda verilecek kararın da Kurulu bağladığını tespit eden AHT Hukuk yetkilileri, yürütmeyi durdurma veya iptal yönünde alınacak kararların Kurul kararlarını değiştireceğini belirtmektedirler.

Konuyla ilgili değinilmesi gereken bir konu ise Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı açılacak davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği ivedi yargılama usulüne tabi olduğudur. AHT Hukuk yetkilileri bu tür davaların olağan iptal davalarına göre çok daha hızlı sonuçlanabileceğinin altını çizmektedirler.

https://www.ahtlegal.com