Aylar: Ekim 2017

Eşya Hukukuna Giriş

Eşya Hukukuna Giriş Ayni Hakların Unsurları Ayni hakların üç unsuru vardır. 1. Ayni haklar eşya üzerinde tesis edilir. 2. Doğrudan hak sağlar. 3. Herkese karşı ileri sürülebilir Eşya Medeni …

Sigorta Hukuku

·         SAŞ: Sigorta Anonim Şirketi · SEN: Sigorta Ettiren Farklı nevileri olmasına rağmen sigorta sözleşmesi temelde bir sözleşmedir. Kısaltması S/S’tir. Sigorta sözleşmesinde SEN, para ödemeyi taahhüt eder. Prim kambiyo …

Toplu İş Hukuku Ders Notları

I. SENDİKALAR… 1. TEMEL TANIMLAR VE KAVRAMLAR Sendika: İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya …

Bireysel İş Hukuku Ders Notları

İŞVERENİN BORÇLARI I.         ÜCRET ÖDEME BORCU İş sözleşmesinden doğan temel borçtur. İşverenin ücret ödeme borcu, işçinin iş görme borcunun karşılığıdır. İşçinin tek geçim kaynağı bu ücret …

İdare Hukuku Ders Notları 9. Bölüm

  I. İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU  İdarenin mali sorumluluğu, hukuk devleti ilkesinin özünü oluşturup, yargısal içtihatlarla şekillenen bir kavramdır. Polis devletinin uygulamada olduğu dönemlerde gündeme gelen “Hazine Teorisi” uyarınca idarenin …

İdare Hukuku Ders Notları 6. Bölüm

KOLLUK FAALİYETLERİ İdarenin kamu düzenini korumak ve sağlamak amacıyla giriştiği, kanunlar çerçevesinde kalmak kaydıyla, kamu özgürlüklerini sınırlayıcı tüm faaliyetlerine kolluk faaliyetleri denir. Kolluk bir yandan kamu düzenini sağlayan, koruyan …

İdare Hukuku Ders Notları 5. Bölüm

İDARENİN YETKİLERİ İdare, üstlendiği sorumlulukları yerine getirebilmek adına birtakım üstün yetkilerle donatılmıştır. Kamu gücünden kaynaklanan yetkilerin kullanımında temel ölçü kamu yararıdır ve kamu yararı adına icrai nitelikte işlemler yapabilme …